Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm este

Được đăng lên bởi hadiemmy2011
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 238 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BµI TËP TR¾C NGHIÖM ESTE

C©u 1. Ph¶n øng t¬ng t¸c cña ancol vµ axit t¹o thµnh este cã tªn gäi lµ g×?
A. Ph¶n øng trung hßa
B Ph¶n øng ngng tô
C. Ph¶n øng este hãa D. Ph¶n øng kÕt hîp.
C©u 2. Ph¶n øng thñy ph©n este trong m«i trêng kiÒm khi ®un nãng ®îc gäi lµ?
A. Xµ phßng hãa
B. Hi®r¸t hãa
C. Crackinh
D. Sù lªn men.
C©u 3. Metyl propion¸t lµ tªn gäi cña hîp chÊt nµo sau ®©y?
A. HCOOC3H7
B. C2H5COOCH3
C. C3H7COOH
D. C2H5COOH
C©u 4. Mét este cã c«ng thøc ph©n tö lµ C 4H6O2 khi thñy ph©n trong m«i trêng axit thu ®îc ®imetyl xeton. C«ng thøc cÊu
t¹o thu gän cña C4H6O2 lµ c«ng thøc nµo ?
A. HCOO-CH=CH-CH3
B. CH3COO-CH=CH2
C. HCOO-C(CH3)=CH2
D.CH2=CH-COOCH3
C©u 5. Este ®ùoc t¹o thµnh tõ axit no , ®¬n chøc vµ ancol ®¬n chøc cã c«ng thøc cÊu t¹o nh ë ®¸p ¸n nµo sau ®©y?
A. CnH2n-1COOCmH2m+1
B. CnH2n-1COOCmH2m-1
C. CnH2n+1COOCmH2m-1
D. CnH2n+1COOCmH2m+1
C©u 6. Mét este cã c«ng thøc ph©n tö lµ C 3H6O2 cã ph¶n øng tr¸ng g¬ng víi dd AgNO3 trong NH3 C«ng thøc cÊu t¹o cña
este ®ã lµ c«ng thøc nµo?
A. HCOOC2H5
B. CH3COOCH3
C. HCOOC3H7
D. C2H5COOCH3
C©u 7. Ph¶n øng este hãa gi÷a ancol vµ etylic vµ axit axtic t¹o thµnh s¶n phÈm cã tªn gäi lµ g×?
A. Metyl axetat
B. Axyl etylat
C. Etyl axetat
D. Axetyl etylat
C©u 8. Khi thñy ph©n este vinyl axetat trong m«i trêng axit thu ®îc nh÷ng chÊt g×?
A. Axit axetic vµ ancol vinylic
B. Axit axetic vµ an®ehit axetic
C. Axit axetic vµ ancol etylic
D. Axetic vµ ancol vinylic
C©u 9. Thñy ph©n este C4H6O2 trong m«i trêng axit th× ta thu ®îc mét hçn hîp c¸c chÊt ®Òu cã ph¶n øng tr¸ng g¬ng. VËy
c«ng thøc cÊu t¹o cña este cã thÓ lµ ë ®¸p ¸n nµo sau ®©y?
A. CH3-COO-H-CH=CH2
B. H-COO-CH2-CH=CH2
C. H-COO-CH=CH-CH3 D. CH2=CH-COO-CH3
C©u 10. D·y chÊt nµo sau ®©y ®îc s¾p xÕp theo chiÒu nhiÖt ®é s«i cña c¸c chÊt t¨ng dÇn?
A. CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH
B. CH3COOH, CH3CH2CH2OH CH3COOC2H5,
C. CH3CH2CH2OH , CH3COOH, CH3COOC2H5
D. CH3COOC2H5 ,CH3CH2CH2OH , CH3COOH
C©u 11. Mét este cã c«ng thøc ph©n tö lµ C 4H8O2, khi thñy ph©n trong m«i trêng axit thu ®ùoc ancol etylic,CTCT cña
C4H8O2 lµ
A. C3H7COOH
B. CH3COOC2H5
C. HCOOC3H7
D. C2H5COOCH3
C©u 12. §un 12 g axit axetic víi mét lîng d ancol etylic (cã axit H2SO4 ®Æc lµm xóc t¸c). §Õn khi ph¶n øng dõng l¹i thu
®îc 11g este. HiÖu suÊt cña ph¶n øng este hãa lµ bao nhiªu?
A. 70%
B. 75%
C. 62,5%
D. 50%
C©u 13. Hçn hîp gåm ancol ®¬n chøc vµ axit ®¬n chøc bÞ este hãa hoµn toµn thu ®ù¬c mét este. §èt ch¸y hoµn toµn 0,11g
este nµy th× thu ®îc 0,22 gam CO2 vµ 0,09g H2O . VËy c«ng thøc ph©n tö cña ancol vµ axit ...
BµI TËP TR¾C NGHIÖM ESTE
C©u 1. Ph¶n øng t¬ng t¸c cña ancol vµ axit t¹o thµnh este cã tªn gäi lµ g×?
