Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng GIS và Viễn Thám trong Quản lý Môi trường

Được đăng lên bởi vankhoa90vn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1306 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Họ và tên sinh viên:
Mã số sinh viên:
Lớp:

BÀI TẬP VỀ NHÀ SỐ 1
Môn Ứng dụng GIS và Viễn Thám trong Quản lý Môi trường

Câu 1: Tại sao lại có nhiểu định nghĩa về GIS? Theo bạn hiểu thì GIS là gì?
Câu 2: Hãy nêu các thành phần chính của GIS. Thành phần nào là thành phần quan trọng
nhất? Khi tiến hành xây dựng một hệ GIS, thành phần nào tiêu tốn nhiều chi phí nhất?
Câu 3: Hãy nêu các chức năng chính của GIS. Hãy vẽ một sơ đồ khái quát thể hiện quá
trình thao tác với dữ liệu của một hệ GIS, bắt đầu khi dữ liệu đi vào hệ GIS và kết thúc
khi dữ liệu đi ra khỏi hệ GIS.
Câu 4: Tại sao chúng ta cần phải sử dụng GIS? GIS có những ưu điểm gì nổi bật so với
phương pháp quản lý truyền thống.
Câu 5: Các đối tượng nào cần sử dụng GIS? Bạn hãy kể một số ứng dụng của GIS trong
ngành môi trường.



BÀI LÀM
CÂU 1:


Nhiều định nghĩa về GIS là do:
 Sự kết hợp của nhiều ngành khoa học.
 Có tính ứng dụng vô cùng lớn, đa ngành, đa dụng.
 Được sử dụng bởi nhiều nhóm đối tượng khác nhau.
 Được xem xét trên nhiều khía cạnh.



Theo em hiểu về GIS:

GIS là một hệ thống thông tin có khả năng nhập, truy tìm, xử lý , phân tích và
xuất các dữ liệu tham chiếu địa lý hay còn gọi là dữ liệu địa không gian
(geospatial data) để phục vụ cho quá trình ra quyết định trong công tác quản lý ,
quy hoạch tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
CÂU 2:





Các thành phần chính của GIS:
 Phần cứng (Hardware).
 Phần mềm (Software).
 Phương pháp & Thủ tục(Methods & Procedures).
 Dữ liệu (Data).
 Con người (People).
Thành phần quan trọng nhất: là con người, vì con người là thành phần sống, là bộ
não, có thể kiểm tra điều khiển, tạo ra thành phần mới.
Khi tiến hành xây dựng một hệ GIS, thành phần dữ liệu (DATA) tiêu tốn nhiều chi
phí nhất.

CÂU 3:


Các chức năng chính của GIS:
 Nhập dữ liệu.
 Lưu trữ dữ liệu.
 Truy vấn dữ liệu.
 Phân tích dữ liệu.
 Hiển thị dữ liệu.
 Xuất dữ liệu



Sơ đồ khái quát thể hiện quá trình thao tác với dữ liệu của một hệ GIS, bắt đầu khi
dữ liệu đi vào hệ GIS và kết thúc khi dữ liệu đi ra khỏi hệ GIS:
Hiện tượng quan
sát

Tài liệu và bản đồ
giấy

Thu thập dữ
liệu

Dữ liệu
thô

CSDL

Lưu trư và
khai thác

Xử lý sơ
bộ dữ liệu

Hiển thị
và tương
tác

Thiết bị
đồ họa

Dữ liệu sơ
bộ cấu
trúc
Tìm kiếm
và phân
tích
Diễn giải

CÂU 4:
Chúng ta cần phải sử dụng GIS vì:
 Việc xây dựng các bản đồ tĩnh tốn nhiều chi phí, nhân lực và thời gian.
 Việc lưu trữ các bản đồ tĩnh tốn nhiều không gian và nhân lực.
 Lượng dữ liệu không gian mà các bản đồ tĩnh biểu diễn...
Họ và tên sinh viên:
Mã số sinh viên:
Lớp:
BÀI TẬP VỀ NHÀ SỐ 1
Môn Ứng dụng GIS và Viễn Thám trong Quản lý Môi trường
Câu 1: Tại sao lại có nhiểu định nghĩa về GIS? Theo bạn hiểu thì GIS là gì?
Câu 2: Hãy nêu các thành phần chính của GIS. Thành phần nào là thành phần quan trọng
nhất? Khi tiến hành xây dựng một hệ GIS, thành phần nào tiêu tốn nhiều chi phí nhất?
Câu 3: Hãy nêu c chức năng chính của GIS. Hãy vẽ một đồ khái quát thể hiện quá
trình thao tác với dữ liệu của một hệ GIS, bắt đầu khi dữ liệu đi vào hệ GIS kết thúc
khi dữ liệu đi ra khỏi hệ GIS.
Câu 4: Tại sao chúng ta cần phải sử dụng GIS? GIS những ưu điểm nổi bật so với
phương pháp quản lý truyền thống.
Câu 5: Các đối tượng nào cần sử dụng GIS? Bạn hãy kể một số ứng dụng của GIS trong
ngành môi trường.

Ứng dụng GIS và Viễn Thám trong Quản lý Môi trường - Trang 2
Ứng dụng GIS và Viễn Thám trong Quản lý Môi trường - Người đăng: vankhoa90vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Ứng dụng GIS và Viễn Thám trong Quản lý Môi trường 9 10 828