Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển tập các bài tập anđehit – xeton hay có lời giải chi tiết

Được đăng lên bởi hoangminhanh096
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 4669 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Tuyển tập các bài tập anđehit – xeton hay có lời giải chi tiết

Câu 1: Hỗn hợp X gồm H2 và 2 anđehit (no, đơn chức, mạch hở có M < 88). Tỉ khối của X
so với He là 5,1534. Đun nóng hỗn hợp X có xúc tác thích hợp đến khi phản ứng xảy ra
hoàn toàn thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với He là 10,3068. Nếu cho 0,88 mol X tác
dụng với AgNO3/NH3 dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị lớn nhất
của m là:
A. 186,2

B. 127,44

C. 147,42

D. 158,76

Câu 2: Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ Y và Z (đều là chất khí ở điều kiện thường, chất có
phân tử khối nhỏ Y có phần trăm số mol không vượt quá 50%) có tỉ khối so với H2 là 14.
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X chỉ thu được CO2 và H2O. Khi cho 4,48 lít hỗn hợp X (đktc)
tác dụng vừa đủ với 600 ml dung dịch AgNO3 1M trong NH3 dư thì thu được hỗn hợp kết
tủa. Phần trăm thể tích của Y trong hỗn hợp X là:
A. 50%

B. 40%

C. 60%

D. 20%

Câu 3: Hidro hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở kế
tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được (m+0,1) gam hỗn hợp hai ancol. Mặt khác khi cho
m gam X tham gia phản ứng tráng bạc thu được tối đa 17,28 gam Ag. Giá trị của m là:
A. 2,48

B. 1,78

C. 1,05

D. 0,88

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH3OH, CH3CHO và C2H5CHO cần
dùng vừa đủ 0,6 mol O2 sinh ra 0,45 mol CO2. Nếu cho m gam X trên phản ứng với lượng
dư dung dịch AgNO3/NH3 thì khi kết thúc phản ứng, khối lượng Ag thu được là:
A. 43,2

B. 32,4

C. 16,2

D. 27,0

Câu 5: Oxi hóa hỗn hợp X gồm hai anđehit thu được hỗn hợp Y gồm hai axit tương ứng.
Trung hòa Y bằng lượng vừa đủ NaOH thu được dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z, rồi đem
chất rắn thu được sau khi cô cạn, sinh ra H2O; 0,175 mol Na2CO3 và 0,175 mol CO2. Công
thức của hai anđehit là:
A. HCHO và OHC-CHO

B. HCHO và OHC-CH2-CHO

C. CH3CHO và OHC-CH2-CHO

D. CH3CHO và OHC-CHO

Câu 6: Cho a mol HCHO tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư kết thúc phản ứng thu
được x gam Ag. Oxi hóa a mol x với hiệu suất 50% thu được hỗn hợp B. Cho toàn bộ B tác
dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, kết thúc phản ứng thu được y gam Ag. Tỉ số y/x là:
A. 3/4

B. 1/2

C. 3/5

D. 7/5

Câu 7: Hợp chất A tác dụng được với K, AgNO3/NH3, không tác dụng với NaOH. Khi cho
A tác dụng với H2 có xúc tác Ni, nhiệt độ tạo ra ancol hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu
xanh lam. Công thức cấu tạo của A là:
A. C2H5OH

B. HO-CH2CH2CHO

C. HCOOCH3

D. CH3CH(OH)CHO

Tuyển tập các bài tập anđehit – xeton hay có lời giải chi tiết

Câu 8: Hợp chất X chỉ chứa một loại nhóm chức (phân tử có ...
Tuyển tập các bài tập anđehit – xeton hay có lời giải chi tiết
Câu 1: Hỗn hợp X gồm H
2
và 2 anđehit (no, đơn chức, mạch hở có M < 88). Tỉ khối của X
so với He là 5,1534. Đun nóng hỗn hợp X có xúc tác thích hợp đến khi phản ứng xảy ra
hoàn toàn thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với He là 10,3068. Nếu cho 0,88 mol X tác
dụng với AgNO
3
/NH
3
dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị lớn nhất
của m là:
A. 186,2 B. 127,44 C. 147,42 D. 158,76
Câu 2: Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ Y và Z (đều là chất khí ở điều kiện thường, chất có
phân tử khối nhỏ Y có phần trăm số mol không vượt quá 50%) có tỉ khối so với H
2
là 14.
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X chỉ thu được CO
2
và H
2
O. Khi cho 4,48 lít hỗn hợp X (đktc)
tác dụng vừa đủ với 600 ml dung dịch AgNO
3
1M trong NH
3
dư thì thu được hỗn hợp kết
tủa. Phần trăm thể tích của Y trong hỗn hợp X là:
A. 50% B. 40% C. 60% D. 20%
Câu 3: Hidro hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở kế
tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được (m+0,1) gam hỗn hợp hai ancol. Mặt khác khi cho
m gam X tham gia phản ứng tráng bạc thu được tối đa 17,28 gam Ag. Giá trị của m là:
A. 2,48 B. 1,78 C. 1,05 D. 0,88
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH
3
OH, CH
3
CHO và C
2
H
5
CHO cần
dùng vừa đủ 0,6 mol O
2
sinh ra 0,45 mol CO
2
. Nếu cho m gam X trên phản ứng với lượng
dư dung dịch AgNO
3
/NH
3
thì khi kết thúc phản ứng, khối lượng Ag thu được là:
A. 43,2 B. 32,4 C. 16,2 D. 27,0
Câu 5: Oxi hóa hỗn hợp X gồm hai anđehit thu được hỗn hợp Y gồm hai axit tương ứng.
Trung hòa Y bằng lượng vừa đủ NaOH thu được dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z, rồi đem
chất rắn thu được sau khi cô cạn, sinh ra H
2
O; 0,175 mol Na
2
CO
3
và 0,175 mol CO
2
. Công
thức của hai anđehit là:
A. HCHO và OHC-CHO B. HCHO và OHC-CH
2
-CHO
C. CH
3
CHO và OHC-CH
2
-CHO D. CH
3
CHO và OHC-CHO
Câu 6: Cho a mol HCHO tác dụng với dung dịch AgNO
3
/NH
3
dư kết thúc phản ứng thu
được x gam Ag. Oxi hóa a mol x với hiệu suất 50% thu được hỗn hợp B. Cho toàn bộ B tác
dụng với dung dịch AgNO
3
/NH
3
dư, kết thúc phản ứng thu được y gam Ag. Tỉ số y/x là:
A. 3/4 B. 1/2 C. 3/5 D. 7/5
Câu 7: Hợp chất A tác dụng được với K, AgNO
3
/NH
3
, không tác dụng với NaOH. Khi cho
A tác dụng với H
2
có xúc tác Ni, nhiệt độ tạo ra ancol hòa tan Cu(OH)
2
tạo dung dịch màu
xanh lam. Công thức cấu tạo của A là:
A. C
2
H
5
OH B. HO-CH
2
CH
2
CHO
C. HCOOCH
3
D. CH
3
CH(OH)CHO
Tuyển tập các bài tập anđehit – xeton hay có lời giải chi tiết - Trang 2
Tuyển tập các bài tập anđehit – xeton hay có lời giải chi tiết - Người đăng: hoangminhanh096
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tuyển tập các bài tập anđehit – xeton hay có lời giải chi tiết 9 10 577