Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng hồ chí minh

Được đăng lên bởi phanha806
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1239 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Nội dung xuyên suốt, nội dung cốt lõi nhất trong toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh là
gi? Vì Sao?
Trả Lời:
Đó chính là Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tư tưởng nổi bật và bao 
trùm trong đường lối chính trị và trong toàn bộ hệ thống tư tưởng của Người, là sợi chỉ 
đỏ xuyên suốt toàn bộ tư tưởng, sự nghiệp của Hồ Chí Minh. 
Tại vì:
♥ Vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp có quan hệ chặt chẽ với nhau 
­ Vấn đề dân tộc bao giờ cũng được nhận thức và giải quyết theo lập trường của một 
giai cấp nhất định 
Thời đại Lênin, khi CNĐQ đã trở thành một hệ thống thế giới, cách mạng giải phóng dân
tộc trở thành bộ phận của cách mạng vô sản, Lênin mới phát triển vấn đề dân tộc thành 
học thuyết về cách mạng thuộc địa. Lênin cho rằng, cách mạng vô sản ở chính quốc 
không thể giành thắng lợi nếu không liên minh với cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp 
bức ở thuộc địa. Khẩu hiệu của Mác được bổ sung: “vô sản toàn thế giới và các dân tộc
bị áp bức, đoàn kết lại”. Lênin đã thực sự “đặt tiền đề cho một thời đại mới, thật sự cách
mạng trong các nước thuộc địa”. 
­ Hồ Chí Minh là người cộng sản sớm nhận thức mối quan hệ giữa dân tộc với giai cấp 
và vận dụng nhuần nhuyễn mối quan hệ này trong cách mạng Việt Nam. Người chủ 
trương đại đoàn kết dân tộc rộng rãi trên nền tảng liên minh công­nông và trí thức, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng; sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng để chống lại bạo 
lực phản cách mạng của kẻ thù; thiết lập nhà nước của dân, do dân, vì dân; gắn kết 
ĐLDT với CNXH. 
♥ Độc lập dân tộc là điều kiện, là tiền đề chính trị để đi tới chủ nghĩa xã hội. 
Hồ Chí Minh khẳng định: các nước thuộc địa phương Đông không phải làm ngay cách 
mạng vô sản, mà trước hết giành độc lập dân tộc. Có độc lập dân tộc rồi mới bàn đến 
cách mạng XHCN. 
­ Khác với các con đường cứu nước của cha ông, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa 
phong kiến (cuối thế kỷ XIX), hoặc với chủ nghĩa tư bản (đầu thế kỷ XX), con đường 
cứu nước của Hồ Chí Minh là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. 
+ Năm 1930, trong Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Hồ Chí Minh xác định con 
đường của cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn: làm “tư sản dân quyền cách
mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. 
+ Năm 1960, Hồ Chí Minh lại khẳng định rõ hơn: “chỉ có CNXH, CNCS mới giải phóng 
được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”. 
“Nước được độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng 
chẳng có nghĩa lý gì” . 
♥ Ch...
Câu 1: Nội dung xuyên suốt, nội dung cốt lõi nhất trong toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh là
gi? Vì Sao?
Trả Lời:
Đó chính là Đ c l p dân t c g n li n v i ch nghĩa xã h i là t t ng n i b t và bao ư ưở
trùm trong đ ng l i chính tr và trong toàn b h th ng t t ng c a Ng i, là s i ch ườ ư ưở ườ
đ xuyên su t toàn b t t ng, s nghi p c a H Chí Minh. ư ưở
T i vì:
V n đ dân t c và v n đ giai c p có quan h ch t ch v i nhau
- V n đ dân t c bao gi cũng đ c nh n th c và gi i quy t theo l p tr ng c a m t ư ế ườ
giai c p nh t đ nh
Th i đ i Lênin, khi CNĐQ đã tr thành m t h th ng th gi i, cách m ng gi i phóng dân ế
t c tr thành b ph n c a cách m ng vô s n, Lênin m i phát tri n v n đ dân t c thành
h c thuy t v cách m ng thu c đ a. Lênin cho r ng, cách m ng vô s n chính qu c ế
không th giành th ng l i n u không liên minh v i cu c đ u tranh c a các dân t c b áp ế
b c thu c đ a. Kh u hi u c a Mác đ c b sung: “vô s n toàn th gi i và các dân t c ượ ế
b áp b c, đoàn k t l i”. Lênin đã th c s đ t ti n đ cho m t th i đ i m i, th t s cách ế
m ng trong các n c thu c đ a”. ướ
- H Chí Minh là ng i c ng s n s m nh n th c m i quan h gi a dân t c v i giai c p ườ
và v n d ng nhu n nhuy n m i quan h này trong cách m ng Vi t Nam. Ng i ch ườ
tr ng đ i đoàn k t dân t c r ng rãi trên n n t ng liên minh công-nông và trí th c, d i ươ ế ướ
s lãnh đ o c a Đ ng; s d ng b o l c cách m ng c a qu n chúng đ ch ng l i b o
l c ph n cách m ng c a k thù; thi t l p nhà n c c a dân, do dân, vì dân; g n k t ế ướ ế
ĐLDT v i CNXH.
Đ c l p dân t c là đi u ki n, là ti n đ chính tr đ đi t i ch nghĩa xã h i.
H Chí Minh kh ng đ nh: các n c thu c đ a ph ng Đông không ph i làm ngay cách ướ ươ
m ng vô s n, mà tr c h t giành đ c l p dân t c. Có đ c l p dân t c r i m i bàn đ n ướ ế ế
cách m ng XHCN.
- Khác v i các con đ ng c u n c c a cha ông, g n đ c l p dân t c v i ch nghĩa ườ ướ
phong ki n (cu i th k XIX), ho c v i ch nghĩa t b n (đ u th k XX), con đ ng ế ế ư ế ườ
c u n c c a H Chí Minh là đ c l p dân t c g n li n v i CNXH. ướ
+ Năm 1930, trong Chánh c ng v n t t, Sách l c v n t t, H Chí Minh xác đ nh con ươ ượ
đ ng c a cách m ng Vi t Nam ph i tr i qua hai giai đo n: làm “t s n dân quy n cáchườ ư
m ng và th đ a cách m ng đ đi t i xã h i c ng s n”.
+ Năm 1960, H Chí Minh l i kh ng đ nh rõ h n: “ch có CNXH, CNCS m i gi i phóng ơ
đ c các dân t c b áp b c và nh ng ng i lao đ ng trên th gi i kh i ách nô l ”. ượ ườ ế
“N c đ c đ c l p mà dân không đ c h ng h nh phúc, t do thì đ c l p cũng ướ ượ ượ ưở
ch ng có nghĩa lý gì” .
Ch nghĩa xã h i là s đ m b o đ y đ , th c ch t và b n v ng nh t cho m c tiêu đ c
l p dân t c.
T t ng H Chí Minh v s g n bó gi a đ c l p dân t c và CNXH v a ph n ánh quy ư ưở
lu t khách quan c a s nghi p gi i phóng dân t c trong th i đ i cách m ng vô s n, v a
Tư tưởng hồ chí minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng hồ chí minh - Người đăng: phanha806
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tư tưởng hồ chí minh 9 10 671