Ktl-icon-tai-lieu

TƯỚNG VÀ MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH

Được đăng lên bởi Can Cer
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 575 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TƯỚNG VÀ MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH
1.1. Tướng trầm tích
- Thuật ngữ "tướng" (facies) lần đầu tiên đã được N. Stero (Đan Mạch) đưa vào trong văn liệu địa
chất năm 1669.
- Năm 1840 Gresli A (Thụy Sĩ) đã định nghĩa: "tướng trầm tích là các trầm tích cùng tuổi nhưng
được thành tạo ở những nơi khác nhau trên vỏ trái đất"
- Trải qua nhiều giai đoạn nghiên cứu tướng trầm tích được quan niệm rất khác nhau; ví dụ: quan
niệm tướng là thạch học và cổ sinh vật (Krumbein (Mỹ))[2], Belauxop (Nga). Quan niệm tướng là
điều kiện địa lý tự nhiên hoặc môi trường trầm tích (Nalipkin, Jermchunnhicop (Nga), pettijohn (Mỹ)
[4].
- Quan niệm tướng là tổng hợp điều kiện sinh thành và thành phần trầm tích (vô cơ và hữu cơ) đại
biểu là Rukhin và Teodorovic (1960, 1969[8]). Rukhin định nghĩa tướng trầm tích như sau: "Tướng
là những trầm tích được thành tạo trong một vị trí nhất định có cùng điều kiện địa lý tự nhiên khác
với vùng lân cận". Ở đây cần hiểu "những trầm tích" có nghĩa là cả thành phần vô cơ và thành phần
hữu cơ (động vật, thực vật) có mặt trong trầm tích. Ví dụ: thành phần vô cơ như sạn, cát, bột, sét,
thành phần hữu cơ: than bùn, than nâu, than antraxit, foraminifera, ám tiêu san hô…
Như vậy tướng bao gồm hai thành phần: trầm tích và môi trường. Vì vậy tên gọi tướng trầm tích
phải đầy đủ cả hai thành phần đó. Ví dụ: Tướng cát lòng sông đồng bằng; tướng ám tiêu san
hô biển nông; tướng bùn foraminifera biển nông.
Trên cơ sở định nghĩa tướng trầm tích Rukhin (1960) đã phân loại tướng trầm tích thành các nhóm
tướng và tướng phụ thuộc vào mức độ chi tiết sau đây:
Nhóm tướng lục địa trong đó có tướng bậc thấp hơn
- Tướng cuội, tảng, sạn, cát sườn tích
- Tướng cuội, sạn, cát, bột sét lũ tích
- Tướng cuội, sạn, cát, bột sét bồi tích
- Tướng sét, sét than hồ - đầm lầy nước ngọt
Nhóm tướng chuyển tiếp, bao gồm hai phụ nhóm tướng
Phụ nhóm tướng châu thổ (delta) có các tướng sau đây

- Tướng bột sét, cát đồng bằng châu thổ
- Tướng cát, bùn bãi triều
- Tướng bùn lagun cửa sông
- Tướng cát cồn chắn cửa sông
- Tướng sét sườn châu thổ
Phụ nhóm tướng vũng vịnh bao gồm
- Tướng đê cát ven bờ
- Tướng bùn vũng vịnh
- Tướng bùn bãi triều vũng vịnh
- Tướng bùn bãi triều đê cát ven bờ
Nhóm tướng biển bao gồm
- Tướng cát bãi triều
- Tướng bùn sét biển nông
- Tướng bùn vôi biển nông
- Tướng bùn silic biển sâu
- Tướng bùn turbidit biển sâu

1.2. Môi trường trầm tích
Môi trường trầm tích là không gian tích tụ, được đặc trưng bởi các yếu tố hóa lý của môi trường như
độ muối, độ pH, Eh, nhiệt độ, chế độ ...
TƯỚNG VÀ MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH
1.1. Tướng trầm tích
- Thuật ngữ "tướng" (facies) lần đầu tiên đã được N. Stero (Đan Mạch) đưa vào trong văn liệu địa
chất năm 1669.
- Năm 1840 Gresli A (Thụy Sĩ) đã định nghĩa: "tướng trầm tích các trầm tích cùng tuổi nhưng
được thành tạo ở những nơi khác nhau trên vỏ trái đất"
- Trải qua nhiều giai đoạn nghiên cứu tướng trầm tích được quan niệm rất khác nhau; dụ: quan
niệm tướng thạch học cổ sinh vật (Krumbein (Mỹ))[2], Belauxop (Nga). Quan niệm tướng
điều kiện địa tự nhiên hoặc môi trường trầm tích (Nalipkin, Jermchunnhicop (Nga), pettijohn (Mỹ)
[4].
- Quan niệm tướng tổng hợp điều kiện sinh thành và thành phần trầm tích (vô và hữu cơ) đại
biểu Rukhin và Teodorovic (1960, 1969[8]). Rukhin định nghĩa tướng trầm tích như sau: "Tướng
những trầm tích được thành tạo trong một vị trí nhất đnh cùng điều kiện địa tự nhiên khác
với vùng lân cận". Ở đây cần hiểu "những trầm tích" có nghĩa là cả thành phần vô cơ và thành phần
hữu (động vật, thực vật) mặt trong trầm tích. dụ: thành phần như sạn, cát, bột, sét,
thành phần hữu cơ: than bùn, than nâu, than antraxit, foraminifera, ám tiêu san hô…
Như vậy tướng bao gồm hai thành phần: trầm tích môi trường. vậy tên gọi tướng trầm tích
phải đầy đủ cả hai thành phần đó. dụ: Tướng cát lòng sông đồng bằng; tướng ám tiêu san
biển nông; tướng bùn foraminifera biển nông.
Trên sở định nghĩa tướng trầm tích Rukhin (1960) đã phân loại tướng trầm tích thành các nhóm
tướng và tướng phụ thuộc vào mức độ chi tiết sau đây:
Nhóm tướng lục địa trong đó có tướng bậc thấp hơn
- Tướng cuội, tảng, sạn, cát sườn tích
- Tướng cuội, sạn, cát, bột sét lũ tích
- Tướng cuội, sạn, cát, bột sét bồi tích
- Tướng sét, sét than hồ - đầm lầy nước ngọt
Nhóm tướng chuyển tiếp, bao gồm hai phụ nhóm tướng
Phụ nhóm tướng châu thổ (delta) có các tướng sau đây
TƯỚNG VÀ MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TƯỚNG VÀ MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH - Người đăng: Can Cer
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
TƯỚNG VÀ MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH 9 10 583