Ktl-icon-tai-lieu

Tư liệu Toán ôn thi tuyển sinh vào lớp 10

Được đăng lên bởi Nguyễn Thanh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 360 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tư liệu Toán Ôn thi tuyển sinh 10
Chuyªn ®Ò
GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PT VÀ HPT
1. KiÕn thøc c¬ b¶n
Tãm t¾t c¸c bíc gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nh:
Bíc 1:
- - Chän Èn sè vµ ®Æt ®iÒu kiÖn thÝch hîp cho Èn.
- - BiÓu diÔn c¸c ®¹i lîng cha biÕt theo Èn vµ c¸c ®¹i lîng ®· biÕt
- - LËp ph¬ng tr×nh biÓu thÞ mèi liªn hÖ gi÷a c¸c ®¹i lîng.
Bíc 2: Gi¶i ph¬ng tr×nh
Bíc 3: §èi chiÕu c¸c nghiÖm cña ph¬ng tr×nh víi ®iÒu kiÖn cña Èn råi kÕt luËn.
Lu ý: ta cã thÓ chän Èn trùc tiÕp (®¹i lîng bµi to¸n b¾t t×m) hoÆc gi¸n tiÕp (®¹i lîng trung gian
cha biÕt)
2. Bµi tËp vÝ dô:
D¹ng 1: To¸n chuyÓn ®éng
VÝ dô1: Mét ngêi ®i xe ®¹p, mét ngêi ®i xe m¸y vµ mét «t« ®i tõ ®iÓm A ®Õn ®iÓm B. Hä khëi
hµnh A theo thø nãi trªn lóc 6 giê, 7 giê 8 giê. VËn tèc trung b×nh cña hä theo thø
trªn lµ 10 km/h; 30 km/h vµ 40 km/h. Hái mÊy giê «t« c¸ch ®Òu ngêi ®i xe ®¹p vµ xe m¸y.
Gi¶i:
Gäi x lµ thêi gian «t« ®I ®Ó ®Õn vÞ trÝ c¸ch ®Òu ngêi ®i xe ®¹p vµ ngêi ®i xe m¸y (x tÝnh b»ng
giê, x > 0). Trªn nh c¸c ®iÓm § (chØtrÝ ngêi ®i xe ®¹p), ch÷ O(chØtngêi ®i «t«), ch÷
M (chØ vÞ trÝ ngêi ®i xe m¸y) tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ®Çu bµi.
Ta cã b¶ng tãm t¾t sau:
Giê khëi
hµnh
Thêi gian ®· ®i ®Ó ®Õn
vÞ trÝ nh h.vÏ
VËn tèc
Qu·ng ®êng ®· ®i ®Ó ®Õn
vÞ trÝ nh h.vÏ
¤t« 8 giê x giê 40 km/h 4x km
Xe ®¹p 6 giê (x + 2) giê 10 km/h 10(x + 2) km
Xe m¸y 7 giê (x + 1) giê 30 km/h 30(x + 1) km
Theo ®Çu bµi ta cã ph¬ng tr×nh:
40x - 10(x + 2) = 30(x + 1) – 40x
Gi¶i ra t×m ®îc: x =
4
5
giê (tho¶ m·n ®iÒu kiÖn)
KÕt luËn: 8 giê +
4
5
giê = 9 giê 15’ th× «t« c¸ch ®Òu ngêi ®i xe ®¹p vµ ngêi ®i xe m¸y.
VÝ dô 2:
Mét «t« ®i tõ A ®Õn dù ®Þnh B lóc 12 giê tra. NÕu xe ch¹y víi vËn tèc 35 km/h th× sÏ ®Õn B
chËm 2 giê so víi dù ®Þnh. NÕu xe ch¹y víi vËn tèc 50 km/h th× th× sÏ ®Õn B sím 1 giê so víi
dù ®Þnh. TÝnh ®é dµi qng ®êng AB vµ thêi ®iÓm xuÊt ph¸t cña «t« t¹i A.
Gi¶i: Ta ph©n tÝch bµi to¸n b»ng b¶ng tãm t¾t sau vµ lËp hÖ ph¬ng tr×nh:
S (km) V (km/h) t(giê)
Dù ®Þnh x y
NÕu xe ch¹y chËm x 35 y+ 2
NÕu xe ch¹y chËm x 30 y-1
§K: x > 0; y > 1
x = 35 (y + 2) (1)
x = 50 (y - 1) (2)
KÕt hîp (1) vµ (2) ta cã hÖ ph¬ng tr×nh:
2) (y 35 x
1) -(y 50 x
nlthanhcong@gmail.com 0974 233 025 https://sites.google.com/site/hoctoanthcs
Tư liệu Toán ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư liệu Toán ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 - Người đăng: Nguyễn Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tư liệu Toán ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 9 10 74