Ktl-icon-tai-lieu

Triết học phần 2

Được đăng lên bởi Huỳnh Tấn Vỹ
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1292 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.Từ quy luật kinh tế cơ bản của CNTB, anh chi hãy làm rỏ vấn đề: “ theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài
người sẽ nhất định tiến tới chủ nghĩa XH
Theo chúng ta đã biết, thế giới luôn vận động và phát triển theo từng giây, phút, giờ. Song song bên cạnh
đó những hình thái tổ chức xã hội được hình thành. Những thành thái đó gắng liền với sự vận động, phát
triển của khoa học hay nói cách dể hiểu hơn là phát triển theo tri thức con người. Vì thế xã hội loài người đã
và đang trải qua 5 hình thái tổ chức kinh tế xã hội cơ bản như: “Công xã nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ,
phong kiến, chủ nghĩa tư bản, Chủ nghĩa xã hội” và đây củng là: “ theo quy luật tiến hòa của lịch sử, loài
người sẽ nhất định tiến tới chủ nghĩa xã hội”.
Trước hết, chúng ta cần phải hiểu đôi nét về kinh tế tư bản. Nền kinh tế tư bản là nền kinh tế dựa trên cơ
sở chế độ sở hữu tư nhân và bóc lột giá trị m. Trong nền kinh tế ấy có hai giai cấp cơ bản: giai cấp tư bản và
giai cấp vô sản, Giai cấp tư sản là những người sở hữu tư liệu sản xuất và bóc lột giá trị thặng dư; giai cấp vô
sản là những người không có tư liệu sản xuất buộc phải bán sức lao động của mình và bị bóc lột. KTTBCN
ra đời từ thế kỉ 17, từ tư bản thương nghiệp trở thành tư bản công nghiệp (thế kỉ 18); chủ nghĩa tư bản tự do
cạnh tranh trở thành chủ nghĩa tư bản độc quyền, bước sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn cao
nhất của chủ nghĩa tư bản và xuất hiện chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, trong đó nhà nước can thiệp
vào kinh tế và giúp đỡ cho tư bản tư nhân duy trì và nâng cao lợi nhuận tối đa. So với chế độ phong kiến,
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa tiến bộ hơn nhiều, vì nó làm cho lực lượng sản xuất phát triển mạnh
mẽ, năng suất lao động cao, thực hiện việc xã hội hoá lao động và sản xuất trên quy mô lớn. Mâu thuẫn cơ
bản của nền KTTBCN là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội của sản xuất và hình thức chiếm hữu tư nhân tư
bản chủ nghĩa. Chủ nghĩa tư bản ngày nay tiếp tục có những phát triển mới trên cơ sở những thành tựu khoa
học, kĩ thuật và công nghệ cũng như những thành tựu mới về tổ chức và quản lí; áp dụng những biện pháp
thích ứng với tình hình chính trị - kinh tế và xã hội có những thay đổi lớn trong quan hệ trong nước giữa giai
cấp tư sản và nhà nước tư sản với giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cũng như trong quan hệ giữa các
nước trên thế giới. Chế độ tư bản chủ nghĩa tìm cách khắc phục những bệnh cố hữu trong nền KTTBCN (thất
nghiệp, lạm phát, khủng hoảng thừa đi đến tổng khủng hoảng...), song mâu...
1.Từ quy luật kinh tế cơ bản của CNTB, anh chi hãy làm rỏ vấn đề: “ theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài
người sẽ nhất định tiến tới chủ nghĩa XH
Theo chúng ta đã biết, thế giới luôn vận động và phát triển theo từng giây, phút, giờ. Song song bên cạnh
đó những hình thái tổ chức xã hội được hình thành. Những thành thái đó gắng liền với sự vận động, phát
triển của khoa học hay nói cách dể hiểu hơn là phát triển theo tri thức con người. Vì thế xã hội loài người đã
và đang trải qua 5 hình thái tổ chức kinh tế xã hội cơ bản như: “Công xã nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ,
phong kiến, chủ nghĩa tư bản, Chủ nghĩa xã hội” và đây củng là: “ theo quy luật tiến hòa của lịch sử, loài
người sẽ nhất định tiến tới chủ nghĩa xã hội”.
