Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm sinh học 12

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 179 trang   |   Lượt xem: 15161 lần   |   Lượt tải: 39 lần
1001 CÂU TRẮC NGHIỆM SINH HỌC
(THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC)

Hà Nội 2007
Đây là tài liệu của các thầy gởi tặng tôi, tôi xin tặng lại cho các bạn để tham khảo. Đây
là tài liệu quí, hiếm. Xin chân thành cảm ơn quý thầy đã cho tôi tập tài liệu nầy.

1

LỜI NÓI ĐẦU
Năm 2007 Bộ GD&ĐT tiến hành đổi mới thi tốt nghiệp THPT và thi đại học theo
hướng trắc nghiệm khách quan. Để giúp các em học sinh lớp 12 đỡ gặp khó khăn
trong quá trình học tập và ôn tập lớp 12 môn Sinh học, chúng tôi biên soạn tài liệu
“1001 câu trắc nghiệm sinh học” với nội dung:
Phần I. Di truyền học
- Chương 1: Các quy luật di truyền
- Chương 2: Biến dị
- Chương 3: Ứng dụng di truyền học vào chọn giống
- Chương 4: Di truyền học người
Phần II. Thuyết tiến hoá
- Chương 5: Sự phát sinh sự sống
- Chương 6: Sự phát triển của sinh vật
- Chương 7: Nguyên nhân và cơ chế tiến hoá
- Chương 8: Sự phát sinh loài người.
Phần III. Sinh thái học
Phần IV. Tế bào học
Phần V. Sinh học hiện đại – Đặc điểm và triển vọng
Mỗi chương gồm có 2 nội dung: Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm, bên cạnh những
câu hỏi và bài tập cơ bản có một số câu hỏi và bài tập vận dụng nâng cao hơn giúp học
sinh có điều kiện tự ôn luyện tốt hơn.
Tác giả

2

A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Hãy chọn phương án đúng hoặc đúng nhất cho mỗi câu sau, giải thích ngắn gọn
tại sao chọn như vậy.

PHẦN I. DI TRUYỀN HỌC
CHƯƠNG 1: CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN
1. Tính trạng là những đặc điểm.........(g: kiều gen, h: kiểu hình, c: cấu tạo, hình thái,
sinh lí) giúp phân biệt cá thể này với (b: bố mẹ, l: các cá thể trong loài, k: các cá thể
khác).
A. g, l
B. h, b
C. c, l
D. c, k
E. h, k
2. Kiểu gen nào dưới đây là kiểu gen đồng hợp?
A. Aa Bb
B. AABb
C. AA bb
D. aaBb
E. Aa BB
3. Kiểu gen nào dưới đây là kiểu gen dị hợp?
A. AaBB
B. AAbb
C. AABB
D. aabb
4. Giống thuần chủng là giống có đặc tính di truyền........(k: khác nhau, o: đồng nhất
nhưng không ổn định, d: đồng nhất và ổn định) qua các thế hệ, các thế hệ con cháu
không có hiện tượng............(t: đồng tính, p: phân tính) và có kiểu hình luôn luôn
..............(g: giống nhau, b: giống bố mẹ).
A. o, p, g
B. o, t, b
C. d, p, b
D. k, p, g
E. d, t, b
5. Tính trạng trội là tính trạng biểu hiện ở
A. cơ thể mang kiểu gen đồng hợp trội và dị hợp.
B. cơ thể mang kiểu gen dị hợp.
C. cơ thể mang kiểu gen đồng hợp lặn.
D. cơ thể mang kiểu gen đồng hợp và dị hợp.
6. Tính trạng trung gian là tính trạng xuất hiện ở cá thể mang kiểu gen dị hợp trong đó
A. gen trội gây chết ở trạng thái đồng hợp.
B. gen trội không át chế hoàn toàn gen lặ...
1
1001 CÂU TRC NGHIM SINH HC
(THI TT NGHIP VÀ ĐẠI HC)
Hà Ni 2007
Đây là tài liu ca các thy gi tng tôi, tôi xin tng li cho các bn để tham kho. Đây
là tài liu quí, hiếm. Xin chân thành cm ơn quý thy đã cho tôi tp tài liu ny.
trắc nghiệm sinh học 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệm sinh học 12 - Người đăng: minhhiep1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
179 Vietnamese
trắc nghiệm sinh học 12 9 10 12