Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm ĐLBT electron

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Tịnh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 429 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C©u 1 Hoµ tan 0,9 gam mét kim lo¹i M vµo dd HNO3 thu ®îc 0,28 lÝt khÝ N2O
duy nhÊt (®ktc). X¸c ®Þnh kim lo¹i M
A)
B)
C)
D)

Mg
Al
Zn
Cu

C©u 2 Cho hçn hîp X gåm 0,8 mol mçi kim lo¹i Mg, Al, Zn vµo dd H2SO4 ®Æc,
nãng, d thu ®îc 0,7 mol mét s¶n phÈm khö duy nhÊt chøa lu huúnh. X¸c
®Þnh s¶n phÈm khö.
A)
B)
C)
D)

SO2
S
H2S
Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc

C©u 3 Cho hçn hîp X gåm 0,1 mol Al vµ 0,15 mol Zn vµo dd H2SO4 ®Æc, nãng,
d thu ®îc 0,1 mol mét s¶n phÈm khö duy nhÊt chøa lu huúnh. X¸c ®Þnh
s¶n phÈm khö.
A)
B)
C)
D)

SO2
S
H2S
Kh«ng x¸c ®Þnh

C©u 4 Cho hçn hîp X gåm 0,15 mol Fe vµ 0,125 mol Cu vµo dd H2SO4 ®Æc,
nãng, d thu ®îc 0,35 mol s¶n phÈm khö duy nhÊt chøa lu huúnh. X¸c
®Þnh s¶n phÈm khö
A)
B)
C)
D)

H2S
S
SO2
Kh«ng x¸c ®Þnh

C©u 5 Cho hçn hîp X gåm 0,01 mol mçi kim lo¹i Fe, Cu, Ag vµo dd HNO3 d,
thu ®îc 1,344 lÝt mét s¶n phÈm khö duy nhÊt (®ktc) chøa N. X¸c ®Þnh s¶n
phÈm khö
A)
B)
C)
D)

N2
N2O
NO
NO2

C©u 6 Cho hçn hîp X gåm 0,2 mol mçi kim lo¹i Mg vµ Al vµo dd HNO3 d. Thu
®îc 0,125 mol mét s¶n phÈm khö duy nhÊt chøa N. x¸c ®Þnh s¶n phÈm
khö
A)
B)
C)
D)

N2
NO
N2O4
NH4NO3

C©u 7 Hoµ tan hoµn toµn 13,92 gam Fe3O4 b»ng dd HNO3 thu ®îc 448 ml khÝ
NxOY (®ktc). X¸c ®Þnh khÝ NxOy
A) NO
B) N2O
C) NO2

D)

N2O5

C©u 8 Hoµ tan hoµn toµn 19,2 gam Cu vµo dd HNO3 lo·ng. KhÝ NO thu ®îc
®em oxi ho¸ thµnh NO2 rßi sôc vµo níc víi dßng khÝ O2 ®Ó chuyÓn hÕt
thµnh HNO3. TÝnh thÓ tÝch khÝ O2 (®ktc) ®· tham gia qu¸ tr×nh t¹o HNO3
ë trªn.
A)
B)
C)
D)

2,24 lÝt
3,36 lÝt
4,48 lÝt
6,72 lÝt

C©u 9 Hoµ tan 4,59 gam Al b»ng dd HNO3 lo·ng thu ®îc hçn hîp khÝ gåm NO
vµ N2O cã tØ khèi h¬i so víi H2 b»ng 16,75. TØ lÖ thÓ tÝch khÝ N2O/NO lµ
A)
B)
C)
D)

