Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng sự biến thiên của hàm số

Được đăng lên bởi Nguyen Khoa
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 874 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuẩn bị cho kỳ thi vào Đại học

THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu

Chuyên đề

ỨNG DỤNG SỰ BIẾN THIÊN CỦA HÀM SỐ
ĐỂ GIẢI MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH
Huỳnh Chí Hào
I. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Các định lý
• Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm trên khoảng ( a; b ) .
a) Nếu f ' ( x ) > 0 với mọi x ∈ ( a; b ) thì hàm số f (x) đồng biến trên ( a; b ) .
b) Nếu f ' ( x ) < 0 với mọi x ∈ ( a; b ) thì hàm số f (x) nghịch biến trên ( a; b ) .
•

Nếu hàm số liên tục trên đoạn [ a; b] và có đạo hàm f '(x) > 0 trên khoảng ( a; b ) thì hàm số f đồng
biến trên đoạn [ a; b ] .

•

Nếu hàm số liên tục trên đoạn đọan [ a; b ] và có đạo hàm f '(x) < 0 trên khoảng ( a; b ) thì hàm số f
nghịch biến trên đoạn [ a; b ] .

2. Các tính chất
• Tính chất 1: Giả hàm số y = f ( x ) đồng biến (nghịch biến) trên khoảng ( a; b ) và u; v ∈ ( a; b ) khi

f ( u ) = f ( v) ⇔ u = v

đó:
•

Tính chất 2: Nếu hàm số y = f ( x ) đồng biến trên ( a; b ) và y = g ( x ) làm hàm hằng hoặc là một
hàm số nghịch biến trên ( a; b ) thì phương trình f ( x ) = g ( x ) có nhiều nhất một nghiệm thuộc
khoảng ( a; b ) .
Dựa vào tính chất trên ta suy ra:
Nếu có x 0 ∈ ( a; b ) sao cho f ( x 0 ) = g ( x 0 ) thì phương trình f ( x ) = g ( x ) có nghiệm duy nhất x0
trên ( a; b ) .

Chú ý: Khoảng ( a; b ) nêu trong tính chất có thể thay bởi các miền

( −∞; a ) ; ( −∞; a ] ; [ a; b] ; ( a; b ] ; [ a; b ) ; ( b; +∞ ) ; [b; +∞ ) ; ( −∞; +∞ )
II. ÁP DỤNG
Thí dụ 1. Giải phương trình 15 − x + 3 − x = 6
Lời giải.
• TXĐ: D = ( −∞;3]
•

(1)

Xét hàm số f ( x) = 15 − x + 3 − x với x ∈ ( −∞;3] , khi đó:

(1) ⇔ f ( x ) = f ( −1)
•

Khảo sát tính đơn điệu của hàm số f trên nữa khoảng

(2)

( −∞;3]

1
1
−
< 0 ∀x ∈ ( −∞;3)
2 15 − x 2 3 − x
Do f liên tục trên nữa khoảng ( −∞;3] và f ' ( x ) < 0 ∀x ∈ ( −∞;3) nên f đồng biến trên nữa

Ta có: f '( x) = −
•

khoảng ( −∞;3]
•

Suy ra:

( 2 ) ⇔ x = −1

• Vậy phương trình (1) có nghiệm duy nhất là x = −1 .
Thí dụ 2. Giải phương trình 3 x − 5 + 2 x + 3 = 2 + 12 − x
Lời giải.
5 
• TXĐ: D =  ;12 
3 

(1)

Chuẩn bị cho kỳ thi vào Đại học
Ta có:
•

•

•

(1) ⇔

THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu

5 
Xét hàm số f ( x) = 3 x − 5 + 2 x + 3 − 12 − x với x ∈  ;12  , khi đó:
3 
(3)
(1) ⇔ f ( x ) = f ( 3)
5 
Khảo sát tính đơn điệu của hàm số f trên đoạn  ;12 
3 
3
1
1
5

