Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm hóa

Được đăng lên bởi Artificialheart Dang
Số trang: 167 trang   |   Lượt xem: 3986 lần   |   Lượt tải: 1 lần
http://www.ebook.edu.vn
3
PhÇn mét : Ho¸ häc líp 10
Ch¬ng 1
Nguyªn tö
C©u 1. Nhµ b¸c häc ®Çu tiªn ®a ra kh¸i niÖm nguyªn tö lµ :
A. Men-®ª-lª-Ðp.
B. La-voa-di-ª.
C. §ª-m«-crit.
D. R¬-d¬-pho.
C©u 2. Electron ®îc t×m ra n¨m 1897 do c«ng lao chñ yÕu cña :
A. R¬-d¬-pho.
B. T«m-x¬n.
C. Chat-wich.
D. Cu-l«ng.
C©u 3. ThÝ nghiÖm ph¸t hiÖn ra electron lµ :
A. B¾n ph¸ nguyªn tö nit¬ b»ng chïm h¹t α.
B. Phãng ®iÖn gi÷a hai ®iÖn cùc cã hiÖu ®iÖn thÕ 15 kV ®Æt trong ch©n kh«ng (¸p suÊt
kho¶ng 0,001mmHg).
C. Cho c¸c h¹t α b¾n ph¸ l¸ vµng máng vµ dïng mµn huúnh quang theo dâi ®êng ®i cña
h¹t α.
D. Dïng h¹t α b¾n ph¸ h¹t nh©n nguyªn tö beri.
C©u 4. §Æc tÝnh cña tia ©m cùc lµ :
A. Trªn ®êng ®i cña nã, nÕu ta ®Æt mét chong chãng nhÑ th× chong chãng bÞ quay.
B. Díi t¸c dông cña ®iÖn trêng vµ tõ trêng th× tia ©m cùc truyÒn th¼ng.
C. Khi tia ©m cùc ®i vµo gi÷a hai b¶n ®iÖn cùc mang ®iÖn tÝch tr¸i dÊu th× tia ©m cùc bÞ
lÖch vÒ phÝa cùc ©m.
D. C¶ A, B vµ C ®Òu ®óng.
C©u 5. Trªn ®êng ®i cña tia ©m cùc, nÕu ®Æt mét chong chãng nhÑ th× chong chãng bÞ quay.
§iÒu ®ã cho thÊy tia ©m cùc lµ :
A. Chïm h¹t vËt chÊt cã khèi lîng.
B. Chïm h¹t chuyÓn ®éng víi vËn tèc lín.
C. Chïm h¹t mang ®iÖn tÝch ©m.
D. Chïm h¹t cã khèi l
îng vµ chuyÓn ®éng rÊt nhanh.
C©u 6. Khi cho tia ©m cùc ®i vµo gi÷a hai b¶n ®iÖn cùc mang ®iÖn tÝch tr¸i dÊu,
tia ©m cùc bÞ lÖch vÒ phÝa cùc d¬ng. §iÒu ®ã chøng tá tia ©m cùc lµ chïm h¹t
trắc nghiệm hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệm hóa - Người đăng: Artificialheart Dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
167 Vietnamese
trắc nghiệm hóa 9 10 96