Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển tập các đề thi toán ĐH

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 911 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chu.o.ng I
`
ˆ´ - GIO
´.I HAN - LIEN
ˆ TUC
HAM
SO
.
.
I.1. H`
am sˆ
o´
- ˆe’ d¯o.n gia’n, ta x´et h`
H`
am sˆ
o´ (thu..c) f l`
a mˆ
o.t ´
anh xa. t`
u. D ⊂ R v`
ao R. D
am sˆ
o´ du.´
o.i da.ng kh´
ai
.
.
.
’
niˆe.m so cˆ
a´p: u
´ ng v´
o i mˆ
o˜i x ∈ D c´
o duy nhˆ
a´t y ∈ R d¯ˆe y = f (x).
- .inh ngh˜ıa 1.1. Ta go.i:
D
`eu gi´
`eu d`
o thˆe’ nhˆ
a.n nhiˆ
a tri. kh´
ac nhau. V´ı du.: chiˆ
ai cˆ
ay va’ i, gi´
a
* biˆ
e´n sˆ
o´ l`
a mo.i d¯a.i lu.o..ng c´
.
.
o ng tr`
on, diˆe.n t´ıch d¯u.`
o.ng tr`
on . . .
cˆ
ay va’ i, b´
an k´ınh d¯u `
` ng b:
a b´e ho.n ho˘
a.c b˘
a
* biˆe´n x thuˆ
o.c khoa’ ng (a, b] nˆe´u x chı’ lˆ
a´y c´
ac gi´
a tri. l´
o.n ho.n a v`
x ∈ (a, b] ⇔ a < x ≤ b.
o c´
ac khoa’ ng vˆ
o c`
ung: x ∈ (a, +∞) ⇔ x > a
;
x ∈ (−∞, b] ⇔ x ≤ b
Tu.o.ng tu.., ta c´
.
.
.
.
.
.
u biˆe´n sˆ
o´ theo mˆ
o.t c´
ach th´
u c nhˆ
a´t d¯.inh, k´
y hiˆe.u l`
a:
* Ta go.i h`
am sˆ
o´ l`
a d¯a.i lu o. ng d¯u o. c t´ınh t`
y = f (x), trong d¯´
o f (x) l`
a biˆe’u th´
u.c gia’i t´ıch d¯ˆe’ t´ınh y theo x.
`eu d`
a cu’ a cˆ
ay va’ i loa.i 10.000 d¯`o
ˆng/m nˆe´u biˆe´t chiˆ
ai cˆ
ay va’ i; khi d¯´
o, gi´
a
V´ı du. 1. Ta t´ınh d¯u.o..c gi´
.
.
.
`eu d`
on l`
a h`
am sˆ
o´ theo
cu’ a cˆ
ay va’ i l`
a h`
am sˆ
o´ theo chiˆ
ai cˆ
ay va’ i d¯´
o. Tu o ng tu. , diˆe.n t´ıch h`ınh tr`
b´
an k´ınh h`ınh tr`
on d¯´
o.
* khoa’ ng x´
ac d
¯.inh cu’ a h`
am sˆ
o´ l`
a khoa’ng D m`
a, d`
u biˆe´n sˆ
o´ lˆ
a´y bˆ
a´t k`
y gi´
a tri. n`
ao trˆen d¯´
o,
.
.
am sˆ
o´.
ta vˆ
a˜n t´ınh d¯u o. c h`
V´ı du. 2.
− Khoa’ ng x´
ac d¯.inh cu’ a h`
am sˆ
o´ y = 2x + 3 l`
a (−∞, +∞)
2
− Khoa’ ng x´
ac d¯.inh cu’ a h`
am sˆ
o´ y =
l`
a (−∞, 1) ∪ (1, +∞)
x−1
√
a (−∞, 2]
− Khoa’ ng x´
ac d¯.inh cu’ a h`
am sˆ
o´ y = 2 − x l`
1
l`
a (−∞, 2)
− Khoa’ ng x´
ac d¯.inh cu’ a h`
am sˆ
o´ y = √
2−x
Khoa’ng x´
ac d¯i.nh d¯u.o..c t´ınh theo mˆ
o.t sˆ
o´ quy t˘
a´c sau:
− Sˆ
o´ lˆ
a´y c˘
an bˆ
a.c ch˘
a˜n pha’i khˆ
ong ˆ
am;
− Mˆ
a˜u cu’a phˆ
an sˆ
o´ pha’i kh´
ac 0 . . .
