Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm vật lý hay va khó

Được đăng lên bởi tuyen-hue
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 11365 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BIÊN SOẠN: HỒ HOÀNG VIỆT

Tuyển tập 165 câu trắc nghiệm hay và khó
1 Trên một sợi dây đàn dài 120 cm có sóng dừng. Các điểm có biên độ dao động 3.5mm nằm
cách nhau đoạn 15cm. Tìm biên độ cực đại. Dao động này tương ứng với họa âm nào?
A. Bậc 4
B. Bậc 3
C. Bậc 1
D. Bậc 2
Hướng Dẫn
Biên độ 3,5mm chính là biên độ bụng (biên độ cực đại):
L
λ
= 15cm =⇒ λ = 30 =⇒
=⇒
= 8 =⇒ Họa âm bậc 8.
λ
2
2
Biên độ 3,5mm không phải là biên độ cực đại =⇒ khoảng cách từ điểm đó đến nút là:
λ
= 30 =⇒ λ = 60
d = 7, 5cm =⇒
2
Phương trình biên độ:
√
2π d
7 2
L
3, 5 = Abụng .sin(
) =⇒ Abụng =
=⇒
= 4 =⇒ Họa âm bậc 4
λ
λ
2
2√
√
2 Lần Lượt đặt các điện áp xoay chiều u1 = U 2(cos(100π t + ϕ1 )), u2 = U 2(cos(120π t +
√
ϕ2 )); u1 = U 2(cos(110π t+ϕ3 )) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần
có độ tự cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch có biểu thúc tương
√
√
√
2π
−2π
ứng là i1 = I 2(cos(100π t)); I2 = I 2(cos(120π t +
)); i3 = I 2(cos(110π t +
)). So
3
3
sánh I và I’ ta có:
√
A. I = I
B. I < I
C.I > I
D. .I = I 2
Hướng Dẫn
1
1
1
2 trường hợp đầu đều có cùng U và I =⇒ L.ω1 −
= L.ω2 −
=⇒ LC =
=⇒
C.ω1
C.ω2
ω1 .ω2
√
ωcộng hưởng = ω1 .ω2 = 109, 5.π
Cả 3 trường hợp đều có cùng điện áp chỉ khác nhau tần số (tương đương nguồn có điện áp không
đổi chỉ thay đồi tần số) =⇒ ω1 < ω < ω3 < ω2 trong đó ω3 lệch gần với ωcộng hưởng nhất =⇒ I’>I
3 Cho mạch điện xoay chiều gồm đoạn AM nối tiếp với đoạn MB.Đoạn AM là hộp kín ( X
20
chứa 2 trong 3 phần tử R,L,C); đoạn mạch MB là tụ điện có: C = µF.Đặt hiệu điện thế xoay
Π
chiều f = 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB thì thấy hiệu điện thế giữa 2 trong 3 điểm bất kì
A,M,B đều là120V.Tính công suất bên trong hộp X?
A. PX = 24, 94 W
B. PX = 12, 45
C.PX = 21, 49
D. PX = 25, 32
Hướng Dẫn
π
Vẽ giản đồ vecto ra ta thấy tam giác ABM là tam giác đều có BM vuông góc với i =⇒ ϕAM = ±
6
√
120 3
PX = ui cos ϕAM = 120.
.
= 24, 94 W
ZC 2
4 Xét nguyên tử Hidro ở trạng thái cơ bản có r = ro = 5, 3.10−11 (m).Tính cường độ dòng điện
do chuyển động của e trên quỹ đạo K gây ra:
A. 0.05mA
B. 0.95mA
C.1.05mA
D. 1.55mA

http.//boxmath.vn/

TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ BOXMATH

1

BIÊN SOẠN: HỒ HOÀNG VIỆT

Hướng Dẫn
Phương trình II Niuton cho chuyển động tròn, lực tĩnh điện đóng vai trò lực hướng tâm.
q
k
q2
k. 2 = m.r0 .ω 2 ==> ω = .
r0
r0
m.r0
Cường độ dòng điện.
I=

