Ktl-icon-tai-lieu

Trao đổi nhiệt bức xạ và truyền nhiệt

Được đăng lên bởi Trọng Anh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1726 lần   |   Lượt tải: 9 lần
116
Ch¬ng 4
trao ®æi nhiÖt bøc x¹ vµ truyÒn nhiÖt
4.1. trao ®æi nhiÖt bøc x¹
4.1.1 Hai tÊm ph¼ng song song
+
ε=
4
1
4
1
0qd12
100
T
100
T
.C.q , (W/m
2
). (4-1)
§é ®en qui dÉn:
1
11
1
21
qd
ε
+
ε
=ε
(4-2)
HÖ sè bøc x¹ cña vËt ®en tuyÖt ®èi:
C
0
= 5,67 W/m
2
.K
4
4.1.2 Hai tÊm ph¼ng song song cã m»ng ch¾n
Khi cã n m¸ng ch¾n ë gi÷a víi ®é ®en ε
m
= ε
1
= ε
2
, lóc nµy bøc x¹ tõ tÊm
ph¼ng 1 sang tÊm ph¼ng 2 sÏ gi¶m ®i (m+1) lÇn:
)1m(
q
)q(
12
m12
+
=
(4-3)
4.1.3 Hai vËt bäc nhau:
+
ε=
4
1
4
1
10qd12
100
T
100
T
.F.C.q , (W/m
2
). (4-4)
§é ®en qui dÉn:
ε
+
ε
=ε
1
1
F
F
1
1
22
1
1
qd
(4-5)
F
1
– diÖn tÝch bÒ mÆt vËt bÞ bäc (vËt nhá)
F
2
– diÖn tÝch bÒ mÆt vËt bäc (vËt lín)
Chó ý: NÕu hai tÊm ph¼ng hoÆc hai vËt lµ vËt tr¾ng tuyÖt ®èi (vËt cã hÖ sè ph¶n x¹
R = 1, hÖ sè hÊp thô A vµ ®é ®en ε: A = ε = 0) th× ®é ®en qui dÉn ε
qd
= 0 hay Q
12
=
0.
4.2.
truyÒn nhiÖt vµ thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt
4.2.1 TruyÒn nhiÖt
4.2.2.1. TruyÒn nhiÖt qua v¸ch ph¼ng
)tt(kq
2f1f
= (4-6)
Trao đổi nhiệt bức xạ và truyền nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trao đổi nhiệt bức xạ và truyền nhiệt - Người đăng: Trọng Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Trao đổi nhiệt bức xạ và truyền nhiệt 9 10 834