Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng lượng giác trong dao động điều hòa

Được đăng lên bởi vanhoind
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 479 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỨNG DỤNG LƯỢNG GIÁC TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Dạng 2: Bài toán xác định quãng đường
A. LÝ THUYẾT:
Chú ý: Quãng đường vật đi được trong 1 chu kỳ là 4A;
Quãng đường vật đi được trong ½ chu kì ( T/2) là 2 A.
Quãng đường vật đi được trong ¼ chu kỳ là A nếu vật bắt đầu xuất phát
hoặc kết thúc tại các vị trí biên hoặc VTCB ( O  ± A )
a. Loại 1. Xác định quãng đường vật đi được trong thời gian t
- Bước 1: Tìm t ; t   t2  t1 
- Bước 2: Phân tích: Δt = a.T + t 3 ( a là một số nguyên , t3  T )
- Bước 3: Tìm quãng đường S = n.4A + S 3
- Bước 4: Tìm S 3 như sau: Cần xác định xem:
+) Tại t  t1 : x1  ? và khi đó v>0 hay v<0 ?
+) Sử dụng cách vẽ đường đi để tính S3 .

N

M

-A

x
P2

O

b. Loại 2. Bài toán xác đinh S max hoặc S min vật đi được trong khoảng thời gian t ( t 

N

M

P1 A

T
)
2

N
A

-A

A

-A

A
S Min

S Max
M

Smax = 2.A.Sin

φ
  .t
2 Với

φ
Smin = 2(A - A.cos )
2

Với   .t

c. Loại 3. Bài toán xác đinh S max hoặc S min vật đi được trong khoảng thời gian t ( t 

N

-A

M

N

A

-A

A
S Max
M

S Min
Smin

2 -φ
= 4A - 2.A.Sin
2

T
)
2

Với   .t

2  

S max  2  A  A cos
2 


A

Câu 1. Một

vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(4t +

được sau 1 s kể từ thời điểm ban đầu.
A. 24 cm
B. 60 cm
Câu 2. Một

C. 48

Câu 3. Một

3

) cm. Tính quãng đường vật đi

cm

D. 64

vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(4t +

được sau 2,125 s kể từ thời điểm ban đầu?
A. 104 cm
B. 104,78cm




3

cm

) cm. Tính quãng đường vật đi

C. 104,2cm

D. 100

vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(4t +


3

cm

) cm. Tính quãng đường vật đi

được từ thời điểm t =2,125s đến t = 3s?
A. 38,42cm
B. 39,99cm
C. 39,80cm
D. không có đáp án
Câu 4. Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos(t - /2) cm. Quãng đường vật đi được trong
khoảng thời gian từ t1 = 1,5s đến t2 = 13/3s là:
A. 50 + 5 3 cm
B. 40 + 5 3 cm
C. 50 + 5 2 cm
D. 60 - 5 3 cm
Câu 5. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(4t + /3) cm. Xác định quãng đường vật
đi được sau 7T/12 s kể từ thời điểm ban đầu?
A. 12cm
B. 10 cm
C. 20 cm
D. 12,5 cm
Câu 6. Vật

dao động điều hòa với phương trình x = Acos(8t +


4

) tính quãng đường vật đi được sau

khoảng thời gian T/8 kể từ thời điểm ban đầu?
A. A

2
2

Câu 7. Vật

B.

A
2

C. A

3
2

dao động điều hòa với phương trình x = Acos(8t +

D. A


4

2

) tính quãng đường vật đi được sau

khoảng thời gian T/4 kể từ thời điểm ban đầu?
A. A

2
2

B.

A
2

C. A

3
2

D. A

2

Câu 8. Vật

dao động điều hòa ...
ỨNG DỤNG LƯỢNG GIÁC TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Dạng 2: Bài toán xác định quãng đường
A. LÝ THUYẾT:
Chú ý: Quãng đường vật đi được trong 1 chu kỳ là 4A;
Quãng đường vật đi được trong ½ chu kì ( T/2) là 2 A.
Quãng đường vật đi được trong ¼ chu kỳ là A nếu vật bắt đầu xuất phát
hoặc kết thúc tại các vị trí biên hoặc VTCB (
O ± A
)
a. Loại 1. Xác định quãng đường vật đi được trong thời gian
t
- Bước 1: Tìm
t
;
2 1
t t t
- Bước 2: Phân tích:
3
Δt = a.T + t
( a là một số nguyên ,
3
t T
)
- Bước 3: Tìm quãng đường
3
S = n.4A + S
- Bước 4: Tìm
3
S
như sau: Cần xác định xem:
+) Tại
1
t t
:
và khi đó v>0 hay v<0 ?
+) Sử dụng cách vẽ đường đi để tính S
3
.
b. Loại 2. Bài toán xác đinh
axm
S
hoặc
min
S
vật đi được trong khoảng thời gian
t
(
2
T
t
)
Với
.t
Với
.t
c. Loại 3. Bài toán xác đinh
axm
S
hoặc
min
S
vật đi được trong khoảng thời gian
t
(
2
T
t
)
ax
2
2 cos
2
m
S A A
Với
.t
A
-A x
P
1
P
2
M
N
O
A-A
M
N
axM
S
Min
S
M
N
A
A
-A
max
φ
S = 2.A.Sin
2
os )
min
φ
S = 2(A - A.c
2
A-A
M
N
axM
S
Min
S
M
N
A A-A
min
2
S = 4A - 2.A.Sin
2
Ứng dụng lượng giác trong dao động điều hòa - Trang 2
Ứng dụng lượng giác trong dao động điều hòa - Người đăng: vanhoind
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Ứng dụng lượng giác trong dao động điều hòa 9 10 92