Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm sinh 10

Được đăng lên bởi kimtram261099
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 487 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRẮC NGHIỆM SINH HỌC
LỚP 10

Câu 301.
SH1006NCV Ở lúa nước 2n = 24, số NST kép có trong 1 tế bào ở kỳ sau của giảm
phân 1 là
A. 0

B.12

C. 24

D. 48

PA : C
Câu 302.
SH1003NCV Thành phần nào của nuclêôtit bị tách ra khỏi chuỗi polynuclêôtit mà
không làm đứt mạch polynuclêôtit của ADN ?
A. Đường đêôxyribôzơ.
B. Gốc phôtphat.
C. Bazơ nitơ.
D. Đường đêôxyribôzơ và bazơ nitơ.
PA : C
Câu 303.
SH1006NCV Trong thí nghiệm nhân bản động vật có vú lần đầu tiên, các nhà nghiên
cứu đã sử dụng nhân của tế bào tuyến vú cấy vào tế bào trứng đã bị loại mất nhân.
Điều nào dưới đây là đúng:
A. Tế bào tuyến vú này đã ở vào pha G1.
B. Tế bào tuyến vú này đã ở vào pha G2.
C. Tế bào tuyến vú này đã ở vào pha S.
D. Tế bào tuyến vú này đã ở vào pha M.
PA : D
Câu 304.
SH1003NCV Dấu hiệu nào là cơ sở cho sự di truyền và sinh sản của sinh vật ?
A. Tích lũy thông tin di truyền
C. Tự sao chép
PA : C

B. Tự đổi mới
D. Tự điều chỉnh

Câu 305.
SH1005NCH Bước tiến bộ nhất trong giai đoạn tiến hóa tiền sinh học là
A. sự xuất hiện cơ chế tự sao chép
B. sự hình thành các coaxecva
C. sự hình thành màng bán thấm cho các coaxecva
D. sự xuất hiện các enzim trong cấu trúc các coaxecva.
PA : A
Câu 306.
SH1005NCV Ngày nay sự sống không thể hình thành được theo phương thức xảy ra
ngoài cơ thể sống vì
A. thiếu điều kiện xã hội cần thiết
B. hoạt động phân giải của vi khuẩn đối với các chất sống ngoài cơ thể diễn ra mạnh
mẽ
C. thiếu enzim xúc tác
D. thiếu vai trò của con người
PA : B
Câu 307.
SH1005NCV Bộ NST lưỡng bội của ruồi giấm 2n = 8. Trong trường hợpkhông xảy ra
trao đổi chéo thì tỉ lệ kiểu giao tử chứa tất cả các NST có nguồn gốc từ bố là
A. ¼

B. 1/8

C. 1/16

D.1/32

PA : C
Câu 308.
SH1005NCV Bộ NST lưỡng bội của ruồi giấm 2n = 8. Trong trường hợp không xảy
ra trao đổi chéo, tỉ lệ con sinh ra chứa ½ số NST của ông nội là
A. 1/16
PA : A
Câu 309.

B. 1/32

C. 1/64

D. 1/256

SH1003NCV Một đoạn mạch đơn ADN có trình tự nu như sau: 5’ AGTXATXGT 3’.
Đoạn mạch đơn bổ sung với đoạn mạch trên là
A. *5’ AXGATGAXT 3’

B. 3’ TXAGAAXGT 5’

C. 5’ XATGXATAT 3’

D. 3’ TXAGTAXGT 5’

Câu 310.
SH1007NCV ADN tái tổ hợp tạo ra trong kỹ thuật cấy gen, sau đó phải được đưa vào
trong tế bào vi khuẩn nhằm
A. làm tăng hoạt tính của gen chứa trong ADN tái tổ hợp.
B. dựa vào khả năng sinh sản nhanh của E.coli để làm tăng nhanh số lượng gen mong
muốn đã được cấy.
C. để ADN tái tổ hợp kết hợp với ADN của vi khuẩn.
D. để kiểm tra hoạt động của ADN tái tổ hợp.
PA : B
Câu 311.
SH1005NCV Dấu hiệu nào là cơ sở cho sự thíc...
TRẮC NGHIỆM SINH HỌC
LỚP 10
Trắc nghiệm sinh 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm sinh 10 - Người đăng: kimtram261099
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Trắc nghiệm sinh 10 9 10 940