Ktl-icon-tai-lieu

TUYỂN TẬP 200 BÀI VẬT LÝ HAY VÀ KHÓ TẬP 1

Được đăng lên bởi Thiên Khùng
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1774 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Anh chị GSTT chúc các em sớm trở thành các tân sinh viên <3
TUYỂN TẬP 200 BÀI VẬT LÝ HAY VÀ KHÓ TẬP 1 GSTT GROUP
Câu 1: Cho mạch điện xoay chiều AB như hình vẽ, trong đó điện trở R =
20Ω, cuộn d}y có điện trở thuần r =10Ω, độ tự cảm L = 1/π H, tụ điện có
điện dung C thay đổi được. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức
uAB = 120√2cos100πt (V). Người ta thấy rằng khi C = Cm thì điện áp
hiệu dụng giữa hai điểm M v{ B đạt cực tiểu là U1min. Giá trị U1min khi đó
là:
A. 40√2 V
B. 40 V
C. 60√2 V
Trả lời : Đ|p |n B
(
)
√r
=
=
r)
(
)
√(
2 r
√
1
r
(
)
V i , r c định
Khi đó

= 0

= 40V
3
Câu 2: Trong mạch dao động có T=0,12s. Tại thời điểm t giá trị điện tích v{ cường độ dòng điện là

q1 =

= .

min
r

D. 60 V

=

Q0 3
, i = 2mA. Tại thời điểm t = t
2

Q0
, i = 2√3mA. Giá trị l n nhất của là:
2
A. 240,12s
B. 240,24s

(trong đó t

2012 ) giá trị m i của chúng là

q2 =

rả lời : Đ|p |n C
Khoảng c|c của 2 vật:

C. 241,33s

D. 241,45s

=

= 3 cos (5πt

π
)
3

√3 cos (5πt

π
)
6

π
5π
) √3 cos (5πt
)
3
6
π
= √3 cos (5πt
)
2
Khi 2 vật gặp nhau:
= 0 (2 vị trí M M )
Ban đầu vật ở M (vị trí gặp nhau). Góc quay:
=
Vậy vật qua M v{ M 6 lần (kể cả ban đầu)
= 3 cos (5πt

t = 5π

Câu 3: Một đoạn mạch n i tiếp gồm cuộn d}y có điện trở thuần r = 100 3  v{ độ tự cảm L = 0,191 H, tụ
điện có điện dung C = 1/4(mF), điện trở R có giá trị thay đổi được. Điện |p đặt v{o hai đầu đoạn mạch u =
200 2 cos(100t) V. hay đổi giá trị của để công suất tiêu thụ trong mạch đạt cực đại. Xác định giá trị cực
đại của công suất trong mạch.
A. 200 W
B. 228W
C. 100W
D. 50W
Trả lời : Đ|p |n B
Ta có = 60
= 40
= 20

GSTT GROUP – SHARING THE VALUE

Anh chị GSTT chúc các em sớm trở thành các tân sinh viên <3
.(
r)
.t
a có: =
. Đặt t =
r thì =
(
r)
t
20
t
=
(t
20 )
=0
t = 20 m{ t =
a có bảng biến thi n:

100√3

t

=

100√3

t để

.

t
(t

2t
=
)
(t

t
)

= 0.

200 . 100√3
= 228 ( )
3.100
20
Câu 4: Đoạn mạch oay chiều AB gồm một cuộn d}y mắc n i tiếp v i một điện trở , AB = 150 2 V.
Điện |p hiệu dụng giữa hai đầu điện trở v{ hai đầu cuộn d}y lần lượt l{ 70V 170V. Công suất ti u thụ l{
75 , gi| trị của l{:
A. 65,3 
B. 140 
C. 160 
D. 115,7 
Trả lời : Đ|p |n B.
Khi đó t = 100√3 n n

a có

√

=

cuộn d}y có điện trở thuần r

0

a có
= (150√2) = (
)
v{
=
r vế ta có
= 16100 =
2
= 80V v{ khi đó ta có
= 150V.
m
( )
( cos )
150
1
a có: =
=
m{ tan =
=
= 1 cos =
ạ I =
m
m
80 70
√2
1
(150√2. )
7
7
√2
= 75 =
r = 300 m{ =
=
=
= 140
r
r
8
r 15
Câu 5: Khi thực hiện giao thoa v i hai nguồn kết hợp O1O2 c|ch nhau 12...
Anh ch GSTT chúc các em sm tr thành các tân sinh viên <3
GSTT GROUP SHARING THE VALUE
TUYN TP 200 BÀI VT LÝ HAY VÀ KTP 1 GSTT GROUP
u 1: Cho mn xoay chin tr R =
n tr thu t c n có
n áp gin mch có biu thc
u
AB
= 120
i ta thy rng khi C = C
m
n áp
hiu dng git cc tiu U
1min
. Giá tr U
1min

là:
A. 40
V B. 40 V C. 60
V D. 60 V
Tr li : B
 
 
  
 
 
 
 
 
 


 




  

u 2: Trong mng T=0,12s. Ti thm
gtr  n là
0
1
Q3
q=
2
,
. Ti thm
   
 giá tr mi ca chúng
0
2
Q
q=
2
,

Giá tr ln nht ca là:
A. 240,12s B. 240,24s C. 241,33s D. 241,45s
 C

 
 
 
 

 


 







Câu 3: Mn mch ni tip gm cun tr thun r = 100
3
 t cm L = 0,191 H, t
n dung C = 1/4n tr R có giá tr n mch u =
200
2
cos(100i g tr cng sut tiêu th trong mt ci. Xác nh g tr cc
i ca công sut trong mch.
A. 200 W B. 228W C. 100W D. 50W
Tr li : B
Ta có




TUYỂN TẬP 200 BÀI VẬT LÝ HAY VÀ KHÓ TẬP 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TUYỂN TẬP 200 BÀI VẬT LÝ HAY VÀ KHÓ TẬP 1 - Người đăng: Thiên Khùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
TUYỂN TẬP 200 BÀI VẬT LÝ HAY VÀ KHÓ TẬP 1 9 10 472