1/3
2/3
3/1
3/2

C©u 10 Cho 12,9 gam hçn gåm Al, Mg ph¶n øng võa ®ñ víi dd hçn hîp hai axit
HNO3 4M vµ H2SO4 7M (®Ëm ®Æc) thu ®îc 0,1 mol mçi khÝ SO2, NO, N2
O. tÝnh sè mol tõng kim lo¹i trong hçn hîp ban ®Çu
A) 0,2 mol Al vµ 0,3 mol Mg
B) 0,2 mol Mg vµ 0,3 mol Al
C) 0,1 mol Al vµ 0,2 mol Mg
D) 0,2 mol Al vµ 0,1 mol Mg
C©u 11 Cho 1,44 gam hçn hîp gåm kim lo¹i M vµ èxÝt cña nã MO, cã sè mol
b»ng nhau, t¸c dông hÕt víi H2SO4 ®Æc, nãng. ThÓ tÝch khÝ SO2 (®ktc) thu
®îc lµ 0,224 lÝt. Cho biÕt ho¸ trÞ lín nhÊt cña M lµ II. Kim lo¹i M lµ
A) Zn
B) Cu
C) Mg
D) Fe
C©u 12 Cho 4,431 gam hçn hîp Mg vµ Al t¸c dông víi dd HNO3 thu ®îc ddA vµ
1,568 lÝt hçn hîp khÝ X gåm 2 khÝ kh«ng mµu trong ®ã cã mét khÝ bÞ ho¸
n©u ngoµi kh«ng khÝ vµ mX = 2,59 gam. C« c¹n ® A thu ®îc m gam muèi
khan. TÝnh m
A) 28,301 gam
B) 26,301 gam
C) 27,301 gam
D) KÕt qu¶ kh¸c
C©u 13 Ho...
C©u 1 Hoµ tan 0,9 gam mét kim lo¹i M vµo dd HNO
3
thu ®îc 0,28 lÝt khÝ N
2
O
duy nhÊt (®ktc). X¸c ®Þnh kim lo¹i M
A) Mg
B) Al
C) Zn
D) Cu
C©u 2 Cho hçn hîp X gåm 0,8 mol mçi kim lo¹i Mg, Al, Zn vµo dd H
2
SO
4
®Æc,
nãng, d thu ®îc 0,7 mol mét s¶n phÈm khö duy nhÊt chøa lu huúnh. X¸c
®Þnh s¶n phÈm khö.
A) SO
2
B) S
C) H
2
S
D) Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc
C©u 3 Cho hçn hîp X gåm 0,1 mol Al vµ 0,15 mol Zn vµo dd H
2
SO
4
®Æc, nãng,
d thu ®îc 0,1 mol mét s¶n phÈm khö duy nhÊt chøa lu huúnh. X¸c ®Þnh
s¶n phÈm khö.
A) SO
2
B) S
C) H
2
S
D) Kh«ng x¸c ®Þnh
C©u 4 Cho hçn hîp X gåm 0,15 mol Fe vµ 0,125 mol Cu vµo dd H
2
SO
4
®Æc,
nãng, d thu ®îc 0,35 mol s¶n phÈm khö duy nhÊt chøa lu huúnh. X¸c
®Þnh s¶n phÈm khö
A) H
2
S
B) S
C) SO
2
D) Kh«ng x¸c ®Þnh
C©u 5 Cho hçn hîp X gåm 0,01 mol mçi kim lo¹i Fe, Cu, Ag vµo dd HNO
3
d,
thu ®îc 1,344 lÝt mét s¶n phÈm khö duy nhÊt (®ktc) chøa N. X¸c ®Þnh s¶n
phÈm khö
A) N
2
B) N
2
O
C) NO
D) NO
2
C©u 6 Cho hçn hîp X gåm 0,2 mol mçi kim lo¹i Mg vµ Al vµo dd HNO
3
d. Thu
®îc 0,125 mol mét s¶n phÈm khö duy nhÊt chøa N. x¸c ®Þnh s¶n phÈm
khö
A) N
2
B) NO
C) N
2
O
4
D) NH
4
NO
3
C©u 7 Hoµ tan hoµn toµn 13,92 gam Fe
3
O
4
b»ng dd HNO
3
thu ®îc 448 ml khÝ
N
x
O
Y
(®ktc). X¸c ®Þnh khÝ N
x
O
y
A) NO
B) N
2
O
C) NO
2
Trắc nghiệm ĐLBT electron - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm ĐLBT electron - Người đăng: Nguyễn Văn Tịnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Trắc nghiệm ĐLBT electron 9 10 254