Ktl-icon-tai-lieu

Vật Lí

Được đăng lên bởi viethoang-boy-1803
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 925 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hoc24h.Violet.Vn – Onthidaihoc24h.Com
Chủ đề 1 : CHUYỂN ĐỘNG
CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH
1 Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Trong chuyển động của vật rắn quanh một trục cố định thì mọi điểm cảu vật rắn có cùng góc quay.
B. Trong chuyển động của vật rắn quanh một trục cố định thì mọi điểm cảu vật rắn có cùng chiều quay.
C. Trong chuyển động của vật rắn quanh một trục cố định thì mọi điểm cảu vật rắn đều chuyển động trên các quỹ đạo tròn.
D. Trong chuyển động của vật rắn quanh một trục cố định thì mọi điểm cảu vật rắn đều chuyển động trong cùng một mặt phẳng.
2 Chọn câu đúng :
Trong chuyển động quay có vận tốc góc  và gia tốc góc  chuyển động quay nào sau đây là nhanh dần?
A. =3rad/s và =0
B. =3rad/s và = -0,5rad/s2
C. = -3rad/s và =0,5rad/s2
D. = -3rad/s và = -0,5rad/s2
3 Một vật rắn quay đều quanh một trục, một điểm M trên vật rắn cách trục quay một khoảng R thì có :
A. Tốc độ góc  tỉ lệ thuận với R
B. Tốc độ góc  tỉ lệ nghịch với R
C. Tốc độ dài  tỉ lệ thuận với R
D. Tốc độ dài  tỉ lệ nghịch với R
4 Kim giờ của một chiếc đồng hồ có chiều dài bằng ¾ chiều dài kim phút. Coi như các kim quay đều. Tỉ số tốc độ góc của đầu kim phút và
đầu kim giờ là : A. 12
B. 1/12
C. 24
D. 1/24
5 Kim giờ của một chiếc đồng hồ có chiều dài bằng ¾ chiều dài kim phút. Coi như các kim quay đều. Tỉ số tốc độ dài của đầu kim phút và
đầu kim giờ là : A. 1/16
B. 16
C. 1/9
D. 9
6 Kim giờ của một chiếc đồng hồ có chiều dài bằng ¾ chiều dài kim phút. Coi như các kim quay đều. Tỉ số gia tốc hướng tâm của đầu kim
phút và đầu kim giờ là:A. 92
B. 108
C. 192
D. 204
7 Một bánh xe quay đều xung quanh một trục cố định với tần số 3600 vòng/min. Tốc độ góc của bánh xe này là :
A. 120 rad/s
B. 160 rad/s
C. 180 rad/s
D. 240 rad/s
8 Một bánh xe quay đều xung quanh một trục cố định với tần số 3600 vòng/min. Trong thời gian 1,5s bánh xe quay được một góc bằng :
A. 90 rad
B. 120 rad
C. 150 rad
D. 180 rad
9 Một bánh xe quay đều từ trạng thái đứng yên sau 2s nó đạt yêu cầu 10rad/s. Gia tốc góc của bánh xe là :
A. 2,5rad/s2
B. 5,0rad/s2
C. 10,0rad/s2
D. 12,5rad/s2
10 Một bánh xe quay đều từ trạng thái đứng yên sau 2s nó đạt yêu cầu 10rad/s. Góc mà bánh xe quay được trong thời gian đó là :
A. 2,5rad
B. 5 rad
C. 10 rad
D. 12,5 rad
5.11 Một bánh xe có đường kính 4m quay với gia tốc không đổi 4rad/s 2, t0=0 là lúc bánh xe bắt đầu quay. Tại thời điểm t=2s, vận tốc góc của
bánh xe là :
A. 4 rad/s
B. 8 rad/s
C. 9,6 rad/s
D. 16 rad/s
2
12 Một bánh xe có đường kính 4m quay với g...
Hoc24h.Violet.Vn – Onthidaihoc24h.Com
Chủ đề 1 : CHUYỂN ĐỘNG
CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH
1 Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Trong chuyển động của vật rắn quanh một trục cố định thì mọi điểm cảu vật rắn có cùng góc quay.
B. Trong chuyển động của vật rắn quanh một trục cố định thì mọi điểm cảu vật rắn có cùng chiều quay.
C. Trong chuyển động của vật rắn quanh một trục cố định thì mọi điểm cảu vật rắn đều chuyển động trên các quỹ đạo tròn.
D. Trong chuyển động của vật rắn quanh một trục cố định thì mọi điểm cảu vật rắn đều chuyển động trong cùng một mặt phẳng.
2 Chọn câu đúng :
Trong chuyển động quay có vận tốc góc và gia tốc góc chuyển động quay nào sau đây là nhanh dần?
