Ktl-icon-tai-lieu

TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA LẦN 2 HOÁ 9

Được đăng lên bởi kimnguyen1508
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1311 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG THCS LÊ QUANG CƯỜNG
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HOÁ 9 – BÀI 2
NĂM HỌC 2013 - 2014
I. TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: (Mức 1)
Dung dịch KOH phản ứng với dãy oxit:
A.. CO2; SO2; P2O5; Fe2O3
B. Fe2O3; SO2; SO3; MgO
C. P2O5; CO2; Al2O3 ; SO3
D. P2O5 ; CO2; CuO; SO3
Đáp án: C
Câu 2 (Mức 1)
Dãy các bazơ bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit bazơ tương ứng và nước:
A. Cu(OH)2 ; Zn(OH)2; Al(OH)3; Mg(OH)2
B. Cu(OH)2 ; Zn(OH)2; Al(OH)3; NaOH
C. Fe(OH)3; Cu(OH)2; KOH; Mg(OH)2
D. Fe(OH)3; Cu(OH)2; Ba(OH)2; Mg(OH)2
Đáp án: A
Câu 3. (Mức 1)
Dãy các bazơ làm phenolphtalein hoá đỏ:
A. NaOH; Ca(OH)2; Zn(OH)2; Mg(OH)2
B. NaOH; Ca(OH)2; KOH; LiOH
C. LiOH; Ba(OH)2; KOH; Al(OH)3
D. LiOH; Ba(OH)2; Ca(OH)2; Fe(OH)3
Đáp án: B
Câu 4. (Mức 1) Dung dịch KOH không có tính chất hoá học nào sau đây?
A. L àm quỳ tím hoá xanh
B. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước
C. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước
D. Bị nhiệt phân huỷ tạo ra oxit bazơ và nước
Đáp án: D
Câu 5. (Mức 1)
Bazơ tan và không tan có tính chất hoá học chung là:
A. Làm quỳ tím hoá xanh
B. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước
C. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước
D. Bị nhiệt phân huỷ tạo ra oxit bazơ và nước
Đáp án: C
Câu 6: (Mức 1)
Cho các bazơ sau: Fe(OH) 3, Al(OH)3, Cu(OH)2, Zn(OH)2. Khi nung nóng các bazơ trên tạo ra dãy oxit
bazơ tương ứng là:
A. FeO, Al2O3, CuO, ZnO
B. Fe2O3, Al2O3, CuO, ZnO
C. Fe3O4, Al2O3, CuO, ZnO
D. Fe2O3, Al2O3, Cu2O, ZnO
Đáp án: B
Câu 7: (Mức 1)
Nhóm bazơ vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch KOH.
A. Ba(OH)2 và NaOH
B. NaOH và Cu(OH)2
C. Al(OH)3 và Zn(OH)2
D. Zn(OH)2 và Mg(OH)2
Đáp án: C
Câu 8. (Mức 1)
Cặp chất nào sau đây tồn tại trong một dung dịch (không có xảy ra phản ứng với nhau)?
A. NaOH và Mg(OH)2
B. KOH và Na2CO3
C. Ba(OH)2 và Na2SO4
D. Na3PO4 và Ca(OH)2
Đáp án: B
Câu 9. (Mức 1)
1

