Ktl-icon-tai-lieu

ứng dụng đạo hàm

Được đăng lên bởi quocanh6296-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 614 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề LTĐH

Ứng dụng đạo hàm, các bài toán liên quan

GIẢI TÍCH

Vấn đề 1: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
Bài 1) Tìm GTLN, GTNN (nếu có) của các hàm số sau:
1) y = x + 4 − x 2
2) y =

x +1

1
sin x + cos x
4
y = sin x − cos x
cos 2 x + sin x cos x
y=
1 + sin 2 x
y = cos x(1 + sin x ) trên đoạn [0; 2π]
 4x 
 2x 
+1
+ cos
y = cos
2 
2 
1+ x 
1+ x 
1 + sin 6 x + cos 6 x
y=
1 + sin 4 x + cos 4 x
x4 y4  x2 y2  x y
y = 4 + 4 −  2 + 2  + + (x, y ≠ 0)
y
x y
x  y x

11) y =

trên đoạn [-1; 2]

x2 +1
ln 2 x
trên đoạn [1; e 3 ]
3) y =
x
3
6
4) y = x + 4(1 − x 2 ) trên đoạn [-1; 1]
5) y = sin x − cos 2 x + 2
4
6) y = 2 sin x − sin 3 x trên đoạn [0; π]
3
x +1
7) y = 2
x + x +1
cos x + 1
8) y =
2
cos x + cos x + 1
9) y = x − 2 + 4 − x

12)
13)
14)
15)
16)
17)

18) y = x 3 + 3 x 2 − 72 x + 90 trên đoạn [-5; 5]

10) y = (2 + x ) − (2 − x ) trên đoạn [-2; 2]
10

10

Bài 2) Tìm m để:

(

a) Miny = 4 với y = x 2 + x + m
[−2 ; 2 ]

)

2

b) GTLN của hàm số y = f ( x) = − 4 x 2 + 2 x + m trên đoạn [-1; 2] là nhỏ nhất.
Bài 3) Tìm m để bất phương trình

(4 + x )(6 − x ) ≤ x 2 − 2 x + m nghiệm đúng ∀x ∈ [− 4;6]

Bài 4) Chứng minh rằng ∀x∈R, ta có: 1 + cos x +

1
1
cos 2 x + cos 3 x > 0
2
3
 π
 4 

Bài 5) Tìm m để sin 5 x + cos5 x − m(sin x + cos x ) − sin x. cos x(sin x + cos x ) ≥ 0 ∀x ∈ 0;
Bài 6) Tìm tất cả các giá trị của m để cos 2 x + m cos x + 4 ≥ 0

∀x ∈ R

Bài 7) Cho a, b, c là 3 số dương thỏa mãn điều kiện a2 + b2 +c2 = 1. Chứng minh:

a
b
c
3 3
≥
+ 2
+ 2
2
2
2
b +c
c +a
a +b
2
2
Bài 8) Tìm điều kiện của m để phương trình x + 2 x − m = 2 x − 1 (1)
2

a) Có nghiệm thực

b) Có một nghiệm thực

Bài 9) Tìm m để phương trình

x −1 + 3 − x −

c) Có hai nghiệm thực phân biệt

(x − 1)(3 − x ) = m có nghiệm thực.

 x 2 − 3x ≤ 0
Bài 10) Tìm m để hệ bất phương trình  3
có nghiệm.
 x − 2 x x − 2 − m 2 + 4m ≥ 0
Gv: Nguyễn Lương Thành – (Năm học 2007 – 2008)

Trang 1

Chuyên đề LTĐH

Ứng dụng đạo hàm, các bài toán liên quan

GIẢI TÍCH

Vấn đề 2: Tính đơn điệu của hàm số
Bài 1) Tìm m để hàm số y = −

x3
+ mx 2 − 4 x − 1 luôn nghịch biến trên miền xác định.
3

Bài 2) Tìm m để hàm số y = (m + 2 )

Bài 3) Cho hàm số y =

x3
− (m + 2)x 2 + (m − 8)x + m 2 − 1 nghịch biến trên R.
3

x 2 + 2(m + 1)x + 2
. Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến trong (0; +∞)
x +1

Bài 4) Tìm các giá trị của m để hàm số y = 2 x 3 + 3 x 2 + 6(m + 1)x + m 2 giảm trên (-2; 0)
Bài 5) Cho hàm số y =

mx + 1
x+m

a) Tìm m để y tăng trên (1; +∞)

b) Tìm m để y giả...
Chuyên đề LTĐH ng dng đạo hàm, các i toán liên quan
GII TÍCH
Gv: Nguyn Lương Thành (Năm hc 2007 2008)
Trang 1
Vn đề 1: Giá tr ln nht, giá tr nh nht ca hàm s
Bài 1) Tìm GTLN, GTNN (nếu ) ca c hàm s sau:
1)
2
4 xxy +=
2)
1
1
2
+
+
=
x
x
y trên đon [-1; 2]
3)
x
x
y
2
ln
= trên đon
[
]
3
;1 e
4)
(
)
3
26
14 xxy += trên đon [-1; 1]
5)
2cossin
2
+= xxy
6) xxy
3
sin
3
4
sin2 = trên đon [0; π]
7)
1
1
2
+
+
+
=
x
x
x
y
8)
1
cos
cos
1cos
2
+
+
+
=
x
x
x
y
9)
xxy += 42
10)
(
)
(
)
1010
22 xxy +=
trên đon [-2; 2]
11)
xx
y
cossin
1
+
=
12)
xxy cossin
4
=
13)
x
xxx
y
2
2
sin
1
cossincos
+
+
=
14)
(
)
xxy sin1cos
+
=
trên đon [0; 2π]
15) 1
1
4
cos
1
2
cos
22
+
+
+
+
=
x
x
x
x
y
16)
x
x
xx
y
44
66
cos
sin
1
cossin1
+
+
++
=
17)
x
y
y
x
x
y
y
x
x
y
y
x
y ++
++=
2
2
2
2
4
4
4
4
(x, y 0)
18) 90723
23
++= xxxy trên đon [-5; 5]
Bài 2) Tìm m để:
a)
[ ]
4
2;2
=
Miny
vi
(
)
2
2
mxxy ++=
b) GTLN ca m s mxxxfy ++== 24)(
2
trên đon [-1; 2] là nh nht.
Bài 3) m m để bt phương trình
(
)
(
)
mxxxx ++ 264
2
nghim đúng
[
]
6;4
x
Bài 4) Chng minh rng xR, ta có: 03cos
3
1
2cos
2
1
cos1 >+++ xxx
Bài 5) m m để
(
)
(
)
0cossincos.sincossincossin
55
+++ xxxxxxmxx
4
;0
π
x
Bài 6) m tt c c giá tr ca m để
R
x
x
m
x
+
+
0
4
cos
2
cos
Bài 7) Cho a, b, c là 3 s dương tha mãn điu kin a
2
+ b
2
+c
2
= 1. Chng minh:
2
33
222222
+
+
+
+
+
b
a
c
a
c
b
c
b
a
Bài 8) m điu kin ca m để phương tnh 122
2
=+ xmxx (1)
a) Có nghim thc b) Có mt nghim thc c) Có hai nghim thc phân bit
Bài 9) Tìm m để phương trình
(
)
(
)
mxxxx =+ 3131 có nghim thc.
Bài 10) Tìm m để h bt phương trình
+
0422
03
23
2
mmxxx
xx
có nghim.
ứng dụng đạo hàm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ứng dụng đạo hàm - Người đăng: quocanh6296-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
ứng dụng đạo hàm 9 10 860