Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm Hóa đại cương

Được đăng lên bởi Tý Tè
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1845 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trắc nghiệm hóa vô cơ

1 

Biên soạn: Phạm Vũ Nhật

Chương 1. Các khái niệm cơ bản
1. Phát biểu nào dưới đây không đúng?
A. Electron có khối lượng là 0,00055 đvC và điện tích là 1B. Proton có khối lượng là 1,0073 đvC và điện tích là 1+
C. Trong nguyên tử, số proton bằng số electron
D. Nơtron có khối lượng là 1,0073 đvC và điện tích là 1+
2. Đồng vị là các dạng của cùng nguyên tố hóa học có cùng số …… trong hạt nhân
nguyên tử nhưng có …… khác nhau vì có chứa số …… khác nhau.
A. proton, nơtron, electron
B. proton, số khối, nơtron
C. electron, số khối, nơtron
D. electron, nơtron, số khối
3. Khối lượng nguyên tử 24Mg = 39,8271.10-27 kg. Cho biết 1 đvC = 1,6605.10-24 g. Khối
lượng nguyên tử của 24Mg tính theo đvC bằng:
A. 23,985 đvC
B. 66,133 đvC
C. 24,000 đvC
D. 23,985.10-3 đvC
4. Số nguyên tử H có trong 1,8 gam H2O là:
A. 0,2989.1023
B. 0,3011.1023
C. 1,2044.1023
D. 10,8396.1023
5. Cho 7Li = 7,016. Phát biểu nào dưới đây đúng cho 7Li?
A. 7Li có số khối là 7,016
B. 7Li có nguyên tử khối là 7,016
C. 7Li có khối lượng nguyên tử là 7,016 g
D. 7Li có khối lượng nguyên tử là 7,016 đvC
6. Phát biểu nào dưới đây không đúng cho 206
82 Pb ?
A. Số điện tích hạt nhân là 82
B. Số nơtron là 124
C. Số proton là 124
D. Số khối là 206

7. Nếu tăng từ từ nhiệt độ dung dịch NaCl từ 10ºC lên 90ºC, giả sử nước không bị bay
hơi, thì :
A. Nồng độ mol/L của dung dịch sẽ không thay đổi
B. Nồng độ phần trăm khối lượng của dung dịch sẽ không thay đổi
C. Nồng độ mol/L của dung dịch sẽ tăng
D. Nồng độ phần trăm khối lượng của dung dịch sẽ tăng
8. Độ tan của một chất rắn thường được biểu diễn bằng số gam chất rắn hòa tan tối đa
trong 100 gam nước ở nhiệt độ xác định. Độ tan của KCl ở 0ºC là 27,6. Nồng độ phần
trăm khối lượng của dung dịch bão hòa KCl ở 0ºC là:
A. 21,6%
B. 20,5%
C. 15,8%
D. 23,5%
9. Trộn 200 mL HCl 1 M với 300 mL HCl 2 M. Nếu sự pha trộn không làm thay đổi thể
tích các dung dịch đem trộn, thì dung dịch mới có nồng độ là:
A. 1,5 M
B. 1,2 M
C. 1,6 M
D. 1,8 M

Trắc nghiệm hóa vô cơ

2 

Biên soạn: Phạm Vũ Nhật

10. Thể tích dung dịch H3PO4 14,7 M cần để điều chế 125 mL dung dịch H3PO4 3,0 M là:
A. 25,5 mL
B. 27,5 mL
C. 22,5 mL
D. 20,5 mL
11. Một hỗn hợp khí O2 và CO2 có tỉ khối so với hiđro là 19. Phần trăm thể tích của O2
trong hỗn hợp là:
A. 40%
B. 50%
C. 60%
D. 70%
(O = 16; C = 12; H = 1)
12. Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí HCl (đktc) vào 100 mL nước để tạo thành dung dịch
HCl. Nồng độ phần trăm khối lượng của dung dịch này là:...
http://www.ebook.edu.vn
Trc nghim hóa vô cơ Biên son: Phm Vũ Nht
1
Chương 1. Các khái nim cơ bn
1. Phát biu nào dưới đây không đúng?
A. Electron có khi lượng là 0,00055 đvC và đin tích là 1-
B. Proton có khi lượng là 1,0073 đvC và đin tích là 1+
C. Trong nguyên t, s proton bng s electron
D. Nơtron có khi lượng là 1,0073 đvC và đin tích là 1+
2. Đồng v các dng ca cùng nguyên t hóa hc cùng s …… trong ht nhân
nguyên t nhưng có …… khác nhau vì có cha s …… khác nhau.
A. proton, nơtron, electron B. proton, s khi, nơtron
C. electron, s khi, nơtron D. electron, nơtron, s khi
3. Khi lượng nguyên t
24
Mg = 39,8271.10
-27
kg. Cho biết 1 đvC = 1,6605.10
-24
g. Khi
lượng nguyên t ca
24
Mg tính theo đvC bng:
A. 23,985 đvC B. 66,133 đvC
C. 24,000 đvC D. 23,985.10
-3
đvC
4. S nguyên t H có trong 1,8 gam H
2
O là:
A. 0,2989.10
23
B. 0,3011.10
23
C. 1,2044.10
23
D. 10,8396.10
23
5. Cho
7
Li = 7,016. Phát biu nào dưới đây đúng cho
7
Li?
A.
7
Li có s khi là 7,016
B.
7
Li có nguyên t khi là 7,016
C.
7
Li có khi lượng nguyên t là 7,016 g
D.
7
Li có khi lượng nguyên t là 7,016 đvC
6. Phát biu nào dưới đây không đúng cho
Pb
206
82
?
A. S đin tích ht nhân là 82 B. S nơtron là 124
C. S proton là 124 D. S khi là 206
7. Nếu tăng t t nhit độ dung dch NaCl t 10ºC lên 90ºC, gi s nước không b bay
hơi, thì :
A. Nng độ mol/L ca dung dch s không thay đổi
B. Nng độ phn trăm khi lượng ca dung dch s không thay đổi
C. Nng độ mol/L ca dung dch s tăng
D. Nng độ phn trăm khi lượng ca dung dch s tăng
8. Độ tan ca mt cht rn thường được biu din bng s gam cht rn a tan ti đa
trong 100 gam nước nhit độ xác định. Độ tan ca KCl 0ºC là 27,6. Nng độ phn
trăm khi lượng ca dung dch bão hòa KCl 0ºC là:
A. 21,6% B. 20,5% C. 15,8% D. 23,5%
9.
Trn 200 mL HCl 1 M vi 300 mL HCl 2 M. Nếu s pha trn không làm thay đổi th
tích các dung dch đem trn, thì dung dch mi có nng độ là:
A. 1,5 M B. 1,2 M C. 1,6 M D. 1,8 M
Trắc nghiệm Hóa đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm Hóa đại cương - Người đăng: Tý Tè
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Trắc nghiệm Hóa đại cương 9 10 647