Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển tập 717 câu trắc nghiệm vật lý - Luyện thi Đại Học

Được đăng lên bởi Hien Tran
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 4303 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thuviendientu.org
TUYỂN TẬP 717 CÂU TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ
LUYỆN THI ĐẠI HỌC
TVDT sưu tầm
Câu 1: Đối với một vật dao động cưỡng bức:
A. Chu kì dao động chỉ phụ thuộc vào ngoại lực.
B. Chu kì dao động chỉ phụ thuộc vào vật và ngoại lực.
C. Biên độ dao động không phụ thuộc vào ngoại lực.
D. Biên độ dao động chỉ phụ thuộc vào ngoại lực
Câu 2.
Một con lắc đơn có chiều dài 1 dao động điều hòa với chu kì T1 = 1,5s. Một con lắc
đơn khác có chiều dài 2 dao động điều hòa có chu kì là T2 = 2 s. Tại nơi đó, chu kì
của con lắc đơn có chiều dài = 1 + 2 sẽ dao động điều hòa với chu kì là bao nhiêu?
A. T = 3,5 s
B. T = 2,5 s
C. T = 0,5 s
D. T = 0,925 s
Câu 5.
Một vật có khối lượng m treo vào lò xo có độ cứng k. Kích thích cho vật dao động
điều hòa với biên độ 3cm thì chu kì dao động của nó là T = 0,3s. Nếu kích thích cho
vật dao động điều hòa với biên độ 6cm thì chu kì dao động của con lắc lò xo là
A. 0,3 s
B. 0,15 s
C. 0,6 s
D. 0,423 s
Câu 7.
Điều nào sau đây là sai khi nói về năng lượng trong dao động điều hòa của con lắc lò
xo?
A. Cơ năng của con lắc lò xo tỉ lệ với bình phương biên độ dao động.
B. Có sự chuyển hóa qua lại giữa động năng và thế năng nhưng cơ năng được bảo
toàn.
C. Cơ năng của con lắc lò xo tỉ lệ với độ cứng k của lò xo.
D. Cơ năng của con lắc lò xo biến thiên theo quy luật hàm số sin với tần số bằng tần số
của dao động điều hòa.
Câu 9.
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm một quả cầu khối lượng m gắn vào lò xo có độ
cứng k. Đầu còn lại của lò xo gắn vào một điểm cố định. Khi vật đứng yên, lò xo dãn
10cm. Tại vị trí cân bằng, người ta truyền cho quả cầu một vận tốc đầu v0 = 60cm/s
hướng xuống. Lấy g = 10m/s 2. Biên độ của dao động có trị số bằng
A. 6 cm
B. 0,3 m
C. 0,6 m
D. 0,5 cm
Câu 10.
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm một quả cầu khối lượng m = 0,4kg gắn vào lò
xo có độ cứng k. Đầu còn lại của lò xo gắn vào một điểm cố định. Khi vật đứng yên, lò
xo dãn 10cm. Tại vị trí cân bằng, người ta truyền cho quả cầu một vận tốc v0 = 60 cm/s
hướng xuống. Lấy g = 10m/s 2. Tọa độ quả cầu khi động năng bằng thế năng là
A. 0,424 m B. ± 4,24 cm
C. -0,42 m D. ± 0,42 m
Câu 13.
Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ tại mặt đất. Đưa đồng hồ lên độ cao h = 0,64 km.
Coi nhiệt độ hai nơi này bằng nhau và lấy bán kính trái đất là R = 6400 km. Sau một
ngày đồng hồ chạy

Thuviendientu.org
A. nhanh 8,64 s
B. nhanh 4,32 s
C. chậm 8,64 s
D. chậm 4,32 s.
Câu 15.
Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.
B. Dao động cưỡng bức...
Thuviendientu.org
TUYỂN TẬP 717 U TRẮC NGHIỆM VẬT
LUYỆN THI ĐẠI HỌC
TVDT sưu tầm
u 1: Đi với một vt dao đng cưỡng bức:
A. Chu kì dao đng ch ph thuc vào ngoại lực.
B. Chu kì dao động chỉ ph thuc vào vật và ngoại lực.
C. Biên độ dao đng kng phụ thuộc vào ngoại lực.
D. Biên đ dao động chỉ ph thuc vào ngoại lực
u 2.
Một con lắc đơn có chiều dài
1
dao động điều hòa với chu kì T
1
= 1,5s. Một con lắc
đơn khác có chiều dài
2
dao động điu hòa chu kì T
2
= 2 s. Ti nơi đó, chu kì
ca con lắc đơn có chiều dài =
1
+
2
sẽ dao đng điu hòa với chu kì là bao nhiêu?
A. T = 3,5 s B. T = 2,5 s
C. T = 0,5 s D. T = 0,925 s
u 5.
Một vt có khối lượng m treo vào lò xo có độ cứng k. Kích thích cho vt dao đng
điều hòa với bn đ 3cm thì chu kì dao đng ca nó T = 0,3s. Nếu kích thích cho
vật dao đng điu hòa với biên đ 6cm thì chu kì dao đng ca con lắc lò xo
A. 0,3 s B. 0,15 s C. 0,6 s D. 0,423 s
u 7.
Điều nào sau đây là sai khi nói v năng lượng trong dao đng điều hòa của con lc
xo?
A. Cơ ng ca con lắc xo tỉ lệ với bình phương biên đ dao động.
B. Có sự chuyn hóa qua lại giữa động ng và thế năng nhưng cơ năng được bo
toàn.
C. Cơ năng ca con lắc xo tỉ lệ với đ cứng k ca xo.
D. Cơ năng của con lắc lò xo biến thiên theo quy lut hàm số sin với tần s bng tần số
ca dao động điu hòa.
u 9.
Một con lắc xo treo thng đứng gồm một qu cu khối lượng m gắn vào xo có độ
cứng k. Đầu còn lại của lò xo gn vào một đim cố định. Khi vt đứng yên, xo dãn
10cm. Ti v trí cân bng, nời ta truyền cho quả cầu mt vn tc đầu v
0
= 60cm/s
hướng xuống. Lấy g = 10m/s
2
. Biên đ của dao đng có trị số bng
A. 6 cm B. 0,3 m C. 0,6 m D. 0,5 cm
u 10.
Một con lắc xo treo thng đứng gồm một qu cu khối lượng m = 0,4kg gắn vào
xo có đ cứng k. Đầu còn lại của xo gn vào một điểm cố định. Khi vt đứng yên,
xo dãn 10cm. Ti v trí cân bng, nời ta truyền cho qucầu một vn tc v
0
= 60 cm/s
hướng xuống. Lấy g = 10m/s
2
. Ta đ qucầu khi động ng bằng thế năng là
A. 0,424 m B. ± 4,24 cm
C. -0,42 m D. ± 0,42 m
u 13.
Một đng h quả lắc chạy đúng giờ tại mặt đất. Đưa đng hồ lên đ cao h = 0,64 km.
Coi nhit đ hai nơi này bằng nhau và lấy n kính trái đất R = 6400 km. Sau một
ny đồng hồ chạy
Tuyển tập 717 câu trắc nghiệm vật lý - Luyện thi Đại Học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển tập 717 câu trắc nghiệm vật lý - Luyện thi Đại Học - Người đăng: Hien Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
Tuyển tập 717 câu trắc nghiệm vật lý - Luyện thi Đại Học 9 10 689