Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng điện di

Được đăng lên bởi Lot Xac
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 76 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 6 KỸ THUẬT ĐIỆN DI
 Hai ứng dụng:
 Ứng dụng nghiên cứu trên gel agarose:
 Đối tượng nghiên cứu: khảo sát sự đa dạng di truyền.
 Mục đích: 16 mẫu nấm được thu thập từ 6 tỉnh thuoojv khu vực

đồng bằng song Cửu long.
 Tiến hành; các dòng nấm khảo sát sau khi ủ từ 5-15 ngày tùy thuộc
vào từng loại nấm , hệ sợi nấm sẽ phát triển trên môi trường chang.
Sử dụng hệ sợi tơ nấm của từng loại nấm mới phân lập đẻ tách DNA
tiến hành chạy điện di gel agarose.
 Kết quả trên gel cho thấy bộ gen của mỗi dòng nấm đã được ly trích
thành lập. Các loại nấm khảo sát có một bang rõ nhất, tương đồng vị
trí với nhau. Các băng nằm trên vị trí khoảng 700-750bp. Có thể kết
luận rằng các loại này có nguồn gốc rất gần. Để chứng minh rõ tiến
hành chạy PCR.
 Ứng dụng nghiên cứu trên gel polyacrylamide:
 Đối tượng nghiên cứu: giống đậu cove hạt trắng dạng bụi.
 Mục đích: để kiểm tra đọ tinh sạch và tìm hiểu khối lượng phân tử
lectin đậu cove.
 Tiến hành: điện di protein ở phân đoạn 8 trên gel polyacrylamide
12% trong điều kiện có SDS.
 Kết quả điện di cho thấy các băng khối lượng phân tử nằm trong
khoảng 30-97kDa. Đặc biệt trong đó có một băng đậm khoảng
35kDa. Rất có thể đây là lectin mà chúng ta đang nghiên cứu.

...
Bài 6 KỸ THUẬT ĐIỆN DI
Hai ứng dụng:
Ứng dụng nghiên cứu trên gel agarose:
Đối tượng nghiên cứu: khảo sát sự đa dạng di truyền.
Mục đích: 16 mẫu nấm được thu thập từ 6 tỉnh thuoojv khu vực
đồng bằng song Cửu long.
Tiến hành; các dòng nấm khảo sát sau khi ủ từ 5-15 ngày tùy thuộc
vào từng loại nấm , hệ sợi nấm sẽ phát triển trên môi trường chang.
Sử dụng hệ sợi tơ nấm của từng loại nấm mới phân lập đẻ tách DNA
tiến hành chạy điện di gel agarose.
Kết quả trên gel cho thấy bộ gen của mỗi dòng nấm đã được ly trích
thành lập. Các loại nấm khảo sát có một bang rõ nhất, tương đồng vị
trí với nhau. Các băng nằm trên vị trí khoảng 700-750bp. Có thể kết
luận rằng các loại này có nguồn gốc rất gần. Để chứng minh rõ tiến
hành chạy PCR.
Ứng dụng nghiên cứu trên gel polyacrylamide:
Đối tượng nghiên cứu: giống đậu cove hạt trắng dạng bụi.
Mục đích: để kiểm tra đọ tinh sạch và tìm hiểu khối lượng phân tử
lectin đậu cove.
Tiến hành: điện di protein ở phân đoạn 8 trên gel polyacrylamide
12% trong điều kiện có SDS.
Kết quả điện di cho thấy các băng khối lượng phân tử nằm trong
khoảng 30-97kDa. Đặc biệt trong đó có một băng đậm khoảng
35kDa. Rất có thể đây là lectin mà chúng ta đang nghiên cứu.
Ứng dụng điện di - Người đăng: Lot Xac
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Ứng dụng điện di 9 10 57