A. Ph¶n øng trung hßa B Ph¶n øng ngng tô C. Ph¶n øng este hãa D. Ph¶n øng kÕt hîp.
C©u 2. Ph¶n øng thñy ph©n este trong m«i trêng kiÒm khi ®un nãng ®îc gäi lµ?
A. Xµ phßng hãa B. Hi®r¸t hãa C. Crackinh D. Sù lªn men.
C©u 3. Metyl propion¸t lµ tªn gäi cña hîp chÊt nµo sau ®©y?
A. HCOOC
3
H
7
B. C
2
H
5
COOCH
3
C. C
3
H
7
COOH D. C
2
H
5
COOH
C©u 4. Mét este cã c«ng thøc ph©nC
4
H
6
O
2
khi thñy ph©n trong m«i trêng axit thu ®îc ®imetyl xeton. C«ng thøc cÊu
t¹o thu gän cña C
4
H
6
O
2
lµ c«ng thøc nµo ?
A. HCOO-CH=CH-CH
3
B. CH
3
COO-CH=CH
2
C. HCOO-C(CH
3
)=CH
2
D.CH
2
=CH-COOCH
3
C©u 5. Este ®ùoc t¹o thµnh tõ axit no , ®¬n chøc vµ ancol ®¬n chøc cã c«ng thøc cÊu t¹o nh ë ®¸p ¸n nµo sau ®©y?
A. C
n
H
2n-1
COOC
m
H
2m+1
B. C
n
H
2n-1
COOC
m
H
2m-1
C. C
n
H
2n+1
COOC
m
H
2m-1
D. C
n
H
2n+1
COOC
m
H
2m+1
C©u 6. Mét este c«ng thøc ph©n C
3
H
6
O
2
ph¶n øng tr¸ng g¬ng víi dd AgNO
3
trong NH
3
C«ng thøc cÊuo cña
este ®ã lµ c«ng thøc nµo?
A. HCOOC
2
H
5
B. CH
3
COOCH
3
C. HCOOC
3
H
7
D. C
2
H
5
COOCH
3
C©u 7. Ph¶n øng este hãa gi÷a ancol vµ etylic vµ axit axtic t¹o thµnh s¶n phÈm cã tªn gäi lµ g×?
A. Metyl axetat B. Axyl etylat C. Etyl axetat D. Axetyl etylat
C©u 8. Khi thñy ph©n este vinyl axetat trong m«i trêng axit thu ®îc nh÷ng chÊt g×?
A. Axit axetic vµ ancol vinylic B. Axit axetic vµ an®ehit axetic
C. Axit axetic vµ ancol etylic D. Axetic vµ ancol vinylic
C©u 9. Thñy ph©n este C
4
H
6
O
2
trong m«i trêng axit th× ta thu ®îc mét hçn hîp c¸c chÊt ®Òu cã ph¶n øng tr¸ng g¬ng. VËy
c«ng thøc cÊu t¹o cña este cã thÓ lµ ë ®¸p ¸n nµo sau ®©y?
A. CH
3
-COO-H-CH=CH
2
B. H-COO-CH
2
-CH=CH
2
C. H-COO-CH=CH-CH
3
D. CH
2
=CH-COO-CH
3
C©u 10. D·y chÊt nµo sau ®©y ®îc s¾p xÕp theo chiÒu nhiÖt ®é s«i cña c¸c chÊt t¨ng dÇn?
A. CH
3
COOH, CH
3
COOC
2
H
5
, CH
3
CH
2
CH
2
OH B. CH
3
COOH, CH
3
CH
2
CH
2
OH CH
3
COOC
2
H
5
,
C. CH
3
CH
2
CH
2
OH , CH
3
COOH, CH
3
COOC
2
H
5
D. CH
3
COOC
2
H
5
,CH
3
CH
2
CH
2
OH , CH
3
COOH
C©u 11. Mét este cã c«ng thøc ph©n C
4
H
8
O
2
, khi thñy ph©n trong m«i trêng axit thu ®ùoc ancol etylic,CTCT cña
C
4
H
8
O
2
A. C
3
H
7
COOH B. CH
3
COOC
2
H
5
C. HCOOC
3
H
7
D. C
2
H
5
COOCH
3
C©u 12. §un 12 g axit axetic víi mét lîng d ancol etylic (cã axit H
2
SO
4
®Æc lµm xóc t¸c). §Õn khi ph¶n øng dõng l¹i thu
®îc 11g este. HiÖu suÊt cña ph¶n øng este hãa lµ bao nhiªu?
A. 70% B. 75% C. 62,5% D. 50%
C©u 13. Hçn hîp gåm ancol ®¬n chøc vµ axit ®¬n chøc bÞ este hãa hoµn toµn thu ®ù¬c mét este. §èt ch¸y hoµn toµn 0,11g
este nµy th× thu ®îc 0,22 gam CO
2
vµ 0,09g H
2
O . VËy c«ng thøc ph©n tö cña ancol vµ axit lµ c«ng thøc nµo cho díi ®©y?
