Ktl-icon-tai-lieu

Ttích phân bôi ba

Được đăng lên bởi conglichtran
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 550 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập tích phân bội ba – Giải tích 3

TÍCH PHÂN BỘI BA (Triple Integrals)
Bài 1: Tính các tích phân sau:
1.  (x  y z)dxdydz , V là miền giới hạn bởi các mặt: x +y + z = a; x = 0; y = 0; z = 0
V

2.

 xyzdxdydz , V là miền giới hạn bởi các mặt: y = x2 ; x = y2; z = xy; z = 0
V

3.

 (x 2 y 2)dxdydz

, V là miền giới hạn bởi các mặt: z = x2 – y2; z = 0; x =

1V

4.

h

zdxdydz
,
V
là
miền
giới
hạn
bởi
các
mặt:
z

2
2 (x 2  y 2); z 
hV
dxdydz
(1x y 

V

z)
6.

, V là miền giới hạn bởi các mặt: x +y + z = 1; x = 0; y = 0; z = 0

3

xyz dxdydz

, V là miền giới hạn bởi: x 2  y 2 2z;0

z

a

V

7.

 dxdydz , V là miền giới hạn bởi các mặt:

x 2  y 2  1; x 0; z 0; z 

aV

8.

 x

9.

 y cos(x z)dxdydz

2

z

2

dxdydz , V là miền giới hạn bởi các mặt: x 2 z 2  1; x 2 z 2 2; y  ; y 2
, V là miền giới hạn bởi các mặt: y 

x; y 0; z 0; x z 

V

10.



xy

dxdydz , V là miền giới hạn bởi các mặt: x 2  y 2 4z 2; z  1; x 0; y

0; z

2
0

V

Bài 2: Tính các tích phân sau:
1.  x 2  y 2 dxdydz , V là miền giới hạn bởi các mặt: x 2  y 2  z 2; z
1 V
2.

 z

x 2  y 2 dxdydz , V là miền giới hạn bởi các mặt: y  2x x 2 ; y 0; z 0; z

aV
a

3.

a

y

 dy 
dz 0

4.

2

x

2

2

dx

y

 xyz 2dxdydz

y



2

x 2  y 2

0

, V là miền giới hạn bởi mặt cầu : x2 + y2 + z2 = 1; và các mặt phẳng tọa

ñộ: V
x 0; y 2 0; z2 0 2
2
2
2
5.   x y z  dxdydz , V là miền giới hạn bởi mặt cầu: x y z x y z
V

GV Nguyễn Vũ Thụ Nhân – Tổ bộ môn Toán Lý – Khoa Vật lý – ðHSP TpHCM

Bài tập tích phân bội ba – Giải tích 3
6.

  x

2

y

2

dxdydz , V là miền giới hạn bởi mặt cầu: R

2

x y z

2

2

R ;z

0

V

7.



x 2  y 2 z 2 dxdydz , V là miền giới hạn bởi mặt cầu: x 2  y 2 z 2 x

V

dxdydz

8.
2

x y a

V

9.

2

2

, V là miền giới hạn bởi: x y
2

2

2)

2

x y  (z

V

 xyzdxdydz
;V

10.

2

ax;0

z

a

2

dxdydz



2

, V là miền giới hạn bởi: x y

2

,

V

là

miền

giới

2

1; 1 z 1

hạn

x  y
z  x 2  y 2; z  2
2

bởi:

2

xy a ; xy b ; y  x; y  x (0 a b;0   )
Bài 3: Tìm thể tích các vật giới hạn bởi:
2

2

1. x y z 2; z 2x 2 y

2. z cos x.cos y; z 0; x y

3. z sin

4. z x  ( y 1) ; 2 y z 2

2x

; z 0; y x; y 0; x 
2

2

2

2

2

2 2

2

2

2

;x y

2

2

5. z x y;(x y ) 2xy; z 0(x 0; y 0) 6. z 6 x
7. x y z 2z; x y z

2

2

2

2

y ; z
...
Bài
t
p
tích
phân
bi
ba
Gi
i
tích
3
TÍCH
PHÂN
B
I
BA
(Triple
Integrals)
Bài
1:
Tính
các
tích
phân
sau:
1.

(x
y
z)dxdydz
,
V
miền
giới
hạn
bởi
các
mặt:
x
+y
+
z
=
a;
x
=
0;
y
=
0;
z
=
0
V
2.

xyzdxdydz
,
V
miền
giới
hạn
bởi
các
mặt:
y
=
x
2
;
x
=
y
2
;
z
=
xy;
z
=
0
V
3.

(x
2
y
2
)dxdydz
,
V
miền
giới
hạn
bởi
các
mặt:
z
=
x
2
y
2
;
z
=
0;
x
=
1
V
4.

zdxdydz
,
V
miền
giới
hạn
bởi
các
mặt:
z
2
h
2
(x
2
y
2
); z
h
V
dxdydz
V
(1
x
y
z)
3
,
V
miền
giới
hạn
bởi
các
mặt:
x
+y
+
z
=
1;
x
=
0;
y
=
0;
z
=
0
6.

xyz
dxdydz
,
V
miền
giới
hạn
bởi:
x
2
y
2
2z;0 z a
V
7.

dxdydz
,
V
miền
giới
hạn
bởi
các
mặt:
x
2
y
2
1; x
0; z
0; z
a
V
8.

x
2
z
2
dxdydz
,
V
miền
giới
hạn
bởi
các
mặt:
x
2
z
2
1; x
2
z
2
2; y
; y
2
9.

y cos(x
z)dxdydz
,
V
miền
giới
hạn
bởi
các
mặt:
y
V
x; y
0; z
0; x
z
2
10.

xy
dxdydz
,
V
miền
giới
hạn
bởi
các
mặt:
x
2
y
2
4z
2
; z
1; x 0; y 0; z 0
V
Bài
2:
Tính
các
tích
phân
sau:
1.

x
2
y
2
dxdydz
,
V
miền
giới
hạn
bởi
các
mặt:
x
2
y
2
z
2
; z
1
V
2.

z
x
2
y
2
dxdydz
,
V
miền
giới
hạn
bởi
các
mặt:
y
2x
x
2
; y
0; z
0; z
Ttích phân bôi ba - Trang 2
Ttích phân bôi ba - Người đăng: conglichtran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Ttích phân bôi ba 9 10 914