Ktl-icon-tai-lieu

Ước và bội

Được đăng lên bởi daovantuyen1980
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 719 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHIEÄT LIEÄT CHAØO MÖØNG QUYÙ
THAÀY COÂ VEÀ DÖÏ GIÔØ THAÊM LÔÙP
LÔÙP 6A
NAÊM HOÏC: 2014 - 2015
Giaùo vieân daïy: LYÙ VAÊN LINH

1. Em h·y kÓ tªn mét vµi sè tù nhiªn chia hÕt cho 6 ?
2. T×m xem sè 6 chia hÕt cho nh÷ng sè tù nhiªn nµo ?
Tr¶ lêi
1. Nh÷ng sè tù nhiªn chia hÕt cho 6 lµ: 0, 6, 12, 18,…
2. Sè 6 chia hÕt cho c¸c sè: 1, 2, 3, 6

TiÕt 24 : ¦íc vµ béi
1. ¦íc vµ béi
- Ví dụ: 18

M3 Ta nói 18 là bội của 3

3 là ước của 18

10 M3 Ta nói 10 không là bội của 3
3 không là ước của 10
- Tổng quát: Nếu a Mb



a là bội của b
b là ước của a

TiÕt 24 : ¦íc vµ béi
1. ¦íc vµ béi
Nếu a Mb



a là bội của b
b là ước của a

2. C¸ch t×m íc vµ béi
- Tập hợp các ước của a, kí hiệu Ư(a).
- Tập hợp các bội của a, kí hiệu B(a).

a. Cách tìm bội
Ví dụ 1: Tìm các bội nhỏ hơn 25 của 6 ?

Ví dụ 1: Tìm các bội nhỏ hơn 25 của 5 ?
5.0=
0
Muốn tìm các
bộilànhỏ
Đây
cáchơn 30
5.1=
5
của 7 ta phảibội
tìm nhỏ
các số thoả
10
5.2=
mãn nhữnghơn
điều25
kiện
nào?
của
15
3.3=
5
5.4=
20
5.5=
25
….
Hãy nhắc lại cách tìm
các bội của 5.

TiÕt 24 : ¦íc vµ béi



1. ¦íc vµ béi
a là bội của b
Nếu a Mb
b là ước của a
2. C¸ch t×m íc vµ béi
- Tập hợp các ước của a, kí hiệu Ư(a).
- Tập hợp các bội của a, kí hiệu B(a).

a. Cách tìm bội

Quy tắc: Ta cã thÓ t×m béi cña mét sè b»ng c¸ch nh©n
sè ®ã lÇn lît víi c¸c sè 0, 1, 2, 3, …
?2 T×m c¸c sè tù nhiªn x mµ x  B  8  vµ x<40.
Giải

Ta cã: B(8) =

 0;8;16;24;32;40;48;... 

V× x <40 nªn x   0;8;16;24;32

TiÕt 24 : ¦íc vµ béi
1. ¦íc vµ béi
2. C¸ch t×m íc vµ béi

a. Cách tìm bội

Quy tắc: Ta cã thÓ t×m béi cña mét sè b»ng c¸ch nh©n
sè ®ã lÇn lît víi c¸c sè 0, 1, 2, 3, …

b. Cách tìm ước

Ví dụ 2: T×m tËp hîp ¦(8)?

LÇn
lîtlchia
8 cho
c¸c1,sè2,1;
5; 86;th×
7; 8
LÇn
ît chia
8 cho
3,2;
4, 3;
5, 4;
6, 7,
ta thÊy
8 chØ
chia
hÕt cho
1; 2; 4; 8.
chia hÕt
cho
nh÷ng
sè nµo?
Do ®ã:

¦(8)={1; 2; 4; 8}

TiÕt 24 : ¦íc vµ béi
1. ¦íc vµ béi
2. C¸ch t×m íc vµ béi

a. Cách tìm bội

Quy tắc: Ta cã thÓ t×m béi cña mét sè b»ng c¸ch nh©n
sè ®ã lÇn lît víi c¸c sè 0, 1, 2, 3, …

b. Cách tìm ước

Quy tắc: Ta có thể tìm các ước của a bằng cách lần lượt
chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a chia
hết cho những số nào, khi đó các số ấy là ước của a.

TiÕt 24 : ¦íc vµ béi
1. ¦íc vµ béi
2. C¸ch t×m íc vµ béi
Cách tìm bội của số a

Cách tìm ước của số a

*Lấy số a nhân
lần lượt với các số 0
;1;2;3;4;…
*Kết quả nhân
được là bội của a.

*Lấy số a chia lần lượt
cho các số tự nhiên từ 1
đến a .
*Nếu a chia hết cho số
nào thì số đó là ước của a.

* Chó
ý:

• Sè

...
NHIEÄT LIEÄT CHAØO MÖØNG QUYÙ
THAÀY COÂ VEÀ DÖÏ GIÔØ THAÊM LÔÙP
LÔÙP 6A
NAÊM HOÏC: 2014 - 2015
Giaùo vieân daïy: LYÙ VAÊN LINH
Ước và bội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ước và bội - Người đăng: daovantuyen1980
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Ước và bội 9 10 927