A. CH
4
O vµ C
2
H
4
O
2
B. C
2
H
6
O vµ C
2
H
4
O
2
C. C
2
H
6
O vµ CH
2
O
2
D. C
2
H
6
O vµ C
3
H
6
O
2
C©u 14. Khi ®un nãng 25,8g hçn hîp ancol etylic axit axetic H
2
SO
4
®Æc lµm xóc t¸c thu ®îc 14,08g este. NÕu ®èt
ch¸y hoµn toµn lîng hçn hîp ®ã thu ®îc 23,4ml níc. T×m thµnh phÇn % hçn hîp ban ®Çu hiÖu suÊt cña ph¶n øng hãa
este.
A. 53,5% C
2
H
5
OH; 46,5%CH
3
COOH vµ hiÖu suÊt 80% B. 55,3% C
2
H
5
OH; 44,7%CH
3
COOH vµ hiÖu suÊt 80%
C. 60,0% C
2
H
5
OH; 40,0% CH
3
COOH vµ hiÖu suÊt 75%; D. 45,0%C
2
H
5
OH;55,0% CH
3
COOH vµ hiÖu suÊt 60%;
C©u 15. Cho chÊt h÷u c¬ A chØ chøa mét lo¹i nhãm chøc t¸c dông víi 1 lÝt dd NaOH 0,5M thu ®îc a gam muèi vµ 0,1 mol
ancol. Lîng NaOH d cã thÓ trung hßa hÕt 0,5 lÝt dd HCl 0,4M. C«ng thøc tæng qu¸t cña A lµ c«ng thøc nµo?
A. R-COO-R’ B. (R-COO)
2
R’ C. (R-COO)
3
R’ D. R-(COOR’)
3
C©u 16. Cho 21,8 gam chÊt h÷u A chØ chøa mét lo¹i nhãm chøc t¸c dông víi 1 lÝt dd NaOH 0,5M thu ®îc 24,6gam
muèi vµ 0,1 mol ancol. Lîng NaOH d thÓ trung hßa hÕt 0,5 lÝt dd HCl 0,4 M . C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña A lµ c«ng
thøc nµo?
A. CH
3
COOC
2
H
5
B. (CH
3
COO)
2
C
2
H
4
C. (CH
3
COO)
3
C
3
H
5
D. C
3
H
5
(COO- CH
3
)
3
C©u 17.khèi cña mét este so víi hi®ro 44. Khi ph©n hñy este ®ã t¹o nªn hai hîp chÊt . NÕu ®èt ch¸y cïng lîng mçi
hîp chÊt t¹o ra sÏ thu ®îc cïng thÓ tÝch CO
2
( cïng t
0
, p). C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña este lµ c«ng thøc nµo díi ®©y?
A. H- COO- CH
3
B. CH
3
COO- CH
3
C. CH
3
COO- C
2
H
5
D. C
2
H
5
COO- CH
3
C©u 19. C¸c este cã c«ng thøc C
4
H
6
O
2
®îc t¹o ra tõ axit vµ ancol t¬ng øng cã thÓ cã c«ng thøc cÊu t¹o nh thÕ nµo?
A. CH
2
=CH-COO-CH
3
;CH
3
COO-CH=CH
2
;H-COO-CH
2
-CH=CH
2
;H-COO-CH=CH- CH
3
vµH-COO- C(CH
3
)=CH
2
.
B. CH
2
=CH-COO-CH
3
; CH
3
COO-CH= CH
2
; H- COO- CH
2
-CH= CH
2
; H-COO- CH=CH- CH
3
C. CH
2
=CH-COO-CH
3
; H- COO- CH
2
-CH= CH
2
D. CH
2
=CH-COO-CH
3
; CH
3
COO-CH= CH
2
; H- COO- CH
2
-CH= CH
2
C©u 20. §un mét lîng d axit axetic víi 13,80 gam ancol etylic (cã axit H
2
SO
4
®Æc lµm xóc t¸c). §Õn khi ph¶n øng dõng l¹i
thu ®îc 11,0 gam este. HiÖu suÊt cña ph¶n øng este hãa lµ bao nhiªu?
A. 75.0% B. 62.5% C. 60.0% D. 41.67%
C©u 21. phßng hãa hoµn toµn 9,7 gam hçn hîp hai este ®¬n chøc X, Y cÇn 100 ml dung dÞch NaOH 1,50M. Sau ph¶n
øng c« c¹n dung dÞch thu ®îc hçn hîp hai ancol ®ång ®¼ng tiÕp mét muèi duy nhÊt. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña
2 este lµ ë ®¸p ¸n nµo sau ®©y?
A. H-COO- CH
3
vµ H- COO- CH
2
CH
3
B. CH
3
COO- CH
3
vµ CH
3
COO- CH
2
CH
3
C. C
2
H
5
COO- CH
3
vµ C
2
H
5
COO- CH
2
CH
3
D. C
3
H
7
COO- CH
3
vµ C
4
H
9
COO- CH
2
CH
3
1
trắc nghiệm este - Trang 2
trắc nghiệm este - Người đăng: hadiemmy2011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
trắc nghiệm este 9 10 781