Ktl-icon-tai-lieu

Trình tự đào hầm bằng NATM

Được đăng lên bởi Gunh Gunh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 331 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giíi thiÖu c«ng nghÖ thi c«ng hÇM theo ph¬ng ph¸p NATM
(New Austrian Tunneling Method)
PGS.TS. NguyÔn ViÕt Trung
KS. NguyÔn §øc V¬ng
Bé m«n CTGTTP-Trêng §¹i häc GTVT
Tãm t¾t: Bµi viÕt nµy tr×nh bµy kh¸i niÖm chung nhÊt vÒ ph¬ng ph¸p thi c«ng hÇm míi
cña níc ¸o (NATM). Giíi thiÖu tr×nh tù thiÕt kÕ, thi c«ng, c¸c u nhîc ®iÓm vµ ph¹m vi ¸p dông
cña ph¬ng ph¸p.
Summary: This paper presents the general concept of New Austrian Tunneling Method,
introducing design sequence, tunneling construction, advantages, disadvantages and the field of
application of this method.
1. Kh¸i niÖm
Quan ®iÓm thiÕt kÕ thi c«ng hÇm theo ph¬ng ph¸p cæ truyÒn lµ coi ®Êt ®¸ xung quanh g©y
ra ¸p lùc t¸c dông lªn vá hÇm. Vá hÇm khi ®ã lµ kÕt cÊu chÞu lùc chÝnh. Do ®ã khi thi c«ng hÇm
theo ph¬ng ph¸p cæ truyÒn, sau khi khai ®µo ta cÇn nhanh chãng x©y dùng kÕt cÊu chèng ®ì vµ
vá hÇm ®Ó chÞu sù t¸c ®éng cña ®Êt ®¸ xung quanh.
§Õn nh÷ng n¨m 1957-1965 kü s má ngêi ¸o, Gi¸o s TiÕn sü L.V. Rabcewicz ®· ph¸t
triÓn thµnh ph¬ng ph¸p míi vÒ thi c«ng hÇm tõ nh÷ng kinh nghiÖm thi c«ng hÇm. Ph¬ng ph¸p
nµy thay ®æi quan ®iÓm thiÕt kÕ thi c«ng hÇm. Nã tá ra cã nhiÒu u thÕ h¬n c¸c ph¬ng ph¸p cæ
truyÒn vµ ®· ¸p dông ë nhiÒu níc trªn thÕ giíi th«ng qua c¸c c«ng tr×nh thùc tiÔn trong nhiÒu
lÜnh vùc nh ®êng bé, ®êng s¾t vµ ®êng thuû. ë ViÖt Nam ph¬ng ph¸p nµy ®îc ¸p dông ®Çu tiªn
t¹i dù ¸n HÇm ®êng bé H¶i V©n vµ s¾p tíi sÏ ¸p dông cho Dù ¸n HÇm §Ìo Ngang...
Ph¬ng ph¸p NATM bao gåm c¸c biÖn ph¸p mµ viÖc h×nh thµnh ®Êt ®¸ xung quanh hÇm ®îc liªn kÕt thµnh kÕt cÊu vßm chèng. Do ®ã viÖc liªn kÕt nµy tù b¶n th©n nã sÏ trë thµnh mét
phÇn cña kÕt cÊu ®ì hÇm. Khi ®µo hÇm, sù c©n b»ng hiÖn cã nguyªn thuû cña c¸c lùc trong khèi
®¸ sÏ chuyÓn sang t×nh tr¹ng c©n b»ng míi, thø cÊp vµ còng æn ®Þnh. §iÒu nµy chØ cã thÓ ®¹t ®îc th«ng qua sù kÕ tiÕp cña c¸c giai ®o¹n tríc m¾t cïng víi tiÕn tr×nh ph©n bæ l¹i c¸c øng suÊt
®a d¹ng. Môc ®Ých cña NATM lµ kiÓm so¸t ®îc c¸c tiÕn tr×nh chuyÓn ®ái nµy trong khi vÉn c©n
nh¾c vÒ mÆt kinh tÕ vµ an toµn.
2. Tr×nh tù thiÕt kÕ c¬ b¶n cña ph¬ng ph¸p
2.1. LËp tuyÕn
ViÖc lËp tuyÕn hÇm ®îc thùc hiÖn theo chøc n¨ng cña hÇm ch¼ng h¹n nh c¸c ®iÒu kiÖn
®Þa chÊt, vÞ trÝ hÇm, kiÓm so¸t an toµn trong vµ sau qu¸ tr×nh thi c«ng, ¶nh hëng ®Õn m«i trêng
vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ.
- §Þnh tuyÕn hÇm trªn b×nh ®å vµ tr¾c däc cña hÇm ®îc thiÕt kÕ ®¶m b¶o c¸c chøc n¨ng
vµ môc ®Ých cña hÇm nh lµ mét phÇn cña tuyÕn ®êng theo ®Þa h×nh, ®Þa chÊt, m«i trêng dùa trªn
kÕt qu¶ ®o ®¹c t¹i hiÖn trêng.
- VÞ trÝ cöa hÇm: C¸c yÕu...
Giíi thiÖu c«ng nghÖ thi c«ng hÇM theo ph¬ng ph¸p NATM
(New Austrian Tunneling Method)
PGS.TS. NguyÔn ViÕt Trung
KS. NguyÔn §øc V¬ng
Bé m«n CTGTTP-Trêng §¹i häc GTVT
Tãm t¾t: Bµi viÕt nµy tr×nh bµy kh¸i niÖm chung nhÊt ph¬ng ph¸p thi c«ng hÇm míi
cña níc ¸o (NATM). Giíi thiÖu tr×nh tù thiÕt kÕ, thi c«ng, c¸c u nhîc ®iÓm vµ ph¹m vi ¸p dông
cña ph¬ng ph¸p.