A. =3rad/s và =0 B. =3rad/s và = -0,5rad/s
2
C. = -3rad/s và =0,5rad/s
2
D. = -3rad/s và = -0,5rad/s
2
3 Một vật rắn quay đều quanh một trục, một điểm M trên vật rắn cách trục quay một khoảng R thì có :
A. Tốc độ góc tỉ lệ thuận với R B. Tốc độ góc tỉ lệ nghịch với R
C. Tốc độ dài tỉ lệ thuận với R D. Tốc độ dài tỉ lệ nghịch với R
4 Kim giờ của một chiếc đồng hồ chiều dài bằng ¾ chiều dài kim phút. Coi như các kim quay đều. Tỉ số tốc độ góc của đầu kim phút
đầu kim giờ là : A. 12 B. 1/12 C. 24 D. 1/24
5 Kim giờ của một chiếc đồng hồ chiều dài bằng ¾ chiều dài kim phút. Coi nhưc kim quay đều. Tỉ số tốc độ dài của đầu kim phút
đầu kim giờ là : A. 1/16 B. 16 C. 1/9 D. 9
6 Kim giờ của một chiếc đồng hồ chiều dài bằng ¾ chiều dài kim phút. Coi nhưc kim quay đều. Tỉ số gia tốc hướng tâm của đầu kim
phút và đầu kim giờ là:A. 92 B. 108 C. 192 D. 204
7 Một bánh xe quay đều xung quanh một trục cố định với tần số 3600 vòng/min. Tốc độ góc của bánh xe này là :
A. 120 rad/s B. 160 rad/s C. 180 rad/s D. 240 rad/s
8 Một bánh xe quay đều xung quanh một trục cố định với tần số 3600 vòng/min. Trong thời gian 1,5s bánh xe quay được một góc bằng :
A. 90 rad B. 120 rad C. 150 rad D. 180 rad
9 Một bánh xe quay đều từ trạng thái đứng yên sau 2s nó đạt yêu cầu 10rad/s. Gia tốc góc của bánh xe là :
A. 2,5rad/s
2
B. 5,0rad/s
2
C. 10,0rad/s
2
D. 12,5rad/s
2
10 Một bánh xe quay đều từ trạng thái đứng yên sau 2s nó đạt yêu cầu 10rad/s. Góc mà bánh xe quay được trong thời gian đó là :
A. 2,5rad B. 5 rad C. 10 rad D. 12,5 rad
5.11 Một bánh xe có đường kính 4m quay với gia tốc không đổi 4rad/s
2
, t
0
=0 là lúc bánh xe bắt đầu quay. Tại thời điểm t=2s, vận tốc góc của
bánh xe là : A. 4 rad/s B. 8 rad/s C. 9,6 rad/s D. 16 rad/s
12 Một bánh xe đường kính 4m quay với gia tốc không đổi 4rad/s
2
, t
0
=0 lúc bánh xe bắt đầu quay. Gia tốc hướng tâm của một điểm P
trên vành bánh xe ở thời điểm t=2s là :A. 16m/s
2
B. 32m/s
2
C. 64m/s
2
D. 128m/s
2
13 Một bánh xe có đường kính 4m quay với gia tốc không đổi 4rad/s
2
. Gia tốc tiếp tuyến của một điểm P trên vành bánh xe là :
A. 4m/s
2
B. 8m/s
2
C. 12m/s
2
D. 16m/s
2
14 Một bánh xe có đang quay với vận tốc góc 36rad/s thì bị hãm lại với gia tốc góc không đổi có độ lớn 3rad/s
2
. Thời gian từ lúc hãm đến lúc
bánh xe dừng hẳn là:A. 4s B. 6s C. 10s D. 12s
15 Một bánh xe có quay nhnh dần đều trong 4s vận tốc góc tăng từ 120 vòng/phút lên 360 vòng/phút. Gia tốc góc của bánh xe là :
A. 2 (rad/s
2
) B. 3 (rad/s
2
) C. 4 (rad/s
2
) D. 5 (rad/s
2
)
16 Một bánh xe có đường kính 50cm quay nhanh dần đều trong 4s vận tốc góc tăng từ 120 vòng/phút lên 360 vòng/phút. Gia tốc hướng tâm
của một điểm M ở vành bánh xe sau khi tăng tốc được 2s là :A. 157,8 (m/s
2
) B. 162,7(m/s
2
) C. 183,6 (m/s
2
) D. 196,5 (m/s
2
)
17 Một bánh xe quay nhanh dần đều trong 4s vận tốc góc tăng từ 120 vòng/phút lên 360 vòng/phút. Vận tốc góc của điểm M ở vành bánh xe
sau khi tăng tốc được 2s là : A. 8 (rad/s) B. 10 (rad/s) C. 12 (rad/s) D. 14 (rad/s)
Chủ đề 2 : MOMEN LỰC, MÔMEN QUÁN TÍNH CỦA VẬT RẮN
18 Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Mômen quán tính của vật rắn đối với một trục quay lớn thì sức ì của vật trong chuyển động quay quanh trục đó lớn.
B. Mômen quán tính của vật rắn phụ thuộc vào vị trí trục quay và sự phân bố khối lượng đối với trục quay.
C. Mômen lực tác dụng vào vật rắn làm thay đổi tốc độ quay của vật.
D. Mômen lực dương tác dụng vào vật rắn làm cho vật quanh nhanh dần.
19 Tác dụng một mômen lực M=0,32Nm lên một chất điểm chuyển động trên một đường tròn làm chất điểm chuyển động với gia tốc góc
không đổi =2,5rad/s
2
. Mômen quán tính của chất điểm đối với trục đi qua tâm và vuông góc với đường tròn đó là :
A. 0,128kg.m
2
B. 0,214kg.m
2
C. 0,315kg.m
2
D. 0,412kg.m
2
1
Vật Lí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật Lí - Người đăng: viethoang-boy-1803
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Vật Lí 9 10 983