Ktl-icon-tai-lieu

Vật lí 12_ Luyện thi TN-CĐ-ĐH

Được đăng lên bởi Duc Anh Chu
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2825 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vật lí 12_ Luyện thi TN-CĐ-ĐH

Thầy Nguyễn Văn Duẩn 0985296881
LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Trong các bài toán cho h = 6,625.10

-34

J.s ; c = 3.108 m/s ; 1eV = 1,6.10-19J

Dạng 1: NĂNG LƯỢNG MỘT PHÔTÔN, GIỚI HẠN QUANG ĐIỆN, CÔNG THOÁT
- Năng lượng của photon:

ε = hf =

hc
λ

1. Năng lượng của photon ứng với ánh sáng tím có λ = 0,41μm là:
A. 4,85.10-19J
B. 4,85.10-25J
C. 3,03ev
1’. Năng lượng photon của tia Rơnghen có bước sóng 0,05Å là :
A. 39,72.10-15J
B. 49,7.10-15J
C. 42.10-15J
D. 45,67.10-15J

D. A và C đều đúng

1

Vật lí 12_ Luyện thi TN-CĐ-ĐH

Thầy Nguyễn Văn Duẩn 0985296881
- 19

2. Phôtôn của một ánh sáng đơn sắc có năng lương là 2,8.10 J. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó là :
A. 0,65µm.
B. 0,56µm.
C. 0,87µm.
D. 0,71µm
3. chiếu vào catốt tia tử ngoại có bước sóng 0,33µm . Năng lượng của phôtôn tử ngoại này là :
−
−
−
−
A. 60,22. 10 25 J
B. 60,22. 10 20 J
C. 65,32. 10 25 J
D. 65,32. 10 20 J
4(cđ 2009): đơn sắc vàng có bước sóng là 0,589 µm. Lấy h = 6,625.10-34J.s; c=3.108 m/s và e = 1,6.10-19 C. Năng lượng của
phôtôn là
A. 2,11 eV.
C. 4,22 eV.
C. 0,42 eV. D. 0,21 eV.
5. a. Năng lưọng của một phôtôn có giá trị 2,5eV, bước sóng của nó là ?
b. Năng lưọng của một phôtôn có giá trị 3,5.10-19J , bước sóng của nó là ?
- Giíi h¹n quang ®iÖn:

λ0 =

hc
A

=> công thoát của kim loại A =

hc
=hf0
λ0

2

Vật lí 12_ Luyện thi TN-CĐ-ĐH

Thầy Nguyễn Văn Duẩn 0985296881

6. Giới hạn quang điện của Natri là 0,5μm thì công thoát của electron khỏi bề mặt kim loại là
A. 3,97.10-19J
B. 0,25.10-19J
C. 4,42.10-19J
D. Giá trị khác
λ
=
0,3
µ
m
7. Kim loại dùng làm âm cực có giới hạn quang điện là 0
. Tìm công thoát của điện tử bứt ra khỏi kim loại
A. 0, 6625.10−19 (J)
B. 6, 625.10−49 (J)
C. 6, 625.10−19 (J)
D. 0, 6625.10−49 (J)
8(CĐ 2007): Công thoát êlectrôn (êlectron) ra khỏi một kim loại là A = 1,88 eV. Biết hằng số Plăng h = 6,625.10 -34 J.s, vận
tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s và 1 eV = 1,6.10-19 J . Giới hạn quang điện của kim loại đó là
A. 0,33 μm.
B. 0,22 μm.
C. 0,66. 10-19 μm.
D. 0,66 μm.
9. Giới hạn quang điện của xêdi (Cs) là 0,66µm . Công thoát của electron ra khỏi bề mặt xêdi là
A. 1,88 eV
B. 2,88 eV.
C. 18,8 eV.
D. 28,8 eV.
10. Công thoát êléctrôn của kim loại là 2eV. Bước sóng giới hạn quang điện của kim loại là :

3

Vật lí 12_ Luyện thi TN-CĐ-ĐH

Thầy Nguyễn Văn Duẩn 0985296881

A. 0,525 µm
B. 0,620 µm
C. 0,675 µm
D. 0585 µm
11. Giới hạn quang điện của natri là 0,50µm . chiếu vào natri tia tử ngoại có bước sóng 0,25µm . công thoát của natri là...
Vật lí 12_ Luyện thi TN-CĐ-ĐH Thầy Nguyễn Văn Duẩn
0985296881
LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
Trong các bài toán cho h = 6,625.10
-34
J.s ; c = 3.10
8
m/s ; 1eV = 1,6.10
-19
J
Dạng 1: NĂNG LƯỢNG MỘT PHÔTÔN, GIỚI HẠN QUANG ĐIỆN, CÔNG THOÁT
- Năng lượng của photon:
hc
hf
ε
λ
= =
1. Năng lượng của photon ứng với ánh sáng tím có
λ
= 0,41μm là:
A. 4,85.10
-19
J B. 4,85.10
-25
J C. 3,03ev D. A và C đều đúng
1’. Năng lượng photon của tia Rơnghen có bước sóng 0,05Å là :
A. 39,72.10
-15
J B. 49,7.10
-15
J C. 42.10
-15
J D. 45,67.10
-15
J
1
Vật lí 12_ Luyện thi TN-CĐ-ĐH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật lí 12_ Luyện thi TN-CĐ-ĐH - Người đăng: Duc Anh Chu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Vật lí 12_ Luyện thi TN-CĐ-ĐH 9 10 369