Ta có: f '( x) =
+
+
> 0 ∀x ∈  ;12 
2 3x − 5
2 x + 3 2 12 − x
3

5 
5

5 
Do f liên tục trên đoạn  ;12  và f ' ( x ) > 0 ∀x ∈  ;12  nên f đồng biến trên đoạn  ;12 
3 
3

3 
Suy ra:
( 3) ⇔ x = 3

• Vậy phương trình...
Chun b cho k thi vào Đại hc THPT Chuyên Nguyn Quang Diêu
Chuyên đề
NG DNG S BIN THIÊN CA HÀM S
ĐỂ GII MT S PHƯƠNG TRÌNH
Hunh Chí Hào
I. CÁC KIN THC CƠ BN
1. Các định lý
Cho hàm s
y f (x)
=
đạo hàm trên khong
(
)
;
a b
.
a) Nếu
(
)
f ' x 0
>
vi mi
(
)
x a; b
thì hàm s
đồng biến trên
(
)
;
a b
.
b) Nếu
(
)
f ' x 0
<
vi mi
(
)
x a; b
thì hàm s
nghch biến trên
(
)
;
a b
.
Nếu hàm s liên tc trên đon
[
]
a; b
và có đạo hàm
f '(x) 0
>
trên khong
(
)
thì hàm s f đồng
biến trên đon
[
]
a;b
.
Nếu hàm s liên tc trên đon đọan
[
]
a;b
và có đạo hàm
f '(x) 0
<
trên khong
(
)
thì hàm s f
nghch biến trên đon
[
]
a;b
.
2. Các tính cht
Tính cht 1: Gi hàm s
(
)
y f x
=
đồng biến (nghch biến) trên khong
(
)
a;b
(
)
u; v a;b
khi
đó:
(
)
(
)
f u f v u v
= =
Tính cht 2: Nếu hàm s
(
)
y f x
=
đồng biến trên
(
)
(
)
y g x
=
làm hàm hng hoc là mt
hàm s nghch biến trên
(
)
thì phương trình
(
)
(
)
f x g x
=
có nhiu nht mt nghim thuc
khong
(
)
a;b
.
Da vào tính cht trên ta suy ra:
Nếu có
(
)
0
x a; b
sao cho
(
)
(
)
0 0
f x g x
=
thì phương trình
(
)
(
)
f x g x
=
có nghim duy nht
0
x
trên
(
)
.
Chú ý: Khong
(
)
a; b
nêu trong tính cht có th thay bi các min
(
)
(
]
[
]
(
]
[
)
(
)
[
)
(
)
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;a a a b a b a b b b
−∞ −∞ +∞ +∞ −∞ +∞
II. ÁP DNG
Thí d 1. Gii phương trình
15 3 6
x x
+ =
(1)
Li gii.
TXĐ:
(
]
;3
D
= −∞
Xét hàm s
( ) 15 3
f x x x
= +
vi
(
]
;3
x −∞
, khi đó:
(
)
(
)
(
)
1
1
ff x =
(2)
Kho sát tính đơn điu ca hàm s
f
trên na khong
(
]
;3
−∞
Ta có:
( )
1 1
'( ) 0 ;3
2 15 2 3
f x x
x x
= − < −∞
Do
f
liên tc trên na khong
(
]
;3
−∞
(
)
(
)
' 0 ;3
f x x< −∞
nên
f
đồng biến trên na
khong
(
]
;3
−∞
Suy ra:
(
)
2 1
x
=
Vy phương trình (1) có nghim duy nht
1
x
.
Thí d 2. Gii phương trình
3 5 2 3 2 12
x x x
+ + = +
(1)
Li gii.
TXĐ:
5
3
D
=
Ứng dụng sự biến thiên của hàm số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng sự biến thiên của hàm số - Người đăng: Nguyen Khoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Ứng dụng sự biến thiên của hàm số 9 10 47