Ktl-icon-tai-lieu

Vật lí 9

Được đăng lên bởi mylamld
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 260 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN TẬP CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 9 – CÁC DẠNG TOÁN VỀ CĂN THỨC
A- Phần lý thuyết:Xem lại ôn tập chương I trang 39 sách Toán 9 Tập I trang 39
B- Các dạng bài tập:
I. Dạng toán : Tìm điều kiện để A xác định ( hay có nghĩa).
A xác định  A  0
Bài 1: Với giá trị nào của x để mỗi căn thức sau có nghĩa:
a) 2 x  5

b) 4  8x

2
2  6x

c)

d)

1
2x  3
x

d)

3
4 x  8

e) x 2  4
f) x 2  4
Bài 2: Tìm điều kiện cho x để các biểu thức sau có căn bậc hai:
a) -3x

b) 2x + 7

c) 5– 0,5x

e) x2 + 9
f) 9 – x2
g) x2 – 10x + 25 h) x2 + 2x + 3
II. Dạng toán : Xử dụng các công thức biến đổi để rút gọn các biểu thức
chứa căn thức bậc hai:
Bài 3: Rút gọn các biểu thức sau:

 2  3

a)

2



b)

32

Bài 4: Rút gọn các biểu thức sau:

2



f)  3 

1
4

d)  5 3  3 5  : 15  3

Bài 5: Rút gọn các biểu thức sau:
a)  3  1  3  1
b)
d)  2 

d) x 2  x 

c) 7  4 3

b) 2  8  32  3 18 

3
125  80
5
c) 4 27  2 48  5 75 : 2 3

a) 2 5 





 3  1  1  3 
3  2  3
e)  1  3  2   1 
x   3  x  ( với x > 0)
g) 
2

c)
3 2



x 1







12  2 3  27



x  2 x  1 ( với x >1)

Bài 6: Rút gọn các biểu thức sau:

a) 3   1  3   1  3  2 (Trích đề thi kì I –năm học 08- 09 SGD QN)


b) 11   3  1  1  3 

c) 


5 1

2 3


5  1






5 1

Bài 7: Rút gọn các biểu thức sau:
a)  x  1  x  1  2  x  1 ( Với x  –1)
b)





x 1

 

x 1  2



x  1 ( Với x  0 )

Bài 8: Rút gọn các biểu thức sau:
a) P =

x6 x 9
3 x

( với x  0 và x  9) b) Q =

x yy x
xy

 y (Với x;y >0)

III. Dạng toán : Tính giá trị biểu thức có biến trong căn thức bậc hai.Tìm điều
kiện cho biến để biểu thức thoả mãn điều kiện cho trước .
Cách thực hiện: Áp dụng các công thức biến đổi để rút gọn trước ( nếu có
thể được ) sau đó thay giá trị của biến rồi mới tính giá trị .
Nếu là bài toán tìm điều kiện cho biến ta thay giá trị biểu

thức cho sẵn vào biểu thức rút gọn rồi giải phương trình
hay giải bất phương trình. Chú ý lấy kết quả đối chiếu
với điều kiện rồi kết luận ( thường thiếu ở bước này)
Bài 9: Cho biểu thức : P =

a4 a 4
a 2



4a
2 a

( Với a  0 ; a  4 )

a) Rút gọn biểu thức P.
b) Tính P tại a thoả mãn điều kiện a2 – 7a + 12 = 0
c) Tìm giá trị của a sao cho P = a + 1.
Bài 10: Cho biểu thức :
A=

a  b 4 ab
b


, với a ; b ³ 0 và a ¹ b
a  b a b
a b

a) Rút gọn biểu thức A .
b) Tính giá trị biểu thức A khi a =2 và b = 3  2 2 .
c) Cho A = 2 . Tìm a , b thoả mãn a2 – 8b – 3 = 0 .
( Trích đề thi tuyển sinh vào lớp 10 –nă...
ÔN TẬP CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 9 – CÁC DẠNG TOÁN VỀ CĂN THỨC
A- Phần lý thuyết:Xem lại ôn tập chương I trang 39 sách Toán 9 Tập I trang 39
B- Các dạng bài tập:
I. Dạng toán : Tìm điều kiện để
A
xác định ( hay có nghĩa).
A
xác định
0A
Bài 1: Với giá trị nào của x để mỗi căn thức sau có nghĩa:
a)
2 5x
b)
4 8x
c)
2
2 6x
d)
1
2 3x
x
e)
2
4x
f)
2
4x
Bài 2: Tìm điều kiện cho x để các biểu thức sau có căn bậc hai:
a) -3x b) 2x + 7 c) 50,5x d)
3
4 8x
e) x
2
+ 9 f) 9 x
2
g) x
2
10x + 25 h) x
2
+ 2x + 3
II. Dạng toán : Xử dụng các công thức biến đổi để rút gọn các biểu thức
chứa căn thức bậc hai:
Bài 3: Rút gọn các biểu thức sau:
a)
2
2 3
b)
2
3 2
c)
7 4 3
d)
2
1
4
x x
Bài 4: Rút gọn các biểu thức sau:
a)
b)
2 8 32 3 18
c)
4 27 2 48 5 75 : 2 3
d)
5 3 3 5 : 15 3
Bài 5: Rút gọn các biểu thức sau:
a)
3 1 3 1
b)
3 1 1 3
c)
12 2 3 27
d)
2
2 3 2 3
e)
1 3 2 1 3 2
f)
3 3x x
( với x > 0) g)
1 2 1x x x
( với x >1)
Bài 6: Rút gọn các biểu thức sau:
a)
3 1 3 1 3 2
(Trích đề thi kì I –năm học 08- 09 SGD QN)
b)
11 3 1 1 3
c)
2 3
5 1 5 1
5 1
Bài 7: Rút gọn các biểu thức sau:
a)
1 1 2 1x x x
( Với x
1)
b)
1 1 2 1x x x
( Với x
0 )
Bài 8: Rút gọn các biểu thức sau:
a) P =
6 9
3
x x
x
( với x
0 và x
9) b) Q =
x y y x
y
xy
(Với x;y >0)
III. Dạng toán : Tính giá trị biểu thức có biến trong căn thức bậc hai.Tìm điều
kiện cho biến để biểu thức thoả mãn điều kiện cho trước .
Cách thực hiện: Áp dụng các công thức biến đổi để rút gọn trước ( nếu có
thể được ) sau đó thay giá trị của biến rồi mới tính giá trị .
Nếu là bài toán tìm điều kiện cho biến ta thay giá trị biểu
Vật lí 9 - Trang 2
Vật lí 9 - Người đăng: mylamld
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Vật lí 9 9 10 331