Ktl-icon-tai-lieu

Truyền nhiệt

Được đăng lên bởi Trọng Anh
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1130 lần   |   Lượt tải: 2 lần
90
PhÇn II
TruyÒn nhiÖt
Ch¬ng 3
DÉn nhiÖt vµ ®èi lu
3.1 DÉn nhiÖt
3.1.1 DÉn nhiÖt æn ®Þnh mét chiÒu kh«ng cã nguån nhiÖt bªn trong
3.1.1.1 DÉn nhiÖt qua v¸ch ph¼ng
=
+
λ
δ
=
n
1i
i
i
)1n(W¦1W¦
tt
q
, W/m
2
(3-1)
q – mËt ®é dßng nhiÖt, W/m
2
δ
i
- chiÒu dµy cña líp th i, m
λ
i
- hÖ sè dÉn nhiÖt, W/m.K;
t
W1
– nhiÖt ®é bÒ mÆt trong,
t
W(n+1)
– nhiÖt ®é bÒ mÆt ngoµi cña líp thø n.
Ph©n bè nhiÖt ®é theo chiÒu dµy v¸ch cã qui luËt ®êng th¼ng(khi λ
I
= const).
3.1.1.2 DÉn nhiÖt qua v¸ch trô
,
d
d
ln
2
1
tt
q
n
1i
i
1i
i
)1n(W¦1W¦
l
=
+
+
πλ
=
, (W/m) (3-2)
q – mËt ®é dßng nhiÖt trªn mét mÐt chiÒu dµi, W/m
d
i
- ®êng kÝnh cña líp th i, m
Ph©n bè nhiÖt ®é theo chiÒu dµy v¸ch cã qui luËt ®êng cong logarit.
3.1.2 DÉn nhiÖt æn ®Þnh mét chiÒu khi cã nguån nhiÖt bªn trong
3.1.2.1 TÊm ph¼ng cã chiÒu dµy 2
δ
)x(
2
qq
tt
22
vv
f
δ
λ
+
α
δ
+= (3-3)
NhiÖt ®é bÒ mÆt tÊm:
α
δ
+=
v
fw
q
tt
(3-4)
NhiÖt ®é t¹i t©m cña tÊm:
2
vv
f0
2
qq
tt δ
λ
+
α
δ
+= (3-5)
t
f
– nhiÖt ®é moi trêng xung quanh,
α
i
- hÖ sè to¶ nhiÖt, W/m
2
.K;
Truyền nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyền nhiệt - Người đăng: Trọng Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Truyền nhiệt 9 10 161