Ktl-icon-tai-lieu

vật lí 11 (20

Được đăng lên bởi Phong Võ Tấn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 452 lần   |   Lượt tải: 4 lần
những chuyên đề 11 hay
CÔNG THC VT LÝ 11
Confidence in yourself is the first step on the road to success !
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - 1 - Rosesun
LC IN — IN TRNG
-
Định luật Coulomb
1 2
2
q q
F k
r
ε
=
(N)
k = 9.10
9
2
2
Nm
C
: hệ số tỷ lệ
q
1
; q
2
(C): độ lớn hai điện tích điểm
ε: hằng số điện môi
r (m): khoảng cách giữa hai điện tích
-
Cường độ điện trường
F Q
E k
q r
ε
= =
(N/C = V/m)
F (N): lực điện tại điểm khảo sát
q (C): điện tích thử dương
Q (C): điện tích khảo sát.
- Nguyên lý chồng chất điện trường
1 2
E E E
= +
1 2
E E

: E = E
1
+ E
2
1 2
E E

:
1 2
=
E E E
1 2
E E
:
2 2
1 2
E E E
= +
CÔNG — TH NNG — IN TH
HIU IN TH
-
Công của lực điện
A
MN
= q.E.d (d = s.cosα)
-
Thế năng
của một điện tích điểm q tại điểm M
trong điện trường:
W
M
= A
M∞
= V
M
q
-
Điện thế
tại một điểm M trong điện trường:
M M
M
W A
V
q q
= =
-
Hiệu điện thế
:
MN
MN M N
A
U V V
q
= =
-
Liên hệ
giữa hiệu điện thế và cường độ điện
trường: U = E.d
T IN
-
Điện dung
của tụ điện:
Q
C
U
=
(F)
Q (C): điện tích trên tụ điện
U (V): hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện.
-
Năng lượng điện trường
trong tụ điện
2
2
1 1
. .
2 2 2
= = =
Q
W Q U C U
C
(J)
MCH IN
-
Cường độ dòng điện
:
q
I
t
=
(A = C/s)
q (C) điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng
của vật dẫn trong khoảng thời gian t (s)
-
Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch
A = U.q = U.I.t (J = V.C)
-
Công suất điện của đoạn mạch
.
A
U I
t
= =
P
PP
P
(W = J/s = V.A)
-
Nhiệt lượng tỏa ra ở vật dẫn
Q = R.I
2
.t (J)
-
Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn
2
2
. .
Q U
R I U I
t R
= = = =
P
PP
P
-
Định luật OHM đối với toàn mạch
N
I
R r
=
+
E
EE
E
; U
N
=
E
EE
E
- I.r;
E
EE
E
= I.(R
N
+ r)
-
Đoạn mạch chứa nguồn điện
U
AB
=
E
EE
E
- I.R
AB
hay
AB
AB
U
I
R
=
E
EE
E
GHÉP CÁC IN TR
-
Ghép nối tiếp
I = I
1
= I
2
= …
U = U
1
+ U
2
+ …
R = R
1
+ R
2
+ …
-
Ghép song song
I = I
1
+ I
2
+ …
U = U
1
= U
2
= …
1 2
1 1 1
...
R R R
= + +
1 2
12
1 2
R R
R
R R
=
+
;
1 2 3
123
1 2 2 3 3 1
R R R
R
R R R R R R
=
+ +
NGUN IN
-
Suất điện động của nguồn điện
A
q
=
E
EE
E
(V = J/C)
A (J) công của lực lạ dịch chuyển một điện
tích dương q (C) ngược chiều điện trường.
-
Công của nguồn điện
:
. .
ng
A q I t
= =
E E.
E E.E E.
E E.
-
Công suất của nguồn điện
:
.
ng
A
t
= =
P E
P EP E
P E
-
Hiệu suất của nguồn điện
ci N N N
N
A U It U R
H
A It R r
= = = =
+
E E
E EE E
E E
-
Bộ nguồn nối tiếp
E
EE
E
b
= n.
E
EE
E
; r
b
= n.r
-
Bộ nguồn song song
E
EE
E
b
=
E
EE
E
; r
b
=
r
n
-
Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng
(n dãy, mỗi dãy có m nguồn)
E
EE
E
b
= m.
E
EE
E
; r
b
=
m
r
n
R
1
R
2
A
B
R
E
EE
E
, r
R
1
R
2
vật lí 11 (20 - Trang 2
vật lí 11 (20 - Người đăng: Phong Võ Tấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
vật lí 11 (20 9 10 829