Ktl-icon-tai-lieu

Vấn đề 5 Sự tiếp xúc và phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Được đăng lên bởi akumanomusume1995
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 378 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề LTĐH

Ứng dụng đạo hàm, các bài toán liên quan

GIẢI TÍCH

Vấn đề 5: Sự tiếp xúc và phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
Bài 1) Cho hàm số y =
Bài 2) Cho hàm số y =

(2m − 1)x − m 2 . Tìm m để đồ thị của hàm số tiếp xúc với đường thẳng
x −1

y = x.

1 3
x − 2 x 2 + 3x . Viết phương trình tiếp tuyến (d) của đồ thị tại điểm uốn và chứng
3

minh rằng (d) là tiếp tuyến của đồ thị có hệ số góc nhỏ nhất.

1 3 m 2 1
x − x + . Gọi M là điểm thuộc đồ thị của hàm số có hoành độ bằng -1. Tìm
3
2
3
m để tiếp tuyến của đồ thị tại điểm M song song với đường thẳng 5 x − y = 0 .
Bài 4) Cho hàm số y =

Bài 5) Cho hàm số y = − x 3 + 3 x 2 − 3 . Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị của hàm số biết rằng các tiếp
tuyến này vuông góc với đường thẳng y =
Bài 6) Cho hàm số y =

1
x+2
9

2x −1
. Gọi I là giao điểm hai đường tiệm cận của (C). Tìm điểm M thuộc (C) sao
x −1

cho tiếp tuyến của (C) tại M vuông góc với đường thẳng IM.
Bài 7) Cho hàm số y = x +
Bài 8) Cho hàm số y =
thị hàm số đã cho.

1
. Viết phương trình các tiếp tuyến của (C) đi qua điểm M(-1; 7)
x

x2 + x +1
. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M(-1; 0) và tiếp xúc với đồ
x +1

Bài 9) Cho hàm số y =

x2 + 2x + 2
. Gọi I là giao điểm của hai tiệm cận của đồ thị. Chứng minh rằng
x +1

không có tiếp tuyến nào của (C) đi qua điểm I.

Bài 10) Cho hàm số y = − x 3 + (2 m + 1)x 2 − m − 1 . Tìm m để đồ thị hàm số tiếp xúc với đường thẳng

y = 2mx − m − 1

x2 + x −1
Bài 11) Cho hàm số y =
. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến đó vuông góc với
x+2
tiệm cận xiên của (C).

x 2 + 2x + 2
Bài 12) Cho hàm số y =
. Gọi I là tâm đối xứng của đồ thị (C) và M là một điểm trên (C). Tiếp
x +1

tuyến của đồ thị tại M cắt tiệm cận đứng và tiệm cận xiên tại A và B.
a) Chứng tỏ rằng M là trung điểm của AB.

b) Chứng tỏ rằng tam giác IAB có diện tích không phụ thuộc vào M.
Bài 13) Cho hàm số y = x + 1 +

1
. Tìm những điểm trên đồ thị (C) có hoành độ lớn hơn 1 sao cho tiếp
x −1

tuyến tại điểm đó tạo với hai đường tiệm cận một tam giác có chu vi nhỏ nhất.
Gv: Nguyễn Lương Thành – (Năm học 2007 – 2008)

Trang 7

Chuyên đề LTĐH

Ứng dụng đạo hàm, các bài toán liên quan

GIẢI TÍCH

Bài 14) Cho hàm số y = x 3 − 3 x . Tìm những điểm trên đường thẳng y = 2 mà từ đó kẻ được ba tiếp tuyến
tới đồ thị.
Bài 15) Cho hàm số y =

2x2 + x + 1
. Tìm những điểm trên Oy sao cho từ đó có thể kẻ được hai tiếp tuyến
x +1

tới đồ thị hàm số và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau.
Bài 16) Cho hàm số y =

(3m + 1)x − m 2 ...
Chuyên đề LTĐH ng dng đạo hàm, các i toán liên quan
GII TÍCH
Gv: Nguyn Lương Thành (Năm hc 2007 2008)
Trang 7
Vn đề 5: S tiếp xúc và phương tnh tiếp tuyến ca đồ th m s
Bài 1) Cho hàm s
(
)
1
12
2
=
x
mxm
y
. Tìm m để đồ th ca hàm s tiếp xúc vi đường thng
x
y
=
.
Bài 2) Cho m s
xxxy 32
3
1
23
+=
. Viết phương trình tiếp tuyến (d) ca đồ th ti đim un và chng
minh rng (d) là tiếp tuyến ca đồ th có h s góc nh nht.
Bài 4) Cho m s
3
1
2
3
1
23
+= x
m
xy . Gi M là đim thuc đồ th ca hàm s có hoành độ bng -1. Tìm
m để tiếp tuyến ca đồ th ti đim M song song vi đường thng
0
5
=
y
x
.
Bài 5) Cho hàm s
33
23
+= xxy
. Viết phương tnh tiếp tuyến vi đồ th ca hàm s biết rng các tiếp
tuyến này vng góc vi đường thng 2
9
1
+= xy
Bài 6) Cho m s
1
12
=
x
x
y . Gi I là giao đim hai đường tim cn ca (C). Tìm đim M thuc (C) sao
cho tiếp tuyến ca (C) ti M vng góc vi đường thng IM.
Bài 7) Cho hàm s
x
xy
1
+= . Viết phương trình c tiếp tuyến ca (C) đi qua đim M(-1; 7)
Bài 8) Cho hàm s
1
1
2
+
++
=
x
xx
y
. Viết phương trình đường thng đi qua đim M(-1; 0) và tiếp xúc vi đồ
th hàm s đã cho.
Bài 9) Cho m s
1
22
2
+
++
=
x
xx
y . Gi I là giao đim ca hai tim cn ca đồ th. Chng minh rng
không có tiếp tuyến o ca (C) đi qua đim I.
Bài 10) Cho hàm s
(
)
112
23
++= mxmxy
. Tìm m để đồ th hàm s tiếp xúc vi đường thng
1
2
=
m
mx
y
Bài 11) Cho hàm s
2
1
2
+
+
=
x
xx
y . Viết phương trình tiếp tuyến ca (C) biết tiếp tuyến đó vuông góc vi
tim cn xiên ca (C).
Bài 12) Cho hàm s
1
22
2
+
++
=
x
xx
y . Gi I là tâm đối xng ca đồ th (C) và M là mt đim trên (C). Tiếp
tuyến ca đồ th ti M ct tim cn đứng và tim cn xiên ti A và B.
a) Chng t rng M là trung đim ca AB.
b) Chng t rng tam giác IAB có din ch không ph thuc vào M.
Bài 13) Cho hàm s
1
1
1
++=
x
xy . Tìm nhng đim trên đồ th (C) có hoành độ ln hơn 1 sao cho tiếp
tuyến ti đim đó to vi hai đường tim cn mt tam giác có chu vi nh nht.
Vấn đề 5 Sự tiếp xúc và phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số - Trang 2
Vấn đề 5 Sự tiếp xúc và phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số - Người đăng: akumanomusume1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Vấn đề 5 Sự tiếp xúc và phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 9 10 104