Ktl-icon-tai-lieu

ứng dụng tích phân

Được đăng lên bởi nguyen-qu-nh1
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1108 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tích phân
Bài toán tính diện tích hình phẳng:
- Cho hàm số y = f(x) liên tục trên [a; b]. khi
đó diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị
hàm số y = f(x), trục Ox và hai đường thẳng
b

x = a và x = b là: S = ∫ f ( x) dx

(1)

a

- Cho hai hàm số y = f1(x) và y = f2(x) liên
tục trên [a; b]. Khi đó diện tích của hình
phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số f 1(x),
f2(x) và hai đường thẳng x = a, x = b là:
b

S = ∫ f1 ( x) − f 2 ( x ) dx (2)
a

Bài toán tính thể tích của vật thể tròn
xoay:
- Thể tích của vật thể
tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi
các đường y = f(x), trục Ox và hai đường
thẳng x = a, x = b quay xung quanh trục Ox
b

2
là: VOx = π ∫ y dx .
a

- Thể tích của vật thể tròn xoay khi cho hình
phẳng giới hạn bởi các đường x = g(y), trục
Oy và hai đường thẳng y = a, y = b quay
b

2
xung quanh trục Oy là: VOy = π ∫ x dy .
a

- Cho hai hàm số y=f(x) và y=g(x) liên tục,
cùng dấu trên đoạn [a; b]. Hình phẳng giới
hạn bởi đồ thị của các hàm số trên và hai
đường thẳng x=a, x=b quay xung quanh trục
Ox tạo nên một khối tròn xoay có thể tích là:
b

V = π ∫ f 2 ( x) − g 2 ( x) dx
a

1. (§H C«ng §oµn 99- 00) TÝnh diÖn tÝch
h×nh ph¼ng giíi h¹n bëi c¸c ®êng:
8
x2
2
vµ y = .
y = x ;y =
x
8
2. (HV Ng©n Hµng TP. HCM 1999 - 2000)
a. TÝnh diÖn tÝch cña miÒn kÝn giíi h¹n bëi ®êng cong (C): y = x 1 + x 2 , trôc Ox vµ ®êng
th¼ng x = 1.
GV :Trường THPT A Bình Lục

Vũ Đức Tiến
b. Cho (H) lµ miÒn kÝn giíi h¹n bëi ®êng
cong (L): y = x ln(1 + x3 ) , trôc Ox vµ ®êng th¼ng x = 1.
TÝnh thÓ tÝch cña vËt thÓ trßn xoay t¹o ra
khi cho (H) quay quanh trôc Ox.
3. (§H HuÕ A, B, V CPB 99- 00)
TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c cong giíi h¹n bëi
5
c¸c ®êng: y = ( x + 1) ; y = e x ; x = 1
4. (§H HuÕ A, B, V CB 99- 00)
TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c cong giíi h¹n bëi
ln x
c¸c ®êng: x = 1; x = e; y = 0; y =
2 x
5. (§H N«ng NghiÖp I A99- 00)
. (CPB) Cho D lµ miÒn ph¼ng bÞ giíi h¹n
1
x2
bëi c¸c ®êng cong: y =
vµ
y
=
1 + x2
2
- TÝnh diÖn tÝch miÒn D.
- TÝnh thÓ tÝch vËt thÓ trßn xoay ®îc t¹o thµnh khi cho D quay quanh trôc
Ox.
b. (CB) Cho miÒn ph¼ng D bÞ giíi h¹n
bëi
c¸c
®êng:
π
π
y = tan 3 x; y = 0; x = − ; x = .
4
4
- TÝnh diÖn tÝch miÒn D.
- TÝnh thÓ tÝch vËt thÓ trßn xoay ®îc t¹o thµnh khi cho D quay quanh trôc
Ox.
6. (§H N«ng NghiÖp I B99- 00)
(PhÇn chung) TÝnh diÖn tÝch cña h×nh
ph¼ng giíi h¹n bëi c¸c ®êng:
y = f ( x ); y = 0; x = 0; x = 2.
(PhÇn dµnh cho ch¬ng tr×nh CPB) Cho
h×nh D giíi h¹n bëi c¸c ®êng:
x
π
y = sin cos x; y = 0; x = 0; x =
2
2

