Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm sinh học

Được đăng lên bởi Tiến Quyết
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1095 lần   |   Lượt tải: 5 lần
1. Đa dạng sinh học được xem xét ở mấy cấp độ?
A. 2 cấp độ
B. 3 cấp độ
C. 4 cấp độ
D. 5 cấp độ
2. Sự đa dạng loài của hệ sinh thái rừng ôn đới ….so với hệ sinh thái rừng nhiệt đới
A. Không có sự khác biệt
B. Thấp hơn C. Cao hơn
D. Tương đồng
3. Tính đa dạng của quần xã sinh vật có loài ưu thế ……so với QXSV không có loài ưu thế
A. Cao hơn
B. Thấp hơn
C. Không khác biệt
D. Rất cao
4. Loài SV được xác định thông qua:
A. ĐD hình thái, sinh lý và sinh hóa đặc trưng, phân biệt với các nhóm cá thể kháC.
B. Giao phối của nhóm cá thể này khác với nhóm cá thể khác
C. Cả a và b đều đúng
D. Cả a và b đều sai
5 . Hoang mạc, đồng cỏ, đồng ruộng, rừng cây bụi, rừng nhiệt đới là
A. Các ví dụ về hệ sinh thái
B. Các ví dụ về sự tương tác giữa các sinh vật
C. Các ví dụ về quần thể sinh vật D. Các giai đoạn của diễn thế sinh thái
6. Môi trường nào giàu có nhất về số lượng loài ?
A. Rừng nhiệt đới
B. Rừng ôn đới
C. Rừng khô nhiệt đới
D. Rừng lá kim
7. Mức độ thể hiện đa dạng sinh học về loài:
A. lớp, bộ, họ, giống, loài
B. giới, ngành, lớp, bộ, họ, giống, loài
C. họ, giống, loài, quần thể, cá thể D. quần thể, cá thể, NST, gene, nucleotide
8. Hệ sinh thái nào sau đây đang bị khai thác và san lấp cho mục tiêu nuôi trồng thủy sản gây
suy thoái ĐDSH?
A. Các dải san hô
B. Rừng ôn đới
C. Rừng ngập mặn
D. Rừng mưa nhiệt đới
9. Các quần xã sinh vật vùng nhiệt đới có:
a sự phân tầng thẳng đứng.
B.đa dạng sinh học thấp.
C.đa dạng sinh học cao.
D. nhiều cây to và động vật lớn.
10. Mức độ phong phú về số lượng loài trong q.xã thể hiện :
A. độ nhiều.
B.độ đa dạng.
C.độ thường gặp.
D.sự phổ biến.
11. Mức đa dạng của quần xã không phụ thuộc vào:
A. sự cạnh tranh giữa các loài
B. kích thước cá thể trong quần thể
C. mối quan hệ giữa con mồi và vật ăn thịt
D. mức độ thay đổi của các nhân tố vô sinh
12. Vùng địa lý sinh học Đông Nam Bộ có vườn quốc gia nào sau đây?
A. Vườn quốc gia Cúc Phương
B. Vườn quốc gia Cát Tiên
C. Vườn quốc gia Phú Quốc
D. Vườn quốc gia Yokđôn
13. Các loài quý hiếm, phân bố hẹp thường … so với các loài phổ biến, phân bố rộng
A. Đa dạng về kiểu gene hơn
B. Đa dạng về kiểu gene tương đồng
C. Đơn điệu về kiểu gene hơn
D. Đơn điệu về kiểu gene thấp hơn
14. Luận điểm nào dưới đây đúng nhất?

A. Đa dạng loài bao trùm đa dạng di truyền
B. Đa dạng di truyền bao trùm đa dạng loài
C. Đa dạng loài và di truyền tương đồng nhau
D. Đa dạng loài là đa dạng di truyền
15. Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng tới đa dạng hệ sinh thái
A.Yếu tố diễn thế sinh thái
B. Quá trình hình thành loài địa l...
1. Đa dạng sinh học được xem xét ở mấy cấp độ?
A. 2 cấp độ B. 3 cấp độ C. 4 cấp độ D. 5 cấp độ
2. Sự đa dạng loài của hệ sinh thái rừng ôn đới ….so với hệ sinh thái rừng nhiệt đới
A. Không có sự khác biệt B. Thấp hơn C. Cao hơn D. Tương đồng
3. Tính đa dạng của quần xã sinh vật có loài ưu thế ……so với QXSV không có loài ưu thế
A. Cao hơn B. Thấp hơn C. Không khác biệt D. Rất cao
4. Loài SV được xác định thông qua:
A. ĐD hình thái, sinh lý và sinh hóa đặc trưng, phân biệt với các nhóm cá thể kháC.
B. Giao phối của nhóm cá thể này khác với nhóm cá thể khác
C. Cả a và b đều đúng
D. Cả a và b đều sai
5 . Hoang mạc, đồng cỏ, đồng ruộng, rừng cây bụi, rừng nhiệt đới là
A. Các ví dụ về hệ sinh thái B. Các ví dụ về sự tương tác giữa các sinh vật
C. Các ví dụ về quần thể sinh vật D. Các giai đoạn của diễn thế sinh thái
6. Môi trường nào giàu có nhất về số lượng loài ?
A. Rừng nhiệt đới B. Rừng ôn đới
C. Rừng khô nhiệt đới D. Rừng lá kim
7. Mức độ thể hiện đa dạng sinh học về loài:
A. lớp, bộ, họ, giống, loài B. giới, ngành, lớp, bộ, họ, giống, loài
C. họ, giống, loài, quần thể, cá thể D. quần thể, cá thể, NST, gene, nucleotide
8. Hệ sinh thái nào sau đây đang bị khai thác san lấp cho mục tiêu nuôi trồng thủy sản gây
suy thoái ĐDSH?
A. Các dải san hô B. Rừng ôn đới
C. Rừng ngập mặn D. Rừng mưa nhiệt đới
9. Các quần xã sinh vật vùng nhiệt đới có:
a sự phân tầng thẳng đứng. B.đa dạng sinh học thấp.
C.đa dạng sinh học cao. D. nhiều cây to và động vật lớn.
10. Mức độ phong phú về số lượng loài trong q.xã thể hiện :
A. độ nhiều. B.độ đa dạng.
C.độ thường gặp. D.sự phổ biến.
11. Mức đa dạng của quần xã không phụ thuộc vào:
A. sự cạnh tranh giữa các loài
B. kích thước cá thể trong quần thể
C. mối quan hệ giữa con mồi và vật ăn thịt
D. mức độ thay đổi của các nhân tố vô sinh
12. Vùng địa lý sinh học Đông Nam Bộ có vườn quốc gia nào sau đây?
A. Vườn quốc gia Cúc Phương B. Vườn quốc gia Cát Tiên
C. Vườn quốc gia Phú Quốc D. Vườn quốc gia Yokđôn
13. Các loài quý hiếm, phân bố hẹp thường … so với các loài phổ biến, phân bố rộng
A. Đa dạng về kiểu gene hơn B. Đa dạng về kiểu gene tương đồng
C. Đơn điệu về kiểu gene hơn D. Đơn điệu về kiểu gene thấp hơn
14. Luận điểm nào dưới đây đúng nhất?
Trắc nghiệm sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm sinh học - Người đăng: Tiến Quyết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Trắc nghiệm sinh học 9 10 464