Ktl-icon-tai-lieu

TRẮC NGHIỆM PHẦN CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Được đăng lên bởi Nguyễn Lê Vũ
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 7286 lần   |   Lượt tải: 11 lần
TRẮC NGHIỆM PHẦN CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ (thời gian 45 phút)
Câu 1: Một suất điện động tự cảm bằng 250mV sinh ra trong một cuộn dây dẫn khi dòng
điện chạy trong nó giảm từ 10A đến 6A trong khoảng thời gian 0,4s. Độ tự cảm của cuộn
dây bằng bao nhiêu
A. 25.10-6H
B. 25.10-2H
C. 25.10-4H
D. 20H
2
Câu 2: Một khung dây có diện tích 5cm gồm 50 vòng dây.Đặt khung dây trong từ
trường đều có cảm ứng từ B và quay khung theo mọi hướng.Từ thông qua khung có giá
trị cực đại là 5.10-3 Wb.Cảm ứng từ B có giá trị nào ?
A. 0,2 T
B. 0,02T
C. 2T
D. 2.10-3T
Câu 3: Chọn phát biểu đúng
Khi thanh kim loại MN ở hình bên chuyển động theo hướng vecto v trong từ trường đều
thì dòng điện cảm ứng có chiều như hình vẽ. Nếu vậy thì các đường sức từ
A. vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, hướng ra phía
M
sau
B. vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, hướng ra phía
trước
C. nằm trong mặt phẳng hình vẽ, vuông góc với hai
thanh ray
D. nằm trong mặt phẳng hình vẽ, vuông góc với
N
MN
Câu 4: Một ống dây dài 50cm có 1000 vòng dây. Tiết diện ngang của ống dây là 10cm2.
hệ số tự cảm của ống dây là
A. 2,52.10-2mH
B. 6,28.10-2H
C. 2,51mH
D. 0,251H
Câu 5: Một khung dây có điện trở R ,diện tích S , đặt trong từ trường đều có đường cảm
ứng từ B vuông góc mặt phẳng khung .cảm ứng từ B biến đổi đều một lượng là ΔB trong
thời gian Δt.Công thức nào sau đây được dùng để tính nhiệt lượng toả ra trong khung dây
trong thời gian Δt ?
B
S2 ∆
A. R ∆t

2

( ∆B ) 2
B. RS2 ∆t

∆
B
t
C. RS ∆

2

 ∆B 


2 ∆ 
t
D. S

Câu 6: Một đoạn dây dẫn chuyển động với vận tốc v trong một từ trường đều B
và có điện
tích xuất hiện ở hai đầu của đoạn dây như hình vẽ. Cảm ứng từ có
A. hướng xuống thẳng đứng
B. hướng ra mặt phẳng hình vẽ
C. hướng vào mặt phẳng hình vẽ
D. hướng sang phải
Câu 7: Trong hình vẽ nào sau đây, từ thông gửi qua diện tích của khung dây dẫn có giá
trị lớn nhất ?

A. 3
Câu 8: Chọn câu sai

B. 1

C. 4

A. Công thức tính suất điện động tự cảm là e = −L

D. 2
Φ
t

B. Khi từ thông qua mạch kín biến thiên thì trong mạch phát sinh dòng điện cảm
ứng.
C. Mật độ năng lượng từ trường được tính theo công thức w =

10 7 B 2
8π

D. Chiều của dòng điện cảm ứng thay đổi theo từ thông qua mạch kín tăng hay
giảm
Câu 9: Một vòng dây dẫn được đặt trong một từ trường đều sao cho mặt phẳng của nó
vuông góc với cảm ứng từ. Trong vòng dây sẽ xuất hiện một sức điện động cảm ứng nếu
A. Nó được quay xung quanh trục của nó
B. Nó bị làm biến dạng
C. Nó được quay xung quanh trục trùng với một đường cảm ứng từ
D. Nó được dịch chuyển tịnh tiến
Câu 10: Dò...
TRẮC NGHIỆM PHẦN CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ (thời gian 45 phút)
Câu 1: Một suất điện động tự cảm bằng 250mV sinh ra trong một cuộn dây dẫn khi dòng
điện chạy trong nó giảm từ 10A đến 6A trong khoảng thời gian 0,4s. Độ tự cảm của cuộn
dây bằng bao nhiêu
A. 25.10
-6
H B. 25.10
-2
H C. 25.10
-4
H D. 20H
Câu 2: Một khung dây có diện tích 5cm
2
gồm 50 vòng dây.Đặt khung dây trong từ
trường đều có cảm ứng từ B và quay khung theo mọi hướng.Từ thông qua khung có giá
trị cực đại là 5.10
-3
Wb.Cảm ứng từ B có giá trị nào ?
A. 0,2 T B. 0,02T C. 2T D. 2.10
-3
T
Câu 3: Chọn phát biểu đúng
Khi thanh kim loại MN ở hình bên chuyển động theo hướng vecto
v
trong từ trường đều
thì dòng điện cảm ứng có chiều như hình vẽ. Nếu vậy thì các đường sức từ
A. vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, hướng ra phía
sau
B. vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, hướng ra phía
trước
C. nằm trong mặt phẳng hình vẽ, vuông góc với hai
thanh ray
D. nằm trong mặt phẳng hình vẽ, vuông góc với
MN
Câu 4: Một ống dây dài 50cm có 1000 vòng dây. Tiết diện ngang của ống dây là 10cm
2
.
hệ số tự cảm của ống dây là
A. 2,52.10
-2
mH B. 6,28.10
-2
H C. 2,51mH D. 0,251H
Câu 5: Một khung dây có điện trở R ,diện tích S , đặt trong từ trường đều có đường cảm
ứng từ B vuông góc mặt phẳng khung .cảm ứng từ B biến đổi đều một lượng là ΔB trong
thời gian Δt.Công thức nào sau đây được dùng để tính nhiệt lượng toả ra trong khung dây
trong thời gian Δt ?
A.
2
2
t
B
R
S
B. RS
2
t
B
2
)(
C. RS
t
B
D. S
2
2
t
B
Câu 6: Một đoạn dây dẫn chuyển động với vận tốc v trong một từ trường đều B
và có điện
tích xuất hiện ở hai đầu của đoạn dây như hình vẽ. Cảm ứng từ có
A. hướng xuống thẳng đứng
B. hướng ra mặt phẳng hình vẽ
C. hướng vào mặt phẳng hình vẽ
D. hướng sang phải
Câu 7: Trong hình vẽ nào sau đây, từ thông gửi qua diện tích của khung dây dẫn có giá
trị lớn nhất ?
N
M
TRẮC NGHIỆM PHẦN CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRẮC NGHIỆM PHẦN CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ - Người đăng: Nguyễn Lê Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TRẮC NGHIỆM PHẦN CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 9 10 472