.
.
´ ng v´
o´ x trˆen khoa’ng x´
ac
u.ng gi´
a tri. x1 , x2 , . . . , xn , . . . cu’a biˆe´n sˆ
o i nh˜
Cho h`
am sˆ
o´ y = f (x). U
.
.
.
.
.
d¯i.nh, h`
am sˆ
o´ y c´
o nh˜
u ng gi´
o. xOy, nh˜
u ng
a tri. tu o ng u
´ ng y1 , y2 , . . . , yn , . . . . Trˆen hˆe. tru.c toa. d¯ˆ
anh mˆ
o.t d¯u.`
´.ng M1 (x1 , y1 ), M2 (x2 , y2 ), . . . , Mn (xn , yn ), . . . ta.o th`
o.ng cong. Ta go.i
d¯iˆe’m tu.o.ng u
o.ng cong n`
ay l`
ad
¯`ˆ
o thi. cu’ a h`
am sˆ
o´ y = f (x).
d¯u.`
- .inh ngh˜ıa 1.2. Ta go.i:
D
˜n (tu.o.ng tu.., le’ ) nˆe´u h`
am sˆ
o...
Chu
.
o
.
ng I
H
`
AM S
ˆ
O
´
-GI
´
O
.
IHA
.
N-LI
ˆ
EN TU
.
C
I.1. H`am o
´
H`am o
´
(thu
.
.
c) f l`a o
.
t ´anh xa
.
t`u
.
D R v`ao R.D
-
ˆe
o
.
n gia
n, ta x´et h`am o
´
du
.
´o
.
ida
.
ng kh´ai
niˆe
.
mso
.
a
´
p: ´u
.
ng o
.
imˆo
˜
i x D o duy nhˆa
´
t y R ˆe
y = f(x).
D
-
i
.
nh ngh˜ıa 1.1. Ta go
.
i:
* biˆe
´
nsˆo
´
l`a mo
.
id¯a
.
ilu
.
o
.
.
ng o thˆe
nhˆa
.
n nhiˆe
`
u gi´a tri
.
kh´ac nhau. V´ıdu
.
: chiˆe
`
u d`ai ay va
i, gi´a
ay va
i, an k´ınh d¯u
.
`o
.
ng tr`on, diˆe
.
n t´ıch d¯u
.
`o
.
ng tr`on ...
*biˆe
´
n x tho
.
c khoa
ng (a, b]nˆe
´
u x chı
a
´
y ac gi´a tri
.
o
.
nho
.
n a v`a b´eho
.
n ho˘a
.
cb˘a
`
ng b:
x (a, b] a<x b.
Tu
.
o
.
ng tu
.
.
, ta o ac khoa
ng o c`ung: x (a, +) x>a ; x (−∞,b] x b
*Tago
.
i h`am o
´
l`a d¯a
.
ilu
.
o
.
.
ng d¯u
.
o
.
.
c t´ınh t`u
.
biˆe
´
nsˆo
´
theo o
.
t ach th´u
.
c nhˆa
´
td¯i
.
nh, k´y hiˆe
.
u l`a:
y = f(x), trong d¯´o f(x) l`a biˆe
uth´u
.
c gia
it´ıchd¯ˆe
t´ınh y theo x.
ıdu
.
1. Ta ınh d¯u
.
o
.
.
c gi´a cu
a ay va
i loa
.
i 10.000 d¯ˆo
`
ng/m e
´
ubiˆe
´
t chiˆe
`
u d`ai ay va
i; khi d¯´o, gi´a
cu
a ay va
i l`a h`am o
´
theo chiˆe
`
u d`ai ay va
i d¯´o. Tu
.
o
.
ng tu
.
.
