Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển tập câu hỏi định tính vật lý

Được đăng lên bởi bahoa1980
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1289 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NguyÔn Quang §«ng. §H Th¸i Nguyªn

Mobile: 0974974888

NguyÔn Quang §«ng

TuyÓn tËp

C©u hái ®Þnh tÝnh

vËt lý
th¸I nguyªn - 2009

1

NguyÔn Quang §«ng. §H Th¸i Nguyªn

Mobile: 0974974888

PhÇn I
TuyÓn tËp c©u hái ®Þnh tÝnh
1. Khi vÈy n−íc vµo mét thanh s¾t ë nhiÖt ®é 1000C vµ mét thanh s¾t ®· nung ®á th× n−íc ë
thanh nµo sÏ bay h¬i nhanh h¬n? V× sao?
2. Hai ng−êi b¹n ë kho¶ng c¸ch t−¬ng ®èi xa gäi cho nhau. Hái ©m thanh sÏ nghe râ h¬n khi
hä ë vïng kh«ng khÝ Êm (nh− ë sa m¹c) hay vïng kh«ng khÝ l¹nh (nh− trªn mÆt b¨ng)?
3. NÕu th¶ r¬i mét hßn bi thÐp lªn phiÕn ®¸ cøng th× nã sÏ n¶y lªn mét sè lÇn. §«i khi cã mét
trong nh÷ng lÇn n¶y lªn l¹i cao h¬n lÇn tr−íc ®ã (nh−ng kh«ng cao h¬n ®é cao mµ tõ ®ã ng−êi ta th¶
r¬i hßn bi). Gi¶i thÝch? ë ®©y cã g× m©u thuÉn víi ®Þnh luËt b¶o toµn n¨ng l−îng hay kh«ng?
4. Hai vËt bÊt k× lu«n hót nhau b»ng lùc hÊp dÉn. T¹i sao c¸c vËt ®Ó trong phßng nh− bµn, ghÕ,
gi−êng, tñ mÆc dï chóng lu«n hót nhau nh−ng kh«ng bao giê di chuyÓn l¹i gÇn nhau ®−îc?
5. Cho mét chiÕc gËy dµi, h·y t×m träng t©m gËy mµ kh«ng dïng thªm bÊt k× mét dông cô nµo
kh¸c?
6. Gi¶i thÝch hiÖn t−îng khi ta cä x¸t èng ®Ìn neon th× thÊy ®Ìn sÏ s¸ng trong mét thêi gian
ng¾n?.
7. Cã mét hßn bi ®Æt trªn bµn vµ mét c¸i lä óp lªn nã. Lµm thÕ nµo n©ng hßn bi lªn mµ kh«ng
®ông vµo nã?
8. Dùa vµo kiÕn thøc c¬ häc, cã thÓ ph©n biÖt qu¶ trøng sèng víi qu¶ trøng luéc mµ kh«ng ph¶i
®Ëp trøng ra b»ng c¸ch nµo?
9. Lµm thÕ nµo x¸c ®Þnh ®−îc thÓ tÝch bªn trong cña mét chiÕc xoong nÕu chØ cã mét chiÕc
c©n?
10. Mét chiÕc cèc thuû tinh h×nh trô chøa mét chÊt láng ®Çy tíi mÐp. ChØ dïng mét chiÕc cèc
cã d¹ng kh¸c vµ cã thÓ tÝch h¬i nhá h¬n, lµm thÕ nµo ®Ó chia l−îng chÊt láng trong cèc thµnh hai
phÇn b»ng nhau?
11. Lµm thÕ nµo ®Ó ®o ®−êng kÝnh cña mét qu¶ bãng ®¸ chØ b»ng mét chiÕc th−íc cøng
th¼ng?
12. Lµm thÕ nµo cã thÓ ®o ®−îc ®−êng kÝnh cña mét viªn bi nhá nÕu b¹n cã trong tay mét b×nh
cã chia ®é?
13. T¹i sao kÐo ®øt mét sîi d©y Èm bÖn b»ng giÊy dÔ h¬n so víi khi sîi d©y kh«?
14. Trong mét cuéc ®ua xe, mét «t« bÊt ngê bÞ næ s¨m, lèp kh«ng thÓ gi÷ ®−îc h¬i. Hái ng−êi
l¸i cã c¸ch nµo ch¹y xe mµ vµnh b¸nh xe kh«ng ch¹m mÆt ®−êng ®−îc kh«ng? T¹i sao? (Kh«ng xÐt
ph−¬ng ¸n xe ch¹y nghiªng b»ng 2 b¸nh)
15. Mét ng−êi muèn x¸c ®Þnh khèi l−îng cña mét chiÕc xuång mµ anh ta ®ang ë ®ã. Hái ng−êi
®ã ph¶i lµm thÕ nµo nÕu trong tay chØ cã mét sîi d©y thõng vµ ng−êi ®ã biÕt sè c©n nÆng cña chÝnh
m×nh?
16. ChØ dïng mét c¸i c©n vµ mét b×nh cã chia ®é, lµm thÕ nµo cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc mét viªn ...
NguyÔn Quang §«ng. §H Th¸i Nguyªn Mobile: 0974974888
[ \
1
NguyÔn Quang §«ng
TuyÓn tËp
C©u hái ®Þnh tÝnh
vËt lý
th¸I nguyªn - 2009
Tuyển tập câu hỏi định tính vật lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển tập câu hỏi định tính vật lý - Người đăng: bahoa1980
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Tuyển tập câu hỏi định tính vật lý 9 10 516