Trước hết, chúng ta cần phải hiểu đôi nét về kinh tế tư bản. Nền kinh tế tư bản là nền kinh tế dựa trên cơ
sở chế độ sở hữu tư nhân và bóc lột giá trị m. Trong nền kinh tế ấy có hai giai cấp cơ bản: giai cấp tư bản và
giai cấp vô sản, Giai cấp tư sản là những người sở hữu tư liệu sản xuất và bóc lột giá trị thặng dư; giai cấp vô
sản là những người không có tư liệu sản xuất buộc phải bán sức lao động của mình và bị bóc lột. KTTBCN
ra đời từ thế kỉ 17, từ tư bản thương nghiệp trở thành tư bản công nghiệp (thế kỉ 18); chủ nghĩa tư bản tự do
cạnh tranh trở thành chủ nghĩa tư bản độc quyền, bước sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn cao
nhất của chủ nghĩa tư bản và xuất hiện chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, trong đó nhà nước can thiệp
vào kinh tế và giúp đỡ cho tư bản tư nhân duy trì và nâng cao lợi nhuận tối đa. So với chế độ phong kiến,
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa tiến bộ hơn nhiều, vì nó làm cho lực lượng sản xuất phát triển mạnh
mẽ, năng suất lao động cao, thực hiện việc xã hội hoá lao động và sản xuất trên quy mô lớn. Mâu thuẫn cơ
bản của nền KTTBCN là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội của sản xuất và hình thức chiếm hữu tư nhân tư
bản chủ nghĩa. Chủ nghĩa tư bản ngày nay tiếp tục có những phát triển mới trên cơ sở những thành tựu khoa
học, kĩ thuật và công nghệ cũng như những thành tựu mới về tổ chức và quản lí; áp dụng những biện pháp
thích ứng với tình hình chính trị - kinh tế và xã hội có những thay đổi lớn trong quan hệ trong nước giữa giai
cấp tư sản và nhà nước tư sản với giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cũng như trong quan hệ giữa các
nước trên thế giới. Chế độ tư bản chủ nghĩa tìm cách khắc phục những bệnh cố hữu trong nền KTTBCN (thất
nghiệp, lạm phát, khủng hoảng thừa đi đến tổng khủng hoảng...), song mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư
bản vẫn tồn tại và phát triển, và chính mâu thuẫn này tất yếu sẽ đưa chủ nghĩa tư bản tới chỗ diệt vong,
Những học giả phương Tây cũng thừa nhận sự tiến hoá này. Sau chủ nghĩa tư bản là gì? họ đã đưa ra nhiều
tên gọi khác nhau: Xã hội hậu công nghiệp, xã hội tiêu thụ, xã hội hỗn hợp, xã hội điện toán, xã hội thông
tin, xã hội phúc lợi chung và nhiều người đã gọi là chủ nghĩa cộng sản. Như vậy, có thể có rất nhiều tên gọi
khác nhau, nhưng điểm chung nhất của các học giả, đó không phải là xã hội tư bản nữa. Hiện tại ở những
nước tư bản phát triển đã xuất hiện những yếu tố của xã hội mới, như: kinh tế tri thức nảy sinh và phát triển,
tính chất xã hội của sở hữu ngày càng gia tăng; sự điều tiết của nhà nước ngày càng hữu hiệu; tính nhân dân
và xã hội của nhà nước tăng lên; những vấn đề phúc lợi xã hội và môi trường ngày càng được giải quyết tốt
hơn v.v.. Với những đặc điểm này hoàn toàn đúng với quan điểm của V.I.Lênin: Các yếu tố của xã hội tương
lai sẽ xuất hiện trong lòng xã hội tư bản chủ nghĩa. KTTBCN có những biến đổi trong thời đại ngày nay, trên
cơ sở vật chất - kĩ thuật mới và trong mối quan hệ giữa KTTBCN với kinh tế các nước xã hội chủ nghĩa và
các nước dân tộc chủ nghĩa. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước không khắc phục được mâu thuẫn cơ bản
của chủ nghĩa tư bản, dù có lực lượng sản xuất, khoa học - kĩ thuật rất cao và có những sự điều chỉnh nhằm
chống và tránh khủng hoảng. Từ sau Chiến tranh thế giới II, KTTBCN đã trải qua những giai đoạn điều
chỉnh sau: 1) giai đoạn khôi phục (1946 - 52). Giai đoạn tăng trưởng nhanh (1953 - 72); giai đoạn khủng
hoảng trì trệ (1973 - 82); giai đoạn tăng trưởng chậm. KTTBCN trên phạm vi thế giới đã lâm vào khủng
hoảng cơ cấu do cách mạng khoa học - công nghệ và do mâu thuẫn của chủ nghĩa đế quốc. Để giảm bớt mâu
thuẫn nội tại và khủng hoảng của KTTBCN hiện đại, nhà nước tư bản chủ nghĩa có những điều chỉnh quan
trọng, thực hiện chức năng người tổ chức, điều hành, trung tâm điều tiết vĩ mô nền kinh tế quốc dân; phát
triển hệ thống tài chính - ngân hàng - tiền tệ để hỗ trợ cho các nhà tư bản; phát triển mạnh các tổ chức độc
Triết học phần 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Triết học phần 2 - Người đăng: Huỳnh Tấn Vỹ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Triết học phần 2 9 10 640