Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm nhận dạng qldt

Được đăng lên bởi vuphuongdung
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3558 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chuyên đề quy luật di truyền - Trắc nghiệm nhận dạng quy luật DT

1. Nếu đề bài xác định có hai cặp tính trạng do 2 cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng
khác nhau quy định thì các tính trạng đó chịu sự chi phối của QLDT:
A. PL ĐL
B. Tương tác
C. Liên kết
D. hoán vị
2. Nếu đề bài xác định có hai cặp tính trạng do 2 cặp gen nằm trên 1 cặp NST tương đồng
khác nhau quy định thì các tính trạng đó chịu sự chi phối của QLDT:
A. PL ĐL
B. Tương tác
C. Liên kết
D. hoán vị
3. Nếu đề bài xác định có hai cặp tính trạng do 3 cặp gen nằm trên 3 cặp NST tương đồng
khác nhau quy định thì một trong hai tính trạng đó chịu sự chi phối của QLDT:
A. PL ĐL
B. Tương tác
C. Liên kết
D. hoán vị
E. Cả A, B
4. Nếu đề bài xác định có hai cặp tính trạng do 2 cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng
khác nhau quy định thì các tính trạng đó chịu sự chi phối của QLDT:
A. PL ĐL
B. Tương tác
C. Liên kết
D. hoán vị
E. Cả A, C
5. Nếu đề bài xác định trong quá trình giảm phân, mọi diễn biến xảy ra bình thường thì các
tính trạng trong bài toán đó thường chịu sự chi phối của QL:
A. PL ĐL
B. LKG
C. HVG
D. Tương tác gen
6. Nếu đề bài xác định trong quá trình giảm phân, mọi diễn biến trong tế bào sinh giao tử cái
và tế bào sinh giao tử đực là như nhau thì các tính trạng trong bài toán đó thường chịu sự chi
phối của QL:
A. PL ĐL
B. LKG
C. HVG
D. Tương tác gen
7. Nếu đề bài xác định một tính trạng nào đó do 2 cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng
khác nhau quy định thì tính trạng đó sẽ chịu sự chi phối của QL:
A. PL ĐL
B. LKG
C. HVG
D. Tương tác gen
8. Nếu Pt/c; F1 đồng tính biểu hiện tính trạng một bên; tính trạng do một cặp gen quy định
thì có thể khẳng định:
A. Tính trạng biểu hiện ở F1 là tính trạng trội
B. Tính trạng không biểu hiện ở F1
là tính trạng lặn
C. Cả A,B
D. Tính trạng biểu hiện ở F1 là tính trạng trung gian
E. Chưa thể kết luận
9. Nếu Pt/c; F1 đồng tính biểu hiện tính trạng pha lẫn giữa bố và mẹ; tính trạng do một cặp
gen quy định thì có thể khẳng định:
A. Tính trạng biểu hiện ở F1 là tính trạng trội
B. Tính trạng không biểu hiện ở F1
là tính trạng lặn
C. Cả A,B
D. Tính trạng biểu hiện ở F1 là tính trạng trung gian
E. Chưa thể kết luận
10. Nếu Pt/c thì có thể rút ra kết luận gì là chính xác nhất?
A. F1 đồng tính; F2 phân tính
B. F1 đồng tính, F2 chưa xác định vì còn phụ thuộc vào F1
C. F1 đồng tính biểu hiện tính trạng trội
D. F1 đồng tính biểu hiện tính trạng trung gian
11. Nếu F1 đồng tính thì có thể rút ra nhận xét gì là chính xác nhất?
A. P không thuần chủng
B. P thuần chủng; tính t...
Chuyên đề quy luật di truyền - Trắc nghiệm nhận dạng quy luật DT
1. Nếu đ bài xác định hai cặp tính trạng do 2 cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng
khác nhau quy định thì các tính trạng đó chịu sự chi phối của QLDT:
A. PL ĐL B. Tương tác C. Liên kết D. hoán vị
2. Nếu đ bài xác định hai cặp tính trạng do 2 cặp gen nằm trên 1 cặp NST tương đồng
khác nhau quy định thì các tính trạng đó chịu sự chi phối của QLDT:
A. PL ĐL B. Tương tác C. Liên kết D. hoán vị
3. Nếu đ bài xác định hai cặp tính trạng do 3 cặp gen nằm trên 3 cặp NST tương đồng
khác nhau quy định thì một trong hai tính trạng đó chịu sự chi phối của QLDT:
A. PL ĐL B. Tương tác C. Liên kết D. hoán vị E. Cả A, B
4. Nếu đ bài xác định hai cặp tính trạng do 2 cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng
khác nhau quy định thì các tính trạng đó chịu sự chi phối của QLDT:
A. PL ĐL B. Tương tác C. Liên kết D. hoán vị E. Cả A, C
5. Nếu đề bài xác định trong quá trình giảm phân, mọi diễn biến xảy ra bình thường thì các
tính trạng trong bài toán đó thường chịu sự chi phối của QL:
A. PL ĐL B. LKG C. HVG D. Tương tác gen
6. Nếu đề bài xác định trong quá trình giảm phân, mọi diễn biến trong tế bào sinh giao tử cái
và tế bào sinh giao tử đực là như nhau thì các tính trạng trong bài toán đó thường chịu sự chi
phối của QL:
A. PL ĐL B. LKG C. HVG D. Tương tác gen
7. Nếu đề bài xác định một tính trạng nào đó do 2 cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng
khác nhau quy định thì tính trạng đó sẽ chịu sự chi phối của QL:
A. PL ĐL B. LKG C. HVG D. Tương tác gen
8. Nếu Pt/c; F1 đồng tính biểu hiện tính trạng một bên; tính trạng do một cặp gen quy định
thì có thể khẳng định:
A. Tính trạng biểu hiện ở F1 là tính trạng trội B. Tính trạng không biểu hiện ở F1
là tính trạng lặn
C. Cả A,B D. Tính trạng biểu hiện ở F1 là tính trạng trung gian
E. Chưa thể kết luận
9. Nếu Pt/c; F1 đồng tính biểu hiện nh trạng pha lẫn giữa bố mẹ; tính trạng do một cặp
gen quy định thì có thể khẳng định:
A. Tính trạng biểu hiện ở F1 là tính trạng trội B. Tính trạng không biểu hiện ở F1
là tính trạng lặn
C. Cả A,B D. Tính trạng biểu hiện ở F1 là tính trạng trung gian
E. Chưa thể kết luận
10. Nếu Pt/c thì có thể rút ra kết luận gì là chính xác nhất?
A. F1 đồng tính; F2 phân tính
B. F1 đồng tính, F2 chưa xác định vì còn phụ thuộc vào F1
C. F1 đồng tính biểu hiện tính trạng trội
D. F1 đồng tính biểu hiện tính trạng trung gian
11. Nếu F1 đồng tính thì có thể rút ra nhận xét gì là chính xác nhất?
A. P không thuần chủng
B. P thuần chủng; tính trạng biêu hiện ở F1 là tính trạng trội hoàn toàn
(Soạn và sưu tầm) Trang 4/4
trắc nghiệm nhận dạng qldt - Trang 2
trắc nghiệm nhận dạng qldt - Người đăng: vuphuongdung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
trắc nghiệm nhận dạng qldt 9 10 496