Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển tập đề thi đại học cao đẳng các năm (theo chủ đề)

Được đăng lên bởi thinh-nguyen-xuan
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 3364 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tuyển tập đề thi đại học cao đẳng các năm (theo chủ đề) – aotrangtb.com
TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG CÁC NĂM PHẦN CƠ HỌC
Câu 1(CĐ 2007): Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A, chu kì dao động T , ở thời điểm ban đầu
to = 0 vật đang ở vị trí biên. Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t = T/4 là
A. A/2 .
B. 2A .
C. A/4 .
D. A.
Câu 2(CĐ 2007): Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài của con lắc
không đổi) thì tần số dao động điều hoà của nó sẽ
A. giảm vì gia tốc trọng trường giảm theo độ cao.
B. tăng vì chu kỳ dao động điều hoà của nó giảm.
C. tăng vì tần số dao động điều hoà của nó tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường.
D. không đổi vì chu kỳ dao động điều hoà của nó không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường
Câu 3(CĐ 2007): Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học?
A. Hiện tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) xảy ra khi tần số của ngoại lực điều hoà bằng tần số
dao động riêng của hệ.
B. Biên độ dao động cưỡng bức của một hệ cơ học khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng (sự cộng
hưởng) không phụ thuộc vào lực cản của môi trường.
C. Tần số dao động cưỡng bức của một hệ cơ học bằng tần số của ngoại lực điều hoà tác dụng lên
hệ ấy.
D. Tần số dao động tự do của một hệ cơ học là tần số dao động riêng của hệ ấy.
Câu 4(CĐ 2007): Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k không đổi, dao động
điều hoà. Nếu khối lượng m = 200 g thì chu kì dao động của con lắc là 2 s. Để chu kì con lắc là 1 s thì
khối lượng m bằng
A. 200 g.
B. 100 g.
C. 50 g.
D. 800 g.
Câu 5(CĐ 2007): Một con lắc đơn gồm sợi dây có khối lượng không đáng kể, không dãn, có chiều dài l
và viên bi nhỏ có khối lượng m. Kích thích cho con lắc dao động điều hoà ở nơi có gia tốc trọng trường g.
Nếu chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của viên bi thì thế năng của con lắc này ở li độ góc α có biểu
thức là
A. mg l (1 - cosα). B. mg l (1 - sinα).
C. mg l (3 - 2cosα). D. mg l (1 + cosα).
Câu 6(CĐ 2007): Tại một nơi, chu kì dao động điều hoà của một con lắc đơn là 2,0 s. Sau khi tăng chiều
dài của con lắc thêm 21 cm thì chu kì dao động điều hoà của nó là 2,2 s. Chiều dài ban đầu của con lắc
này là
A. 101 cm.
B. 99 cm.
C. 98 cm.
D. 100 cm.
Câu 7(ĐH – 2007): Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động
A. với tần số bằng tần số dao động riêng.
B. mà không chịu ngoại lực tác dụng.
C. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng.
D. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng.
Câu 8(ĐH – 2007): Một con lắc đơn được treo ...
Tuyn tp đ thi đi hc cao đng các năm (theo ch đ) aotrangtb.com
Trang 1 aotrangtb.com
TUYN TP ĐỀ THI Đ I HC CAO ĐNGC NĂM PHN CƠ HC
u 1(CĐ 2007): Mt vt nh dao ng iu hòa có biên  A, chu dao ng T , thi im ban u
t
o
= 0 vt ang v trí bn. Quãng ưng mà vt i ưc t thi im ban u n thi im t = T/4
A. A/2 . B. 2A . C. A/4 . D. A.
u 2(CĐ 2007): Khi ưa mt con lc ơn n cao theo phương thng ng (coi chiu dài ca con lc
không i) t tn s dao ng iu hoà ca nó s
A. gim vì gia tc trng trưng gim theo  cao.
B. tăng vì chu k d a o ng iu hoà ca nó gim.
C. tăng vì tn s dao ng iu hoà ca nó t l nghch vi gia tc trng trưng.
D. kng i vì chu k d a o ng iu hoà ca nó kng ph thuc vào gia tc trng trưng
u 3(CĐ 2007): Phát biu nào sau ây là sai khi nói v dao ng cơ hc?
