Ktl-icon-tai-lieu

Trao đổi nước ở thực vật

Được đăng lên bởi Nguyễn Thảo
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1671 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬT
I.CÁC DẠNG NƯỚC TRONG THỰC VẬT VÀ VAI TRÒ CỦA CHÚNG.
1.Cấu trúc phân tử nước
-Nước gồm 2 nguyên tử hiđro liên kết với 1 nguyên tử oxi bằng liên kết cộng
hóa trị. Các phân tử nước có tính phân cực và có khả năng tách thành điện tích
dương và điện tích âm.
- Do tính phân cực nên nước dễ dàng cho hiđro phản ứng với oxi của các phân
tử khác.
- các phân tử nước cũng liên kết rất mạnh với nhau theo liên kết hiđro đồng thời
liên kết mạnh với các phân tử khác chứa oxi tạo nên lực liên kết lớn giúp tạo
động lực đẩy nước hướng lên trong hệ mạch gỗ.
2. Các dạng nước trong thực vật
Có 3 dạng nước: nước hiđrat hóa, nước dự trữ và nước khe.
a.Nước hiđrat hóa
-

-

Là thành phần liên kết hóa học của chất nguyên sinh, nó kết hợp với các
ion, các chất hữu cơ hòa tan và các đại phân tử, cháng hết các khe hở của
chất nguyên sinh và thành tế bào.
Nước hiđrat hoá chỉ chiếm 5-10% nước trong tế bào nhưng rất cần thiết
cho sự sống của tế bào. Thiếu không đáng kể hàm lượng nước hiđrat hóa
sẽ gây nên các biến đổi nghiêm trọng về cấu trúc chất nguyên sinh và dẫn
đến sự chết của tế bào.

b.Nước dự trữ
-

Nước dự trữ có mặt trong các xoang tích nước và chủ yếu trong không
bào. Đây là dạng nước dễ dẫn truyền nhất.

c.Nước khe
-

Nước khe có mặt trong các khoảng gian bào và trong các yếu tố dẫn
truyền hệ mạch và hệ ống rây.

-

Nước khe có chức năng là môi trường dẫn truyền hóa chất tan theo
khoảng cách ngắn trong rễ và lá cây và dẫn truyền khoảng cách dài trong
hệ mạch và hệ ống rây.

3. vai trò của nước trong đời sống của cây.
Vai trò của nước trong đời sống của cây thể hiện qua 3 khía cạnh sau:
-

Sự hiđrat hóa của nước
Là 1 chất phản ứng hay chất hóa học có vai trò như chất dinh dưỡng
Nước là dung môi

a.Sự hiđrat hóa của nước
-

-

-

Nước hiđrat hóa duy trì cấu trúc nguyên vẹn các hợp chất cao phân tử
như protein và axit nucleic. Lớp nước hiđrat hóa bao quanh các phân tử
này có vai trò bảo vệ chống lại các tác động của môi trường.
Hoạt động của các phân tử nhỏ hơn cũng bị biến đổi do sự hiđrat hóa của
nước.
Nước hiđrat hóa tự do gây nên áp suất thủy tĩnh duy trì độ trương tế bào
và duy trì 1 phần hình dạng tế bào. Áp suất thủy tĩnh cần thiết cho sinh
trưởng vì nó đóng vai trò như động lực để tế bào tăng trưởng.
Khi lượng nước dung cho hoạt động sống bị giảm sút sẽ làm giảm chức
năng sinh lí quan trọng như quang hợp và hô hấp.

b.Nước là 1 chất phản ứng
-

Nước tham gia tích cực vào các phản ứng sinh hóa như 1 cơ chất của
phản ứng.

c.Nước là một dung môi
...
TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬT
I.CÁC DẠNG NƯỚC TRONG THỰC VẬT VÀ VAI TRÒ CỦA CHÚNG.
1.Cấu trúc phân tử nước
-Nước gồm 2 nguyên tử hiđro liên kết với 1 nguyên tử oxi bằng liên kết cộng
hóa trị. Các phân tử nước có tính phân cực và có khả năng tách thành điện tích
dương và điện tích âm.
- Do tính phân cực nên nước dễ dàng cho hiđro phản ứng với oxi của các phân
tử khác.
- các phân tử nước cũng liên kết rất mạnh với nhau theo liên kết hiđro đồng thời
liên kết mạnh với các phân tử khác chứa oxi tạo nên lực liên kết lớn giúp tạo
động lực đẩy nước hướng lên trong hệ mạch gỗ.
2. Các dạng nước trong thực vật
Có 3 dạng nước: nước hiđrat hóa, nước dự trữ và nước khe.
a.Nước hiđrat hóa
- Là thành phần liên kết hóa học của chất nguyên sinh, nó kết hợp với các
ion, các chất hữu cơ hòa tan và các đại phân tử, cháng hết các khe hở của
chất nguyên sinh và thành tế bào.
- Nước hiđrat hoá chỉ chiếm 5-10% nước trong tế bào nhưng rất cần thiết
cho sự sống của tế bào. Thiếu không đáng kể hàm lượng nước hiđrat hóa
sẽ gây nên các biến đổi nghiêm trọng về cấu trúc chất nguyên sinh và dẫn
đến sự chết của tế bào.
b.Nước dự trữ
- Nước dự trữ có mặt trong các xoang tích nước và chủ yếu trong không
bào. Đây là dạng nước dễ dẫn truyền nhất.
c.Nước khe
- Nước khe có mặt trong các khoảng gian bào và trong các yếu tố dẫn
truyền hệ mạch và hệ ống rây.
Trao đổi nước ở thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trao đổi nước ở thực vật - Người đăng: Nguyễn Thảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Trao đổi nước ở thực vật 9 10 1