Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển tập các bài tập hình học phẳng hay nhất

Được đăng lên bởi Akira Akira Akira
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 389 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Copyright by Nguyễn Văn Quốc Tuấn

TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP HÌNH HỌC PHẲNG HAY NHẤT
( Tài liệu để ôn thi đại học )
Bài 1. Trong mặt phẳng Oxy cho các điểm A 1; 0  , B   2; 4  , C   1; 4  , D  3; 5  và đường
thẳng d : 3x  y  5  0 . Tìm điểm M trên d sao cho hai tam giác MAB, MCD có diện tích
bằng nhau.
Giải
- M thuộc d thi M(a;3a-5 )


x 1 y
  4x  3 y  4  0
3
4

x 1 y  4
 CD   4;1  CD  17;  CD  :

 x  4 y  17  0
4
1
4a  3  3a  5  4 13a  19
a  4  3a  5   17 3  11a

, h2 

- Tính : h1   M , AB  
5
5
17
17

- Mặt khác : AB   3; 4   AB  5,  AB  :

- Nếu diện tich 2 tam giác bằng nhau thì :
11

5. 13a  19
17. 3  11a
a
13a  19  3  11a
1
1

 AB.h1  CD.h2 



12

2
2
5
17
13a  19  11a  3
a  8
 11 27 
- Vậy trên d có 2 điểm : M 1  ;   , M 2 8;19 
 12 12 

Bài 2. Cho hình tam giác ABC có diện tích bằng 2. Biết A(1;0), B(0;2) và trung điểm I
của AC nằm trên đường thẳng y = x. Tìm toạ độ đỉnh C
Giải
- Nếu C nằm trên d : y=x thì A(a;a) do đó suy ra C(2a-1;2a).
- Ta có : d  B, d  

02

 2.
2
1
4
- Theo giả thiết : S  AC.d  B, d   2  AC 

2
2

2

 2a  2    2a  0 

2


1 3
a 
2
 8  8a 2  8a  4  2 a 2  2 a  1  0  

1 3
a 

2
 1 3 1 3 
 1 3 1 3 
- Vậy ta có 2 điểm C : C1 
;
;
 , C2 

2 
2 
 2
 2
Bài 3. Trong mÆt ph¼ng täa ®é Oxy cho tam gi¸c ABC, víi A(1;1) , B(2; 5) , ®Ønh C n»m
trªn ®­êng th¼ng x  4  0 , vµ träng t©m G cña tam gi¸c n»m trªn ®­êng th¼ng
2 x  3 y  6  0 . TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c ABC.

Giải
 AB  5

- Tọa độ C có dạng : C(4;a) , AB   3; 4   
 AB  : x  1  y  1  4 x  3 y  7  0
3
4
Chuyên đề : HÌNH HỌC PHẲNG
Nguyễn Đình Sỹ -ĐT: 0985.270.218
xA  xB  xC
1 2  4


xG 
1
 xG 


3
3
- Theo tính chát trọng tâm ; 

 y  y A  yB  yC
 y  1 5  a  a  6
G
 G

3
3
3
a6
- Do G nằm trên : 2x-3y+6=0 , cho nên :  2.1  3 
6  0  a  2.
 3 
4.4  3.2  7
1
1
15
 3  S ABC  AB.d  C , AB   5.3 
- Vậy M(4;2) và d  C , AB  
(đvdt)
2
2
2
16  9
Bài 4. Trong mÆt ph¼ng täa ®é Oxy cho tam gi¸c ABC, víi A(2;1) , B(1; 2) , träng t©m G
cña tam gi¸c n»m trªn ®­êng th¼ng x  y  2  0 . T×m täa ®é ®Ønh C biÕt diÖn tÝch tam gi¸c

ABC b»ng 13,5 .
Giải.
- Ta có : M là trung điểm của AB thì
3


1

A(2;1)

M  ;   . Gọi C(a;b) , theo tính chất
2 2


a3

 xG  3
trọng tam tam giác : 
y...
Copyright by Nguyễn Văn Quốc Tuấn http://toanlihoasinh.blogspot.com/
http://toanlihoasinh.blogspot.com/
TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP HÌNH HỌC PHẲNG HAY NHẤT
( Tài liệu để ôn thi đại học )
Bài 1. Trong mặt phẳng Oxy cho các điểm
A 1; 0 , B 2; 4 , C 1; 4 , D 3; 5
đường
thẳng
d :3x y 5 0
. m điểm M trên d sao cho hai tam giác MAB, MCD diện tích
bằng nhau.
Giải
- M thuộc d thi M(a;3a-5 )
- Mặt khác :
1
3;4 5, : 4 3 4 0
3 4
x y
AB AB AB x y
1 4
4;1 17; : 4 17 0
4 1
x y
CD CD CD x y
- Tính :
1 2
4 3 3 5 4 4 3 5 17
13 19 3 11
, ,
5 5
17 17
a a a a
a a
h M AB h
- Nếu diện tich 2 tam giác bằng nhau thì :
1 2
11
13 19 3 11
5.13 19 17. 3 11
1 1
. .
12
13 19 11 3
2 2 5
17
8
a a
a a
a
AB h CD h
a a
a
- Vậy trên d có 2 điểm :
1 2
11 27
; , 8;19
12 12
M M
Bài 2. Cho hình tam giác ABC diện tích bằng 2. Biết A(1;0), B(0;2) trung điểm I
của AC nằm trên đường thẳng y = x. Tìm toạ độ đỉnh C
Giải
- Nếu C nằm trên d : y=x thì A(a;a) do đó suy ra C(2a-1;2a).
- Ta có :
0 2
, 2
2
d B d
.
- Theo giả thiết :
1 4
2
2
S AC d B d AC a a
2 2
1 3
2
8 8 8 4 2 2 1 0
1 3
2
a
a a a a
a
- Vậy ta có 2 điểm C :
1 2
1 3 1 3 1 3 1 3
; , ;
2 2 2 2
C C
Bài 3. Trong mÆt ph¼ng täa ®é Oxy cho tam gi¸c ABC, víi
)5;2(,)1;1(
BA
, ®Ønh C n»m
trªn ®êng th¼ng
04
x
, träng t©m G cña tam gi¸c n»m trªn ®êng th¼ng
0632
yx
. TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c ABC.
Giải
- Tọa độ C có dạng : C(4;a) ,
5
3;4
1 1
: 4 3 7 0
3 4
AB
AB
x y
AB x y
Tuyển tập các bài tập hình học phẳng hay nhất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển tập các bài tập hình học phẳng hay nhất - Người đăng: Akira Akira Akira
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Tuyển tập các bài tập hình học phẳng hay nhất 9 10 471