Ktl-icon-tai-lieu

Truyền nhiệt bài tập tổng hợp

Được đăng lên bởi bongsusu23
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 237 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 BÀI 1: ( BAØI 12.6 tr 276): Vaùch loø hôi baèng theùp daøy 20 mm, λ = 58
W/mK; nhieät ñoä khí loø tf1 = 1000 oC ; aùp suaát hôi p = 34 bar. HSTN cuûa khí loø
tôùi vaùch α1 = 116 W/m2K ; töø vaùch loø ñeán nöôùc α2 = 2320 W/m2K.
Xaùc ñònh q , nhieät ñoä beà maët trong vaø ngoaøi vaùch loø.
Nhieät ñoä nöôùc soâi: tf1 = 240 oC

Giaûi:

HSTN qua vaùch phaúng:
k = 106,4 W/m2K

k=

1
1
δ
1
+ +
α1 λ α 2

MÑDN q = k(tf1 – tf2) = 80864 W/m2K.
Nhieät ñoä beà maët trong vaø ngoaøi vaùch loø:

t w1 = t f 1 − q

1
α1

303 oC ; 275 oC
NHAÄN XEÙT:

- Giá trò HSTN k so vôùi Heä soá toaû nhieät
- Nhiệt ñoä vaùch vaø cheânh leäch nhieät ñoä vaùch

tw2 = t f 2 + q

1

α2

 BÀI 2: OÁng daãn hôi baèng theùp dtr/dng = 200 / 216 mm coù λ1 = 47 W/(mK)
ñöôïc boïc moät lôùp caùch nhieät daøy 120 mm, coù λ2 = 0,8 W/(mK). Nhieät ñoä hôi laø t1
= 360 oC ; heä soá TNÑL phía hôi α1 = 120 W/(m2K) . Khoâng khí beân ngoaøi coù t2 =
25 oC; α2 = 11 W/(m2K).
- Haõy tính toån thaát nhieät treân 1 m oáng qL
- Xaùc ñònh nhieät ñoä beà maët trong vaø ngoaøi cuûa lôùp caùch nhieät.
Giaûi:

kL =

Heä soá truyeàn nhieät, tính theo 1m chieàu daøi oáng

1

1
kL =
=1,412 W / mK
0,708

d i +1
1
1
1
+∑
+
ln
di α 2 d3
α1d1
2λi

Toån thaát nhieät, tính cho 1m oáng:
qL = πkL(tf1 – tf2) = π x 1,412(360 – 25) = 1485,28

kW/m

Nhieät ñoä beà maët lôùp caùch nhieät:

t w3 = t f 2 + qL

1

α 2πd 3

= 119,3 C
o

tw2

d3
qL
= t w3 +
ln
= 340,20 C
2πλ2 d 2

 BÀI 3: (BAØI 12.9 tr 277): oáng daãn gioù noùng cho loø cao, toác ñoä gioù ω1 = 35 m/s;
tf1 = 800 oC. coù 03 lôùp : gaïch chòu löûa δ1 = 250 mm , λ1 = 1,17 W/m; theùp δ2 = 10
mm , λ2 = 46,5 W/mK; caùch nhieät ngoaøi δ3 = 200 mm , λ3 = 0,174 W/mK; Ñöôøng
kính trong d1 = 1000 mm, khoâng khí xung quanh tf2 = 10 oC , ω2 = 4 m/s.
Tính toån thaát nhieät treân 1 m ñöôøng oáng (boû qua böùc xaï).
 Giaûi: TN qua vaùch truï 3 lôùp
Toån thaát nhieät treân 1 m ñöôøng oáng:

ql = klπ (t f 1 − t f 2 )

n
d
1
1
1
1
+∑
ln i +1 +
Rl = =
kl α1d1 i =1 2λi
d i α 2 d n +1

Vôùi

d2 = d1 + 2δ1
d3 = d2 + 2δ2
d4 = d2 + 2δ3

¾ Caàn tính HSTN phía trong vaø phía ngoaøi oáng

‰ Tính α1: Khoâng khí chuyeån ñoäng cöôõng böùc trong oáng
KTXD laø d1 = 1m;

NÑXÑ laø tf1 = 800 oC

Ref1 = 2,6*105 > 104
Nuf1 = 0,018 Ref10,8 = 382

-> chaûy roái
-> α1 = 27,4 W/m2K

‰Tính α2: Khoâng khí chuyeån ñoäng ngang oáng ñôn
KTXD laø d4 = 1,92m;

NÑXÑ laø tf2 = 10 oC

Ref2 = 5,45*105 > 104
Nuf2 = 0,245 Ref20,6 = 680
KEÁT QUAÛ:

-> chaûy roái
-> α2 = 8,85 W/m2K

kl = 0,94 W/m2K

ql = 2330 W/m

BÀI 4...
BÀI 1: ( BAØI 12.6 tr 276): Vaùch loø hôi baèng theùp daøy 20 mm, λ = 58
W/mK; nhieät ñoä khí loø t
f1
= 1000
o
C ; aùp suaát hôi p = 34 bar. HSTN cuûa khí loø
tôùi vaùch α
1
= 116 W/m
2
K ; töø vaùch loø ñeán nöôùc α
2
= 2320 W/m
2
K.
Xaùc ñònh q , nhieät ñoä beà maët trong vaø ngoaøi vaùch loø.
Giaûi:
Nhieät ñoä nöôùc soâi: t
f1
= 240
o
C
HSTN qua vaùch phaúng:
k = 106,4 W/m
2
K
MÑDN q = k(t
f1
–t
f2
) = 80864 W/m
2
K.
Nhieät ñoä beà maët trong vaø ngoaøi vaùch loø:
303
o
C ; 275
o
C
21
11
1
k
α
+
λ
δ
+
α
=
1
1f
1
w
1
qtt
α
=
2
2
2
1
α
qtt
fw
+=
NHAÄN XEÙT:
- Giá trò HSTN k so vôùi Heä soá toaû nhieät
- Nhit ñoä vaùch vaø cheânh leäch nhieät ñoä vaùch
Truyền nhiệt bài tập tổng hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyền nhiệt bài tập tổng hợp - Người đăng: bongsusu23
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Truyền nhiệt bài tập tổng hợp 9 10 874