q
q.ω
=
T
2π

5 1 người đứng cách 1 cái loa khoảng 20cm, truớc loa, nghe được âm ở mức cường độ khoảng
60dB. Tính công suất phát âm của loa. Cho rằng loa có dạng 1 hình nón...
BIÊN SOẠN: HỒ HOÀNG VIỆT
Tuyển tập 165 câu trắc nghiệm hay khó
1 Trên một sợi dây đàn dài 120 cm sóng dừng. Các điểm biên độ dao động 3.5mm nằm
cách nhau đoạn 15cm. Tìm biên độ cực đại. Dao động y tương ứng với họa âm nào?
A. Bậc 4 B. Bậc 3 C. Bậc 1 D. Bậc 2
Hướng Dẫn
Biên độ 3,5mm chính biên độ bụng (biên độ cực đại):
=
λ
2
= 15cm = λ = 30 =
L
λ
2
= 8 = Họa âm bậc 8.
Biên độ 3,5mm không phải biên độ cực đại = khoảng cách từ điểm đó đến nút là:
d = 7, 5cm =
λ
2
= 30 = λ = 60
Phương trình biên độ:
3, 5 = A
bụng
.sin(
2π d
λ
) = A
bụng
=
7
2
2
=
L
λ
2
= 4 = Họa âm bậc 4
2 Lần Lượt đặt các điện áp xoay chiều u
1
= U
2(cos(100π t + ϕ
1
)), u
2
= U
2(cos(120π t +
ϕ
2
)); u
1
= U
2(cos(110π t+ϕ
3
)) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần
độ tự cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch biểu thúc tương
ứng i
1
= I
2(cos(100π t)); I
2
= I
2(cos(120π t +
2π
3
)); i
3
= I
2(cos(110π t +
2π
3
)). So
sánh I và I ta có:
A. I = I
B. I < I
C.I > I
D. .I = I
2
Hướng Dẫn
2 trường hợp đầu đều cùng U và I = L.ω
1
1
C.ω
1
= L.ω
2
1
C.ω
2
= LC =
1
ω
1
2
=
ω
cộng hưởng
=
ω
1
2
= 109, 5
Cả 3 trường hợp đều cùng điện áp chỉ khác nhau tần số (tương đương nguồn điện áp không
đổi chỉ thay đồi tần số) = ω
1
< ω < ω
3
< ω
2
trong đó ω
3
lệch gần với ω
cộng hưởng
nhất = I’>I
3 Cho mạch điện xoay chiều gồm đoạn AM nối tiếp với đoạn MB.Đoạn AM hộp kín ( X
chứa 2 trong 3 phần tử R,L,C); đoạn mạch MB tụ điện có: C =
20
Π
µF.Đặt hiệu điện thế xoay
chiều f = 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB thì thấy hiệu điện thế giữa 2 trong 3 điểm bất
A,M,B đều 120V.Tính công suất bên trong hộp X?
A. P
X
= 24, 94 W B. P
X
= 12, 45 C.P
X
= 21, 49 D. P
X
= 25, 32
Hướng Dẫn
V giản đồ vecto ra ta thấy tam giác ABM tam giác đều BM vuông góc với
i = ϕ
AM
= ±
π
6
P
X
= ui cos ϕ
AM
= 120.
120
Z
C
.
3
2
= 24, 94 W
4 Xét nguyên tử Hidro trạng thái bản r = r
o
= 5, 3.10
11
(m).Tính cường độ dòng điện
do chuyển động của e trên quỹ đạo K gây ra:
A. 0.05mA B. 0.95mA C.1.05mA D. 1.55mA
http.//boxmath.vn/ TUYỂN TẬP C BÀI TẬP VT LÝ BOXMATH 1
trắc nghiệm vật lý hay va khó - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệm vật lý hay va khó - Người đăng: tuyen-hue
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
trắc nghiệm vật lý hay va khó 9 10 112