Summary: This paper presents the general concept of New Austrian Tunneling Method,
introducing design sequence, tunneling construction, advantages, disadvantages and the field of
application of this method.
1. Kh¸i niÖm
Quan ®iÓm thiÕt kÕ thi c«ng hÇm theo ph¬ng ph¸p cæ truyÒn lµ coi ®Êt ®¸ xung quanh g©y
ra ¸p lùc t¸c dông lªn vá hÇm. Vá hÇm khi ®ã lµ kÕt cÊu chÞu lùc chÝnh. Do ®ã khi thi c«ng hÇm
theo ph¬ng ph¸ptruyÒn, sau khi khai ®µo ta cÇn nhanh chãng x©y dùng kÕt cÊu chèng ®ì
vá hÇm ®Ó chÞu sù t¸c ®éng cña ®Êt ®¸ xung quanh.
§Õn nh÷ng n¨m 1957-1965 s ngêi ¸o, Gi¸o s TiÕn L.V. Rabcewicz ®· ph¸t
triÓn thµnh ph¬ng ph¸p míi thi c«ng hÇm nh÷ng kinh nghiÖm thi c«ng hÇm. Ph¬ng ph¸p
nµy thay ®æi quan ®iÓm thiÕt thi c«ng hÇm. Nã ra nhiÒu u thÕ h¬n c¸c ph¬ng ph¸p
truyÒn ®· ¸p dông ë nhiÒu níc trªn thÕ giíi th«ng qua c¸c c«ng tr×nh thùc tiÔn trong nhiÒu
lÜnh vùc nh ®êng bé, ®êng s¾t vµ ®êng thuû. ë ViÖt Nam ph¬ng ph¸p nµy ®îc ¸p dông ®Çu tiªn
t¹i dù ¸n HÇm ®êng bé H¶i V©n vµ s¾p tíi sÏ ¸p dông cho Dù ¸n HÇm §Ìo Ngang...
Ph¬ng ph¸p NATM bao gåm c¸c biÖn ph¸p mµ viÖc h×nh thµnh ®Êt ®¸ xung quanh hÇm ®-
îc liªn kÕt thµnh kÕt cÊu vßm chèng. Do ®ã viÖc liªn kÕt nµy b¶n th©n trë thµnh mét
phÇn cña kÕt cÊu ®ì hÇm. Khi ®µo hÇm, sù c©n b»ng hiÖn cã nguyªn thuû cña c¸c lùc trong khèi
®¸ sÏ chuyÓn sang t×nh tr¹ng c©n b»ng míi, thø cÊpcòng æn ®Þnh. §iÒu nµy chØ cã thÓ ®¹t ®-
îc th«ng qua tiÕp cña c¸c giai ®o¹n tríc m¾t cïng víi tiÕn tr×nh ph©n l¹i c¸c øng suÊt
®a d¹ng. Môc ®Ých cña NATM lµ kiÓm so¸t ®îc c¸c tiÕn tr×nh chuyÓn ®ái nµy trong khi vÉn c©n
nh¾c vÒ mÆt kinh tÕ vµ an toµn.
2. Tr×nh tù thiÕt kÕ c¬ b¶n cña ph¬ng ph¸p
2.1. LËp tuyÕn
ViÖc lËp tuyÕn hÇm ®îc thùc hiÖn theo chøc n¨ng cña hÇm ch¼ng h¹n nh c¸c ®iÒu kiÖn
®Þa chÊt,trÝ hÇm, kiÓm so¸t an toµn trong sau qu¸ tr×nh thi c«ng, ¶nh hëng ®Õn m«i trêng
vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ.
- §Þnh tuyÕn hÇm trªn b×nh ®å tr¾c däc cña hÇm ®îc thiÕt ®¶m b¶o c¸c chøc n¨ng
vµ môc ®Ých cña hÇm nh lµ mét phÇn cña tuyÕn ®êng theo ®Þa h×nh, ®Þa chÊt, m«i trêng dùa trªn
kÕt qu¶ ®o ®¹c t¹i hiÖn trêng.
- trÝ cöa hÇm: C¸c yÕu chÝnh ®Ó quyÕt ®Þnh trÝ cña cöa hÇm tuyÕn b×nh ®å
tr¾c ngang cña ®êng, ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, ®Þa chÊt khu vùc cöa hÇm. C¸c ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt xung
quanh khu vùc cöa hÇm khã mong ®îi ®îc kh¶ n¨ng chèng ®ì cña ®Êt ®¸ do tÇng phñ máng
vµ c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt kh«ng thuËn lîi. §Ó cã hiÖu øng vßm ®Êt xung quanh hÇm, ®é dµy tèi
thiÓu cña líp phñ ph¶i lín h¬n 2 lÇn ®êng kÝnh hÇm
- MÆt c¾t ngang hÇm: KÝch thíc hÇm vµ mÆt c¾t bªn trong hÇm sÏ ®îc íc tÝnh theo lo¹i vµ
môc ®Ých dông. MÆt c¾t bªn trong hÇm phï hîp theo ch thíc m, thiÕt th«ng giã,
thiÕt bÞ chiÕu s¸ng, thiÕt bÞ cÊp cøu, c¸c biÓn b¸o vµ dung sai cho phÐp cña c¸c sai sãt trong thi
c«ng.
- ThiÕt kÕ khu vùc cöa hÇm.
Trình tự đào hầm bằng NATM - Trang 2
Trình tự đào hầm bằng NATM - Người đăng: Gunh Gunh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Trình tự đào hầm bằng NATM 9 10 101