H·y tÝnh thÓ tÝch cña vËt thÓ trßn xoay ®îc t¹o nªn khi ...
Tích phân Vũ Đức Tiến
Bài toán tính diện tích hình phẳng:
- Cho hàm số y = f(x) liên tục trên [a; b]. khi
đó diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị
hàm số y = f(x), trục Ox hai đường thẳng
x = a và x = b là:
( )
b
a
S f x dx=
(1)
- Cho hai hàm số y = f
1
(x) y = f
2
(x) liên
tục trên [a; b]. Khi đó diện tích của hình
phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số f
1
(x),
f
2
(x) và hai đường thẳng x = a, x = b là:
1 2
( ) ( )
b
a
S f x f x dx=
(2)
Bài toán tính thể tích của vật thể tròn
xoay:
- Thể tích của vật thể
tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi
các đường y = f(x), trục Ox hai đường
thẳng x = a, x = b quay xung quanh trục Ox
là:
2
Ox
b
a
V y dx
π
=
.
- Thể tích của vật thể tròn xoay khi cho hình
phẳng giới hạn bởi c đường x = g(y), trục
Oy và hai đường thẳng y = a, y = b quay
xung quanh trục Oy là:
2
Oy
x
b
a
V dy
π
=
.
- Cho hai hàm số y=f(x) y=g(x) liên tục,
cùng dấu trên đoạn [a; b]. Hình phẳng giới
hạn bởi đ thị của các hàm số trên và hai
đường thẳng x=a, x=b quay xung quanh trục
Ox tạo nên một khối tròn xoay có thể tích là:
2 2
V ( ) ( )
b
a
f x g x dx
π
=
1. (§H C«ng §oµn 99- 00) TÝnh diÖn tÝch
h×nh ph¼ng giíi h¹n bëi c¸c ®êng:
2
2
;
8
x
y x y= =
8
y
x
=
.
2. (HV Ng©n Hµng TP. HCM 1999 - 2000)
a. TÝnh diÖn tÝch cña miÒn kÝn giíi h¹n bëi ®-
êng cong (C):
2
1y x x
= +
, trôc Ox ®êng
th¼ng x = 1.
b. Cho (H) miÒn kÝn giíi h¹n bëi ®êng
cong (L):
3
ln(1 )y x x= +
, trôc Ox ®-
êng th¼ng x = 1.
TÝnh thÓ tÝch cña vËt thÓ trßn xoay t¹o ra
khi cho (H) quay quanh trôc Ox.
3. (§H HuÕ A, B, V CPB 99- 00)
TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c cong giíi h¹n bëi
c¸c ®êng:
( )
5
1 ; ; 1
x
y x y e x
= + = =
4. (§H HuÕ A, B, V CB 99- 00)
TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c cong giíi h¹n bëi
c¸c ®êng:
ln
1; ; 0;
2
x
x x e y y
x
= = = =
5. (§H N«ng NghiÖp I A99- 00)
. (CPB) Cho D miÒn ph¼ng giíi h¹n
bëi c¸c ®êng cong:
2
2
x
y =
- TÝnh diÖn tÝch miÒn D.
- TÝnh thÓ tÝch vËt thÓ trßn xoay ®-
îc t¹o thµnh khi cho D quay quanh trôc
Ox.
b. (CB) Cho miÒn ph¼ng D giíi h¹n
bëi c¸c ®êng:
3
tan ; 0; ; .
4 4
y x y x x
π π
= = = =
- TÝnh diÖn tÝch miÒn D.
- TÝnh thÓ tÝch vËt thÓ trßn xoay ®-
îc t¹o thµnh khi cho D quay quanh trôc
Ox.
6. (§H N«ng NghiÖp I B99- 00)
(PhÇn chung) TÝnh diÖn tÝch cña h×nh
ph¼ng giíi h¹n bëi c¸c ®êng:
( ); 0; 0; 2.y f x y x x= = = =
(PhÇn dµnh cho ch¬ng tr×nh CPB) Cho
h×nh D giíi h¹n bëi c¸c ®êng:
sin cos ; 0; 0;
2 2
x
y x y x x
π
= = = =
H·y tÝnh thÓ tÝch cña vËt thÓ trßn xoay ®-
îc t¹o nªn khi cho D quay quanh trôc
Ox.
7. (§H QG Hµ Néi B99- 00)
TÝnh thÓ tÝch khèi trßn xoay ®îc t¹o
thµnh do quay quanh trôc Ox h×nh ph¼ng
h÷u h¹n bëi c¸c parabol:
2 2
4 6; 2 6y x x y x x= + = +
GV :Trường THPT A Bình Lục
ứng dụng tích phân - Trang 2
ứng dụng tích phân - Người đăng: nguyen-qu-nh1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ứng dụng tích phân 9 10 146