Ktl-icon-tai-lieu

tương tác điện

Được đăng lên bởi xuantrung
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2120 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- ĐT: 01689.996.187

Website, Diễn đàn: 

HIỆN TƯỢNG NHIỄM ĐIỆN - ĐẠI CƯƠNG VỀ TƯƠNG TÁC ĐIỆN- SỐ 1

1

Họ và tên:……………………………………..Thpt……………….......……………………..
I. kiến thức:
1. Vật nhiễm điện_ vật mang điện, điện tích_ là vật có khả năng hút được các vật nhẹ.
Có 3 hiện tượng nhiễm điện là nhiễm điện do cọ xát, nhiễm điện do do tiếp xúc và nhiễm
điện do hưởng ứng.
2. Một vật tích điện có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm ta xét được gọi là
điện tích điểm.
3. Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, trái (ngược) dấu thì hút nhau.
4. Định luật Cu_Lông (Coulomb): Lực hút hay đẩy giữa hai điện tích điểm đạt trong chân
không có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích
độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng
Công thức:

F =k

q1 .q 2

Với k =

r2

1
N .m 2
= 9.10 9 (
)
4π .ε 0
C2

q1, q2 : hai điện tích điểm (C )
r : Khoảng cách giữa hai điện tích (m)
5.Lực tương tác của các điện tích trong điện môi (môi trường đồng tính)
Điện môi là môi trường cách điện.
Các thí nghiệm đã chứng tỏ rằng, lực tương tác giữa các điện tích điểm đặt trong một điện
môi đồng chất, chiếm đầy không gian xung quanh điện tích, giãm đi ε lần khi chúng được đặt
trong chân không:
F =k

q1 .q 2

ε .r 2

ε : hằng số điện môi của môi trường. (chân không thì

ε = 1)

6. Thuyết electron (e) dựa vào sự cư trú và di chuyển của các e để giải thích các hiện tượng
điện và các tính chất điện của các vật. Trong việc vận dụng thuyết e để giải thích các hiện tượng
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – VẬT LÝ 11

-1-

CHUYÊN ĐỀ 1: TĨNH ĐIỆN HỌC

1

- ĐT: 01689.996.187

Website, Diễn đàn: 

nhiễm điện (do cọ xát, tiếp xúc, hưởng ứng), ta thừa nhận chỉ có e có thể di chuyển từ vật này
sang vật kia hoặc từ điểm này đến điểm kia trên vật.
7. Chất dẫn điện là chất có nhiều điện tích tự do,chất cách điện(điện môi)
8. Định luật bảo toàn điện tích: Trong một hệ vật cô lập về điện, tổng đại số của các điện
tích là không đổi.
DẠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ TƯƠNG TÁC ĐIỆN
( TÍNH TOÁN CÁC ĐẠI LƯỢNG THƯỜNG GẶP TRONG CÔNG THỨC)
PP chung:
TH chỉ có hai (2) điện tích điểm q1 và q2.
- Áp dụng công thức của định luật Cu_Lông : F = k

q1 .q 2

ε .r 2

(Lưu ý đơn vị của các đại lượng)

- Trong chân không hay trong không khí ε = 1. Trong các môi trường khác ε > 1.
DẠNG 2: TỈ SỐ Fđ/Fhd
DẠNG 3: TÍNH LƯỢNG ĐIỆN TÍCH TRONG KHỐI CHẤT.
- PP:
Tính số hạt nguyên tử, phân tử trong khối chất theo công thức N = m.NA/M
Tính số hạt ...
- ĐT: 01689.996.187 Website, Din đàn: http://lophocthem.com
BI DƯỠNG KIN THC – VT LÝ 11 - 1 - CHUYÊN ĐỀ 1: TĨNH ĐIN HC 1
H và tên:……………………………………..Thpt……………….......……………………..
I. kiến thc:
1. Vt nhim đin_ vt mang đin, đin tích_ là vt có kh năng hút được các vt nh.
3 hin tượng nhim đin nhim đin do c xát, nhim đin do do tiếp xúc và nhim
đin do hưởng ng.
2. Mt vt tích đin ch thước rt nh so vi khong cách ti đim ta xét được gi
đin tích đim.
3. Các đin tích cùng du thì đẩy nhau, trái (ngược) du thì hút nhau.
4. Định lut Cu_Lông (Coulomb): Lc hút hay đẩy gia hai đin tích đim đạt trong chân
không phương trùng vi đường thng ni hai đin tích đim đó, độ ln t l thun vi tích
độ ln ca hai đin tích và t l nghch vi bình phương khong cách gia chúng
Công thc:
2
21
.
r
qq
kF =
Vi k =
9
0
10.9
.4
1
=
επ
(
2
2
.
C
mN
)
q
1
, q
2
: hai đin tích đim (C )
r : Khong cách gia hai đin tích (m)
5.Lc tương tác ca các đin tích trong đin môi (môi trường đồng tính)
Đin môi là môi trường cách đin.
Các tnghim đã chng t rng, lc tương tác gia các đin tích đim đặt trong mt đin
môi đồng cht, chiếm đầy không gian xung quanh đin tích, giãm đi
ε
ln khi chúng được đặt
trong chân không:
2
21
.
.
r
qq
kF
ε
=
ε
: hng s đin môi ca môi trường. (chân không thì
ε
= 1)
6. Thuyết electron (e) da vào s cư trú và di chuyn ca các e để gii thích các hin tượng
đin các tính cht đin ca các vt. Trong vic vn dng thuyết e để gii thích các hin tượng
HIN TƯỢNG NHIM ĐIN - ĐI CƯƠNG V TƯƠNG TÁC ĐIN- S 1
1
tương tác điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tương tác điện - Người đăng: xuantrung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
tương tác điện 9 10 577