Ktl-icon-tai-lieu

Vật lí 8

Được đăng lên bởi Linh Jin
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 136 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trêng THCS TiÒn Ch©u Bµi tËp luyÖn thi HSG
§éi tuyÓn VËt lý
----***----
Bµi tËp vÒ lùc ®Èy Ac-si-met
Lý thuyÕt vµ mét sè thao t¸c c¬ b¶n ®îc giíi thiÖu ngoµi.
B i 1à . Mét chiÕc èng b»ng d¹ng h×nh trô rçng chiÒu cao h = 10 cm, b¸n kÝnh
trong
cmR 8
1
, b¸n kÝnh ngoµi
cmR 10
2
. Khèi lîng riªng cña lµm èng
3
1
/800 mkgD
. èng kh«ng thÊm níc vµ x¨ng.
1) Ban ®Çu ngêi ta d¸n kÝn mét ®Çu b»ng nilon máng (®Çu nµy ®îc gäi lµ ®¸y). ®æ ®Çy
x¨ng vµo èng råi nhÑ nhµng th¶ èng xuèng níc theo ph¬ng th¼ng ®øng sao cho
x¨ng kh«ng trµn ra ngoµi.m chiÒu cao phÇn næi cña èng. BiÕt khèi lîng riªng cña
x¨ng lµ
3
2
/750 mkgD
, cña níc lµ
3
0
/1000 mkgD
.
2) §æ hÕt x¨ng ra khái èng, bãc ®¸y nilon ®i ®Æt èng trë l¹i trong níc theo ph¬ng
th¼ng ®øng, sau ®ã ®æ x¨ng vµo èng. m khèi lîng x¨ng tèi ®a thÓ ®æ vµo
trong èng.
Gäi x lµ chiÒu cao phÇn næi cña èng. Lùc ®Èy AcsimÐt:
10
0
2
2
DxhRF
A
Träng lîng èng:
10
1
2
1
2
21
DhRRP
Träng lîng cña x¨ng trong èng:
10
2
2
12
DhRP
Lùc ®Èy AcsimÐt c©n b»ng víi träng lîng cña x¨ng vµ èng.
Ta cã ph¬ng tr×nh:
21
PPF
A
Thay sè:
cmx 32,2
10
8
1000
800750
1000
800
110
2
2) Khi th¶ èng (®· bãc ®¸y) vµo níc, èng næi. Gäi chiÒu cao cña phÇn næi b©y giê lµ
1
x
.
Gv: NguyÔn V¨n D¬ng THCS TiÒn Ch©u
1
2
2
1
0
21
0
1
1
R
R
D
DD
D
D
hx
R
2
R
1
x
h-x
N
x
h-x
h-x
M
1
2
2
x
1
Vật lí 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật lí 8 - Người đăng: Linh Jin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Vật lí 8 9 10 417