Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm Sinh học 6

Được đăng lên bởi Kim Thiên Trần
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 186 lần   |   Lượt tải: 0 lần
100 caâu hoûi traéc nghieäm
Moân: Sinh hoïc 6
I. Choïn caâu traû lôøi ñuùng trong caùc caâu sau
1. Reã hoâ haáp coù ôû caây:
a. Caø roát, phong lan, khoai lan
b. Caø roát, phong lan, khoai lan, rau nhuùt
c. Baàn, maém, caây buït moïc
2. Giaùc muùt laøloaïi reã bieán daïng ñeå:
a. Giuùp caây huùt chaát dinh döôõng töø ñaát
b. Giuùp caây huùt chaát dinh döôõng töø khoâng khí
c. Giuùp caây huùt chaát dinh döôõng töø caây chuû
3. Nhöõng caây coù reã cuû nhö laø:
a. Caûi cuû traéng, laïc, saén
b. Caø roát, caûi cuû traéng, khoai lan
c. Ngheä, ñinh laêng, chuoái
4. Reã moùc laø:
a. Loaïi reã chính moïc töø goác thaân ñeå giuùp caây ñöùng vöõng
b. Laø loaïi reã phuï töø thaân vaø caønh giuùp caây baùm vaøo giaù baùm ñeå leo leân
c. Laø loaïi reã phuï töø thaân vaø caønh giuùp caây huùt chaát dinh döôõng töø caây khaùc
5. Thaân to ra laø do:
a. Söï lôùn leân vaø söï phaân chia cuûa teá baøo
b. Söï phaân chia caùc teá baøo ôû taàng sinh voû
c. Do söï phaân chia caùc teá baøo ôû taàng sinh voû vaø taàng sinh truï
6. Maïch raây coù chöùc naêng:
a. Vaän chuyeån nöôùc vaø muoái khoaùng
b . Vaän chuyeån chaát höõu cô
c. Caû hai treân ñeàu ñuùng
7. Maïch goã coù chöùc naêng :
a. Vaän chuyeån nöôùc vaø muoái khoaùng
b. Vaän chuyeån chaát höõu cô
c. Vaän chuyeån nöôùc, muoái khoaùng vaø chaát höõu cô
8. Khi hoâ haáp thì caây laáy khí:
a. Cacbonic vaø oxi
b. Nitô
c. Oxi
9. Neáu khoâng coù oxi thì caây
a. Vaãn sinh tröôûng toát
b. Vaãn hoâ haáp bình thöôøng
c. Cheát
10. Phaàn lôùn nöôùc do reã huùt vaøo ñöôïc thaûi ra ngoaøi qua:
a. Thaân, caønh
b. Thaân, laù
c. Loã khí cuûa laù
11. Söï thoaùt hôi nöôùc qua laù coù taùc duïng
a. Muoái khoaùng hoaø tan vaän chuyeån deã daøng
b. Laøm cho laù khoûi bò ñoát noùng döôùi aùnh naéng
c. Caû hai caâu treân ñeàu ñuùng
12. Caây hoâ haáp vaøo:
a. Ban ngaøy
b. Ban ñeâm
c. Caû ngaøy laãn ñeâm

13. Nhöõng caây troàng baèng caùch chieát caønh
a. Cam, böôûi, nhaõn, xoaøi, maän, chanh
b. Rau muoáng, böôûi, döøa, chanh
c. Khoai lang, chanh, nhaõn, maän
14. Thuï tinh laø gì?
a. Do noaõn phaùt trieûn thaønh hôïp töû
b. Söï keát hôïp teá baøo sinh duïc ñöïc vaø teá baøo sinh duïc caùi coù trong noaõn
c. Söï keát hôïp teá baøo sinh duïc ñöïc vaø teá baøo sinh duïc caùi coù trong noaõn taïo thaønh hôïp töû
15. Boä phaän naøo cuûa hoa taïo thaønh quaû:
a. Nhuî taïo thaønh quaû
b. Baàu nhuî taïo thaønh quaû
c. Caû hai caâu treân ñeàu ñuùng
16. Boä phaän naøo cuûa hoa taïo haït :
a. Hôïp töû
b. Voû noaõn
c. Noaõn
17. Thuï phaán laø gì?
a. Laø hieän t...
100 caâu hoûi traéc nghieäm
Moân: Sinh hoïc 6
I. Choïn caâu traû lôøi ñuùng trong caùc caâu sau
1. Reã hoâ haáp coù ôû caây:
a. Caø roát, phong lan, khoai lan
b. Caø roát, phong lan, khoai lan, rau nhuùt
c. Baàn, maém, caây buït moïc
2. Giaùc muùt laøloaïi reã bieán daïng ñeå:
a. Giuùp caây huùt chaát dinh döôõng töø ñaát
b. Giuùp caây huùt chaát dinh döôõng töø khoâng khí
c. Giuùp caây huùt chaát dinh döôõng töø caây chuû
3. Nhöõng caây coù reã cuû nhö laø:
a. Caûi cuû traéng, laïc, saén
b. Caø roát, caûi cuû traéng, khoai lan
c. Ngheä, ñinh laêng, chuoái
4. Reã moùc laø:
a. Loaïi reã chính moïc töø goác thaân ñeå giuùp caây ñöùng vöõng
b. Laø loaïi reã phuï töø thaân vaø caønh giuùp caây baùm vaøo giaù baùm ñeå leo leân
c. Laø loaïi reã phuï töø thaân vaø caønh giuùp caây huùt chaát dinh döôõng töø caây khaùc
5. Thaân to ra laø do:
a. Söï lôùn leân vaø söï phaân chia cuûa teá baøo
b. Söï phaân chia caùc teá baøo ôû taàng sinh voû
c. Do söï phaân chia caùc teá baøo ôû taàng sinh voû vaø taàng sinh truï
6. Maïch raây coù chöùc naêng:
a. Vaän chuyeån nöôùc vaø muoái khoaùng
b . Vaän chuyeån chaát höõu cô
c. Caû hai treân ñeàu ñuùng
7. Maïch goã coù chöùc naêng :
a. Vaän chuyeån nöôùc vaø muoái khoaùng
b. Vaän chuyeån chaát höõu cô
c. Vaän chuyeån nöôùc, muoái khoaùng vaø chaát höõu cô
8. Khi hoâ haáp thì caây laáy khí:
a. Cacbonic vaø oxi
b. Nitô
c. Oxi
9. Neáu khoâng coù oxi thì caây
a. Vaãn sinh tröôûng toát
b. Vaãn hoâ haáp bình thöôøng
c. Cheát
10. Phaàn lôùn nöôùc do reã huùt vaøo ñöôïc thaûi ra ngoaøi qua:
a. Thaân, caønh
b. Thaân, laù
c. Loã khí cuûa laù
11. Söï thoaùt hôi nöôùc qua laù coù taùc duïng
a. Muoái khoaùng hoaø tan vaän chuyeån deã daøng
b. Laøm cho laù khoûi bò ñoát noùng döôùi aùnh naéng
c. Caû hai caâu treân ñeàu ñuùng
12. Caây hoâ haáp vaøo:
a. Ban ngaøy
b. Ban ñeâm
c. Caû ngaøy laãn ñeâm
Trắc nghiệm Sinh học 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm Sinh học 6 - Người đăng: Kim Thiên Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Trắc nghiệm Sinh học 6 9 10 284