Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm ôn tập sinh học 12HK1

Được đăng lên bởi Pham Thi Thuy Nhai
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 910 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT SỐ 2 TƯ NGHĨA

GV: QUẢNG VĂN HẢI

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 - TẬP 1

(270 câu trắc nghiệm)


Họ và tên học sinh:...............................................Lớp:..............
GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI AND (15 câu, từ câu 1 đến câu 15):
Câu 1: Gen là một đoạn ADN mang thông tin
A. mã hoá cho 1 chuỗi polipeptit hoặc 1 phân tử ARN.
B. qui định cơ chế di truyền .
C. qui định cấu trúc của 1 phân tử prôtêin.
D. mã hoá các axit amin.
Câu 2: Bản chất của mã di truyền là
A. 3 nuclêôtit liền kề cùng loại hay khác loại đều mã hoá cho một axitamin.
B. một bộ ba mã hoá cho một axitamin.
C. các axitamin đựơc mã hoá trong gen.
D. trình tự sắp xếp các nulêôtit trong gen quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong prôtêin.
Câu 3: Phát biểu đúng về đặc điểm của mã di truyền, trừ:
A. Mã di truyền được đọc từ 1 điểm xác định và đọc theo từng bộ ba nulêôtit liên tiếp (không gối
lên nhau).
B. Mã di truyền có tính phổ biến (tất cả các loài đều có chung 1 bộ mã di truyền, không có ngoại
lệ).
C. Mã di truyền có tính thoái hóa (nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hóa 1 loại axit amin, trừ AUG
và UGG).
D. Mã di truyền có tính đặc hiệu (1 bộ ba chỉ mã hóa 1 loại axit amin).
Câu 4: Mã di truyền được giải mã trực tiếp trên
A. mạch mã gốc của gen.
B. mạch không mã hóa của gen.
C. ARN thông tin (mARN).
D. ARN ribôxôm (rARN).
Câu 5: Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra theo những nguyên tắc nào?
A. Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn .
B. Nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bán bảo tồn và nguyên tắc gián đoạn.
C. Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc gián đoạn.
D. Nguyên tắc bán bảo tồn và nguyên tắc gián đoạn.
Câu 6: Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử gồm: (1) T liên kết
với A; (2) G liên kết với X; (3) A liên kết với U; (4) X liên kết với G; Nguyên tắc bổ sung được thể
hiện trong cơ chế phiên mã của gen gồm:
A. (1), (2), (3), (4).
B. (1), (2), (4).
C. (2), (3).
D. (2), (3), (4).
Câu 7: Nguyên tắc bán bảo tồn được thể hiện trong cơ chế tự nhân đôi của ADN là:
A. Trong 2 phân tử ADN con thì một phân tử là từ ADN mẹ và một phân tử mới tổng hợp.
B. Trong mỗi phân tử ADN con có sự xen kẻ giữa các đoạn của ADN mẹ với các đoạn mới tổng
hợp
C. Trong mỗi phân tử ADN con thì một mạch là từ ADN mẹ và một mạch mới tổng hợp.
D. Trong mỗi phân tử ADN con thì một nửa phân tử ADN mẹ nối với một nửa phân tử ADN mới
tổng hợp.
Câu 8: Hai mạch đơn của phân tử ADN tách nhau dần tạo nên chạc chữ Y nhờ
A. các enzim thá...


TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 - TẬP 1
(270 câu trắc nghiệm)
 !"#$$%&&"'
()*+,(&-,"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""./""""""""""""""
GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI AND (15 câu, từ câu 1 đến câu 15):
Câu 1:%, *'012,3',!4,!-,
A. '56789- -%-:7;,<"
B. =8-1>,?@-$8A,"
C. =8-1>,B8$CD7;,<$4+-,"
D. '566E-'-,"
Câu 2:FG,BD'5-$8A, *
A. H,8 +4- -A,IAJ,! 2-I6 2-1A8'56'0E-'-,"
B. '00'56'0E-'-,"
C. 6E-'-,1K?'56$,!!%,"
D. $L,K&ME@6,8 +4-$,!!%,=81>,$L,K&ME@6E-'-,$,!$4+-,"
Câu 3:6-N81C,!)A1:1-N'D'5-$8A,Otrừ
A. P5-$8A,1QR1(S71-N'E61>,)*1(%S,!0,8 +4- -+,-@TI4,!!U-
+,,8V"
B. P5-$8A,WX,Y-@,TBG6 *-1A8W8,!70'5-$8A,OI4,!W,!2-
ZV"
C. P5-$8A,WX,6-WT,-A80I6,8J,!'5W7 2-E-'-,O$S
)*V"
D. P5-$8A,WX,1:-Z8T70['5W7 2-E-'-,V"
Câu 4:P5-$8A,1QR!-G-'5$K-@$+,
A. '2'5!UD!%," B. '2I4,!'5WD!%,"
C. 4,!-,T'V" D. $-4E4'T$V"
Câu 5:86$L,K,;,14-D3-\,$%,],!,!8+,M,*^
A. !8+,MY&8,!)*,!8+,M6,G_,"
B. !8+,MY&8,!O,!8+,M6,G_,)*,!8+,M!-6,12,"
C. !8+,MY&8,!)*,!8+,M!-6,12,"
D. !8+,M6,G_,)*,!8+,M!-6,12,"
Câu 6:!8+,MY&8,!1QRN-Z,$,!?@-$8A,`B10;,<!_'T1V -+,I@
)/-aT2V -+,I@)/-baT3V -+,I@)/-aT4Vb -+,I@)/-a!8+,MY&8,!1QRN
-Z,$,!?@-+,'5D!%,!_'
A. T1VOT2VOT3VOT4V" B. T1VOT2VOT4V" C. T2VOT3V" D. T2VOT3VOT4V"
Câu 7:!8+,M6,G_,1QRN-Z,$,!?@K,;,14-D3 *
A. $,!;,<3,L'0;,< *S3'c)*'0;,<'/-Y,!R"
B. $,!'9-;,<3,W&KE%,Id!-]612,D3'c)/-612,'/-Y,!
R
C. $,!'9-;,<3,L'0'2 *S3'c)*'0'2'/-Y,!R"
D. $,!'9-;,<3,L'0,<;,<3'c,U-)/-'0,<;,<3'/-
Y,!R"
Câu 8:-'21?,D;,<36,8e,2,+,2]f,g
A. 6%,h-'6EM," B. %,h-'34 -'%$h"
C. %,h-' -!h" D. 4 -'%$h"
Câu 9: $,!=86$L,,;,14-D3O%,h-'34 -'%$h$QR$+,'2I84,%
-A8
A. -A8Hiji"
B. -A8jiHi"
$,!7klP51A-7
Trắc nghiệm ôn tập sinh học 12HK1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm ôn tập sinh học 12HK1 - Người đăng: Pham Thi Thuy Nhai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Trắc nghiệm ôn tập sinh học 12HK1 9 10 688