Để nhận biết dd KOH và dd Ba(OH)2 ta dùng thuốc thử là:
A. Phenolphtalein
B. Quỳ tím
C. dd H2SO4
D.dd HCl
Đáp án: C
Câu 10. (Mức 2)
Phản ứng hoá học nào sau đây tạo ra oxit bazơ ?
A. Cho dd Ca(OH)2 phản ứng với SO2
B. Cho dd NaOH phản ứng với dd H2SO4
C. Cho dd Cu(OH)2 phản ứng với HCl
D. Nung nóng Cu(OH)2
Đáp án: D
Câu 11. (Mức 2)
NaOH có thể làm khô chất khí ẩm sau:
A. CO2
B. SO2
C. N2
D. HCl
Đáp án: C
Câu 12: (Mức 2)
Để điều chế Cu(OH)2 ng ười ta cho:
A. CuO tác dụng với dung dịch HCl
B. CuCl2 tác dụng với dung dịch NaOH
C. CuSO4 tác dụng với dung dịch BaCl2
D. CuCl2 tác dụng với dung dịch AgNO3
Đáp án: B
Câu 13. (Mức 2)
Dùng dung dịch KOH phân biệt được hai mu...
TRƯỜNG THCS LÊ QUANG CƯỜNG
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HOÁ 9 – BÀI 2
NĂM HỌC 2013 - 2014
I. TRẮC NGHIỆM:
Câu 1 : (Mức 1)
Dung dịch KOH phản ứng với dãy oxit:
A.. CO
2
; SO
2
; P
2
O
5
; Fe
2
O
3
B. Fe
2
O
3
; SO
2
; SO
3
; MgO
C. P
2
O
5
; CO
2
; Al
2
O
3
; SO
3
D. P
2
O
5
; CO
2
; CuO; SO
3
Đáp án: C
Câu 2 (Mức 1)
Dãy các bazơ bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit bazơ tương ứng và nước:
A. Cu(OH)
2
; Zn(OH)
2
; Al(OH)
3
; Mg(OH)
2
B. Cu(OH)
2
; Zn(OH)
2
; Al(OH)
3
; NaOH
C. Fe(OH)
3
; Cu(OH)
2
; KOH; Mg(OH)
2
D. Fe(OH)
3
; Cu(OH)
2
; Ba(OH)
2
; Mg(OH)
2
Đáp án: A
Câu 3 . (Mức 1)
Dãy các bazơ làm phenolphtalein hoá đỏ:
A. NaOH; Ca(OH)
2
; Zn(OH)
2
; Mg(OH)
2
B. NaOH; Ca(OH)
2
; KOH; LiOH
C. LiOH; Ba(OH)
2
; KOH; Al(OH)
3
D. LiOH; Ba(OH)
2
; Ca(OH)
2
; Fe(OH)
3
Đáp án: B
Câu 4. (Mức 1) Dung dịch KOH không có tính chất hoá học nào sau đây?
A. L àm quỳ tím hoá xanh
B. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước
C. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước
D. Bị nhiệt phân huỷ tạo ra oxit bazơ và nước
Đáp án: D
Câu 5 . (Mức 1)
Bazơ tan và không tan có tính chất hoá học chung là:
A. Làm quỳ tím hoá xanh
B. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước
C. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước
D. Bị nhiệt phân huỷ tạo ra oxit bazơ và nước
Đáp án: C
Câu 6: (Mức 1)
Cho các bazơ sau: Fe(OH)
3
, Al(OH)
3
, Cu(OH)
2
, Zn(OH)
2
. Khi nung nóng các bazơ trên tạo ra dãy oxit
bazơ tương ứng là:
A. FeO, Al
2
O
3
, CuO, ZnO B. Fe
2
O
3
, Al
2
O
3
, CuO, ZnO
C. Fe
3
O
4
, Al
2
O
3
, CuO, ZnO D. Fe
2
O
3
, Al
2
O
3
, Cu
2
O, ZnO
Đáp án: B
Câu 7: (Mức 1)
Nhóm bazơ vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch KOH.
A. Ba(OH)
2
và NaOH B. NaOH và Cu(OH)
2
C. Al(OH)
3
và Zn(OH)
2
D. Zn(OH)
2
và Mg(OH)
2
Đáp án: C
Câu 8 . (Mức 1)
Cặp chất nào sau đây tồn tại trong một dung dịch (không có xảy ra phản ứng với nhau)?
A. NaOH và Mg(OH)
2
B. KOH và Na
2
CO
3
C. Ba(OH)
2
và Na
2
SO
4
D. Na
3
PO
4
và Ca(OH)
2
Đáp án: B
Câu 9 . (Mức 1)
1
TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA LẦN 2 HOÁ 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA LẦN 2 HOÁ 9 - Người đăng: kimnguyen1508
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA LẦN 2 HOÁ 9 9 10 900