Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm phản ứng oxi hóa

Được đăng lên bởi tantran1997
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1863 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trắc nghiệm phản ứng oxi hóa - khử
Câu 1: Tổng hệ số của các chất trong phản ứng Fe3O4 + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO + H2O
là
A. 55
B. 20.
C. 25.
D. 50.
Câu 2: Số mol electron dùng để khử 1,5 mol Al3+ thành Al là
A. 0,5.
B. 1,5.
C. 3,0.
D. 4,5.
Câu 3: Trong phản ứng Zn + CuCl2 --> ZnCl2 + Cu thì một mol Cu2+ đã
A. nhận 1 mol electron.
B. nhường 1 mol electron.
C. nhận 2 mol electron.
D. nhường 2 mol electron.
Câu 4: Trong phản ứng KClO3 + 6HBr --> 3Br2 + KCl + 3H2O thì HBr
A. vừa là chất oxi hóa, vừa là môi trường.
B. là chất khử.
C. vừa là chất khử, vừa là môi trường.
D. là chất oxi hóa.
Câu 5: Trong phản ứng: 3Cu + 8HNO3 --> 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O.
Số phân tử HNO3 đóng vai trò chất oxi hóa là
A. 8.
B. 6.
C. 4.
D. 2.
Câu 6: Khi tham gia vào các phản ứng hoá học, nguyên tử kim loại
A. bị khử.
B. bị oxi hoá.
C. cho proton.
D. nhận proton.

Câu

Cho các chất và ion sau: Zn; Cl2; FeO; Fe2O3; SO2; H2S; Fe2+; Cu2+; Ag+. Số

lượng chất và ion có thể đóng vai trò chất khử là
A. 9.
B. 8.
C. 7.
D. 6.
Câu 8: Cho các chất và ion sau: Zn; Cl2; FeO; Fe2O3; SO2; Fe2+; Cu2+; Ag+. Số lượng
chất và ion vừa đóng vai trò chất khử, vừa đóng vai trò chất oxi hóa là
A. 2.
B. 4.
C. 6.
D. 8.
Câu 9: Trong phân tử NH4NO3 thì số oxi hóa của 2 nguyên tử nitơ là
A. +1 và +1.
B. –4 và +6.
C. –3 và +5.
D. –3 và +6.
Câu 10: Trong phản ứng: 2NO2 + 2NaOH --> NaNO3 + NaNO2 + H2O thì nguyên tử nitơ
A. chỉ bị oxi hoá.
B. chỉ bị khử.
C. không bị oxi hóa, không bị khử.
D. vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.
Dùng cho câu 11, 12: Cho 7,8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al tác dụng vừa đủ với 5,6 lít hỗn
hợp khí Y (đktc) gồm Cl2 và O2 thu được 19,7 gam hỗn hợp Z gồm 4 chất.
Câu 11: Phần trăm thể tích của O2 trong Y là
A. 40%.
B. 50%.
C. 60%.
D. 70%.
Câu 12: Phần trăm khối lượng của Al trong X là
A. 30,77%.
B. 69,23%.
C. 34,62%.
D. 65,38%.

Câu 13: Chia 22,0 gam hỗn hợp X gồm Mg, Na và Ca thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác
dụng hết với O2 thu được 15,8 gam hỗn hợp 3 oxit. Phần 2 tác dụng với dung dịch HCl dư
thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là
A. 6,72.
B. 3,36.
C. 13,44.
D. 8,96.
Dùng cho câu 14, 15: Chia 29,8 gam hỗn hợp X gồm Mg, Na, K và Ca thành 2 phần bằng
nhau. Phần 1 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng thu được 1,568 lít khí N2 duy
nhất (đktc) và dung dịch chứa x gam muối (không chứa NH4NO3). Phần 2 tác dụng hoàn
toàn với oxi thu được y gam hỗn hợp 4 oxit.
Câu 14: Giá trị của x là
A. 73,20.
B. 58,30.
C. 66,98.
D. 81,88.
Câu 15: Giá trị của y là
A. 20,5.
B. 35,4.
C. 26,1.
D. 41,0.
Dùng cho câ...
Trắc nghiệm phản ứng oxi hóa - khử
Câu 1: T ng h s c a các ch t trong ph n ng Fe3O4 + HNO3 --> Fe(NO3)3 + NO + H2O
A. 55
B. 20.
C. 25.
D. 50.
Câu 2: S mol electron dùng kh 1,5 mol Al3+ thành Al là để
A. 0,5.
B. 1,5.
C. 3,0.
D. 4,5.
Câu 3: Trong ph n ng Zn + CuCl2 --> ZnCl2 + Cu thì m t mol Cu2+ ã đ
A. nh n 1 mol electron.
B. nh ng 1 mol electron.ườ
C. nh n 2 mol electron.
D. nh ng 2 mol electron.ườ
Câu 4: Trong ph n ng KClO3 + 6HBr --> 3Br2 + KCl + 3H2O thì HBr
A. v a là ch t oxi hóa, v a là môi tr ng. ườ
B. là ch t kh .
C. v a là ch t kh , v a là môi tr ng. ườ
D. là ch t oxi hóa.
Câu 5: Trong ph n ng: 3Cu + 8HNO3 --> 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O.
S phân t HNO3 óng vai trò ch t oxi hóa là đ
A. 8.
B. 6.
C. 4.
D. 2.
Câu 6: Khi tham gia vào các ph n ng hoá h c, nguyên t kim lo i
A. b kh .
B. b oxi hoá.
C. cho proton.
D. nh n proton.
Trắc nghiệm phản ứng oxi hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm phản ứng oxi hóa - Người đăng: tantran1997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Trắc nghiệm phản ứng oxi hóa 9 10 386