,diˆe
.
nt´ıch h`ınh tr`on l`a h`am o
´
theo
an k´ınh h`ınh tr`on d¯´o.
* khoa
ng ac d¯i
.
nh cu
a h`am o
´
l`a khoa
ng D m`a, d`u biˆe
´
nsˆo
´
a
´
ybˆa
´
tk`y gi´a tri
.
n`ao trˆen d¯´o,
ta a
˜
n t´ınh d¯u
.
o
.
.
c h`am o
´
.
ıdu
.
2.
Khoa
ng ac d¯i
.
nh cu
a h`am o
´
y =2x +3 l`a (−∞, +)
Khoa
ng ac d¯i
.
nh cu
a h`am o
´
y =
2
x 1
l`a (−∞, 1) (1, +)
Khoa
ng ac d¯i
.
nh cu
a h`am o
´
y =
2 x l`a (−∞, 2]
Khoa
ng ac d¯i
.
nh cu
a h`am o
´
y =
1
2 x
l`a (−∞, 2)
Khoa
ng ac d¯i
.
nh d¯u
.
o
.
.
c t´ınh theo o
.
tsˆo
´
quy a
´
c sau:
o
´
a
´
y an a
.
cch˘a
˜
n pha
i khˆong ˆam;
a
˜
ucu
a phˆan o
´
pha
i kh´ac 0 ...
Cho h`am o
´
y = f(x).
´
U
.
ng o
.
inh˜u
.
ng gi´a tri
.
x
1
,x
2
,...,x
n
,... cu
abiˆe
´
nsˆo
´
x trˆen khoa
ng ac
i
.
nh, h`am o
´
y o nh˜u
.
ng gi´a tri
.
tu
.
o
.
ng ´u
.
ng y
1
,y
2
,...,y
n
,....Trˆen e
.
tru
.
c toa
.
ˆo
.
xOy,nh˜u
.
ng
i ˆe
mtu
.
o
.
ng ´u
.
ng M
1
(x
1
,y
1
),M
2
(x
2
,y
2
),...,M
n
(x
n
,y
n
),... ta
.
o th`anh o
.
td¯u
.
`o
.
ng cong. Ta go
.
i
u
.
`o
.
ng cong n`ay l`a ˆo
`
thi
.
cu
a h`am o
´
y = f(x).
D
-
i
.
nh ngh˜ıa 1.2. Ta go
.
i:
* h`am o
´
y = f(x)l`ah`am o
´
ch˘a
˜
n (tu
.
o
.
ng tu
.
.
,le
) e
´
u h`am o
´
khˆong thay d¯ˆo
i gi´a tri
.
v`a a
´
u
(tu
.
o
.
ng tu
.
.
, gi˜u
.
nguyˆen gi´a tri
.
v`a d¯ˆo
idˆa
´
u) khi thay x a
`
ng x:
f(x)ch˘a
˜
n f(x)=f(x), x D ; f(x)le
f(x)=f(x), x D
khi d¯´o, D l`a miˆe
`
nd¯ˆo
´
ix´u
.
ng (nˆe
´
u x D th`ı x D); d¯ˆo
`
thi
.
h`am o
´
ch˘a
˜
n nhˆa
.
n tru
.
c tung l`am
tru
.
cd¯ˆo
´
ix´u
.
ng. D
-
ˆo
`
thi
.
h`am o
´
le
nhˆa
.
ngˆo
´
cto
.
ad¯ˆo
.
l`am am d¯ˆo
´
ix´u
.
ng.
ıdu
.
3.
H`am y =3x
2
l`a h`am ch˘a
˜
n;
H`am y = 2x
3
l`a h`am le
;
H`am y = x
2
+ x l`a h`am khˆong ch˘a
˜
n, khˆong le
.
D
-
ˆo
`
thi
.
h`am ch˘a
nD
-
ˆo
`
thi
.
h`am le
D
-
ˆo
`
thi
.
h`am tuˆa
`
n ho`an
Typeset by A
M
S-T
E
X
Tuyển tập các đề thi toán ĐH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển tập các đề thi toán ĐH - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Tuyển tập các đề thi toán ĐH 9 10 866