A. Hin tưng cng hưng (s cng hưng) xy r a k h i t n s ca ngoi lc iu hbng tn s
dao ng riêng ca h.
B. Biên  dao ng cưng bc ca mt h cơ hc khi xy r a h i n tưng cng hưng (s cng
hưng) không ph thuc o lc cn ca môi trưng.
C. Tn s dao ng cưng bc ca mt h cơ hc bng tn s ca ngoi lc iu hoà tác dng lên
h y .
D. Tn s dao ng t do ca mt h cơ hc là tn s dao ng riêng ca h y.
u 4(CĐ 2007): Mt con lc lò xo gm vt có khi lưng m và lò xo có  cng k không i, dao ng
iu hoà. Nu khi lưng m = 200 g thì chu kì dao ng ca con lc 2 s.  chu con lc là 1 s thì
khi lưng m bng
A.
200 g. B. 100 g. C. 50 g. D. 800 g.
u 5(CĐ 2007): Mt con lc ơn gm siy khi lưng không áng k, không dãn, chiu dài l
và viên bi nh có khi lưng m. Kích thích cho con lc dao ng iu hoà nơi có gia tc trng trưng g.
Nu chn mc th năng ti v trí cân bng ca viên bi thì th năng ca con lc này li góc α có biu
thc là
A. mg l (1 - cosα). B. mg l (1 - sinα). C. mg l (3 - 2cosα). D. mg l (1 + cosα).
u 6(CĐ 2007): Ti mt nơi, chu dao ng iu hoà ca mt con lc ơn là 2,0 s. Sau khi tăng chiu
dài ca con lc thêm 21 cm t chu dao ng iu hoà ca 2,2 s. Chiu dài ban u ca con lc
này
A. 101 cm. B. 99 cm. C. 98 cm. D. 100 cm.
u 7(ĐH 2007): Khi xy r a h i n tưng cng hưng cơ thì vt tip tc dao ng
A. vi tn s bng tn s dao ng riêng. B. mà không chu ngoi lc tác dng.
C. vi tn s ln hơn tn s dao ng riêng. D. vi tn s nh hơn tn s dao ng riêng.
u 8(ĐH 2007): Mt con lc ơn ưc treo trn mt thang y. Khi thang máy ng yên, con lc
dao ng iu hòa vi chu kì T. Khi thang y i n thng ng, chm dn u vi gia tc  ln
bng mt na gia tc trng trưng ti nơi t thang máy t con lc dao ng iu hòa vi chu kì Tbng
A. 2T. B. T2 C.T/2 . D. T/2 .
u 9(ĐH 2007): Mt vt nh thc hin dao ng iu hòa theo phương trình x = 10sin(4πt +
π/2)(cm) vi t nh bng giây. ng năng ca vt ó bin thiên vi chu bng
A. 1,00 s. B. 1,50 s. C. 0,50 s. D. 0,25 s.
u 10(ĐH 2007): Nhn nh nào sau ây sai khi nói v dao ng cơ hc tt dn?
A. Dao ng tt dn có ng năng gim dn còn th năng bin thiên iu hòa.
B. Dao ng tt dn là dao ng có biên  gim dn theo thi gian.
C. Lc ma sát ng ln thì dao ng tt càng nhanh.
D. Trong dao ng tt dn, cơ năng gim dn theo thi gian.
u 11(ĐH – 2007):  kho sát giao thoa sóng cơ, ngưi ta b trí trên mt nưc nm ngang hai ngun
kt hp S1 S2. Hai ngun này dao ng iu hòa theo phương thng ng, cùng pha. Xem biên
ng không thay i trong quá trình truyn sóng. Các im thuc mt nưc và nm trên ưng trung trc
ca on S1S2 s
A. dao ng vi biên  cc i. B. dao ng vi biên  cc tiu.
C. không dao ng. D. dao ng vi bn bng na biên cc i.
Tuyển tập đề thi đại học cao đẳng các năm (theo chủ đề) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển tập đề thi đại học cao đẳng các năm (theo chủ đề) - Người đăng: thinh-nguyen-xuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Tuyển tập đề thi đại học cao đẳng các năm (theo chủ đề) 9 10 944