Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển tập 100 hệ phương trình LTĐH năm 2014 - 2015

Được đăng lên bởi dungt09r
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 946 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUYỂN TẬP 100 HỆ PHƯƠNG TRÌNH LTĐH NĂM HỌC 2014-2015

NHÓM GIÁO VIÊN THỰC HIỆN
1) PHẠM VĂN QUÝ
2) NGUYỄN VIẾT THANH
3) DOÃN TIẾN DŨNG
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC: TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG, TX ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƯỚC


2
x 12  y  y(12  x )  12 (1)
(x, y  R)
Bài 1 Giải hệ phương trình:  3
x  8x  1  2 y  2
(2)


2  y  12

2  y  12


Điều kiện : 

12  x 2  0

2 3  x  2 3





Giải

Cách 1:
Đặt a  12  y , a  0  y  12  a 2
PT (1)  xa  (12  a 2 )(12  x 2 )  12
 122  12x 2  12a 2  x 2a 2  12  xa


xa  12
  2

12  12x 2  12a 2  x 2a 2  122  2.12.xa  x 2a 2

xa  12
  2
12x  2.12xa  12a 2  0

xa  12
 
(x  a )2  0


Ta có (x – a)2 = 0  x = 12  y (*)
Thế (*) vào (2) được : (12  y ) 12  y  8 12  y  1  2 y  2
 (4  y ) 12  y  2 y  2  1


(3  y ) 12  y  12  y  3  2  2 y  2  0

 (3  y ) 12  y 

3 y
12  y  3



2(3  y )
1 y 2

0

y  3

 
1
2

 0(voâ nghieäm)
 12  y 




12
y
3
1
y
2
(ĐH khối A – 2014)


x  3
Vậy 
y  3


Cách 2:
Ta có x 12  y  (12  x 2 )y 
x

Dấu “=” xảy ra 

12  y 2

x

2



 12  x 2 12  y  y   12

12  y



 x y  (12  y )(12  x 2 ) (3)

y

Khi đó (1) tương đương với (3)

x  0
x  0
x  0




x 2y  144  12x 2  12y  x 2y
12y  144  12x 2
y  12  x 2 (4)




(3)  

Thế (4) vào (2) ta có
(2)  x 3  8x  1  2 10  x 2  x 3  8x  1  2 10  x 2  0





 x 3  8x  3  2 1  10  x 2  0









 x  3 x 2  3x  1  2.
 x  3 x 2  3x  1  2.

1  (10  x 2 )
1  10  x 2
9  x2
2

0
0

1  10  x

2(x  3) 
 x  3 x 2  3x  1 
0

1  10  x 2 
x  3

  2
2(x  3)
 0 (voâ nghieäm vì x  0)
x  3x  1 
2
1  10  x

x 3y 3
x  3
Vậy 
y  3


Cách 3:








Đặt a  x ; 12  x 2 ;b 


a  b  12

2

2



12  y ; y





(1)  a  b  2a.b

 
 a  b  x  12  y

(2)  x 3  8x  3  2 10  x 2  2






 x  3 x 2  3x  1  2


3  x 3  x 

10  x 2  1

x y 3

x

2



 3x  1



10  x 2  1  2 3  x   0





Đặt f x   x 2  3x  1 10  x 2  1  2 3  x 
f ' x   0 x  0  phương trình vô nghiệm.

Vậy nghiệm của hpt trên: (3;3)
(1  y ) x  y  x  2  (x  y  1) y

Bài 2 Giải hệ phương trình:  2
(ĐH khối B – 2014)
2y  3x  6y  1  2 x  2y  4x  5y  3


Giải

y...
www.VNMATH.com
www.VNMATH.com
TUYỂN TẬP 100 HỆ PHƯƠNG TRÌNH LTĐH NĂM HỌC 2014-2015

NHÓM GIÁO VIÊN THỰC HIỆN
1) PHẠM VĂN QUÝ
2) NGUYỄN VIẾT THANH
3) DOÃN TIẾN DŨNG
ĐƠN VCÔNG TÁC:
TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG, TX ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƯỚC
Bài 1 Giải hệ phương trình:
2
3
12 (12 ) 12 (1)
8 1 2 2 (2)
x y y x
x x y
(x, y R) (ĐH khối A – 2014)
Giải
Điều kiện :
2
2 12
12 0
y
x
2 12
2 3 2 3
y
x
Cách 1:
Đặt
12 , 0 12
y a y a
a
PT (1)
2 2
(12 )(12 ) 12
xa a x
2 2 2 2 2
12 12 12 12
x a x a xa
2 2 2 2 2 2 2 2
12
12 12 12 12 2.12.
xa
x a x a xa x a
2 2
12
12 2.12 12 0
xa
x xa a
2
12
( ) 0
xa
x a
Ta có (x – a)
2
= 0 x =
12
y
(*)
Thế (*) vào (2) được :
(12 ) 12 8 12 1 2 2
y y y y
(4 ) 12 2 2 1
y y y
(3 ) 12 12 3 2 2 2 0
y y y y
3 2(3 )
(3 ) 12 0
12 3 1 2
y y
y y
y y
3
1 2
12 0(voâ nghieäm)
12 3 1 2
y
y
y y
Tuyển tập 100 hệ phương trình LTĐH năm 2014 - 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển tập 100 hệ phương trình LTĐH năm 2014 - 2015 - Người đăng: dungt09r
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Tuyển tập 100 hệ phương trình LTĐH năm 2014 - 2015 9 10 491