Ktl-icon-tai-lieu

Vật lí đại cương

Được đăng lên bởi Tieuchunguyenchuong
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 887 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1

Trần Thiên Đức – ductt111@gmail.com – ductt111.com

CHƯƠNG IV: NĂNG LƯỢNG
DẠNG 1: CÔNG
1.1. Kiến thức cần biết.
- Một dạng khá phổ biến ở chương 4 về năng lượng. Muốn xác định được công thì
thông thường có hai cách. Cách đầu tiên dựa vào phương trình cơ bản của nó (A =
F.s), nhớ lực F ở đây là lực đã được chiếu lên phương s rồi. Theo cách 1 thì cứ hùng
hục đi tìm lực và quãng đường mà vật chịu tác dụng của lực di chuyển là xong. Cách
thứ 2 thì có thể sử dụng định luật bảo toàn năng lượng tính cũng được.
- Khi sử dụng định luật bảo toàn năng lượng thì cứ theo các bước sau mà chiến:
• Xác định năng lượng tại thời điểm 1: năng lượng này có thể dưới dạng thế
năng, động năng hoặc cả hai  ta gọi năng lượng tại thời điểm này là E1
• Xác định năng lượng tại thời điểm 2:  gọi là E2
• Năng lượng không tự nhiên sinh ra và tự nhiên mất đi, muốn thay đổi năng
lượng của một hệ thì hệ đó phải nhận công hoặc sinh công. Nếu hệ nhận công
thì E2 sẽ lớn hơn E1, nếu hệ sinh công thì E2 chắc chắn phải nhỏ hơn E1.
Lượng công nhận được hay sinh ra chính bằng
1.2. Bài tập ví dụ
Bài 4-2: Tính công cần thiết để kéo một lò xo giãn ra 20cm, biết rằng lực kéo tỷ lệ
với độ giãn của lò xo và muốn lò xo giãn 1cm phải cần một lực 30N.
* Nhận xét: Trong hướng dẫn giải của sách bài tập thì bài này dùng tích phân để
tính. Nhưng thực sự thì đâu cần thiết phải dùng đến tích phân cho bài toán đơn giản
này. Giờ phân tích bài toán để tìm ra hướng giải. Ban đầu lò xo không giãn nên năng
lượng của hệ là bằng 0. Giờ muốn lò xo giãn 20 cm thì có nghĩa là phải cung cấp
năng lượng cho hệ bằng cách thực hiện một công kéo. Ở đây khi kéo giãn ra thì năng
lượng của lò xo sẽ ở dạng thế năng.
* Giải
Như vậy công cần cung cấp để lò xo giãn chính bằng năng lượng thay đổi của hệ.
∆
Nhìn vào công thức ta thấy cần xác định nốt độ cứng của lò xo k là xong. Check lại
đề bài thì thấy cho sẵn dữ kiện “muốn lò xo giãn 1cm phải cần một lực 30N”. Như
vậy ta dễ dàng tính được ngay
30	
3000	 /
1	
Thay số vào tính là ra thoai:
DNK - 2014

1

2

Trần Thiên Đức – ductt111@gmail.com – ductt111.com

.

	

Bài 4.11: Một viên đạn khối lượng m = 10kg (đạn éo gì mà nặng thế nhỉ) đang bay
với vận tốc v=100m/s thì gặp một bản gỗ dày và cắm sâu vào bản gỗ một đoạn s =
4cm. Tìm:
a) Lực cản trung bình của bản gỗ lên viên đạn;
b) Vận tốc viên đạn sau khi ra khỏi bản gỗ chỉ dày d = 2cm.
* Nhận xét: bài này thích thì dùng kiến thức động học và động lực học là có thể xác
định ngay được các đại lượng cần tìm. Ví dụ như câu a thì đi xác...
Trn Thiên Đức – ductt111@gmail.com – ductt111.com
DNK - 2014 1
1
CHƯƠNG IV: NĂNG LƯỢNG
DẠNG 1: CÔNG
1.1. Kiến thc cn biết.
- Một dạng khá phổ biến chương 4 về năng lượng. Muốn xác định được công thì
thông thường hai cách. Cách đầu tiên dựa vào phương trình bn ca nó (A =
F.s), nhớ lực F ở đây là lực đã được chiếu lên phương s rồi. Theo cách 1 thì cứ hùng
hục đi tìm lực quãng đường vật chịu tác dụng của lực di chuyển xong. Cách
thứ 2 thì có thể sử dụng định luật bảo toàn năng lượng tính cũng được.
- Khi sử dụng định luật bảo toàn năng lượng thì cứ theo các bước sau mà chiến:
Xác định năng lượng tại thời điểm 1: năng lượng này thể dưới dng thế
năng, động năng hoặc cả hai ta gọi năng lượng tại thời điểm này là E1
Xác định năng lượng tại thời điểm 2: gọi là E2
Năng lượng không tnhiên sinh ra tự nhiên mất đi, muốn thay đi năng
lượng của một hệ thì hệ đó phải nhận công hoặc sinh công. Nếu hệ nhận công
thì E2 sẽ lớn hơn E1, nếu hệ sinh công thì E2 chắc chắn phải nhỏ hơn E1.
Lượng công nhận được hay sinh ra chính bằng


1.2. Bài tp ví d
Bài 4-2: Tính công cần thiết để kéo một xo giãn ra 20cm, biết rằng lực kéo tỷ lệ
với độ giãn của lò xo và muốn lò xo giãn 1cm phải cần một lực 30N.
* Nhn xét: Trong hướng dẫn giải của sách bài tập thì bài này dùng tích phân để
tính. Nhưng thực sự thì đâu cần thiết phải dùng đến tích phân cho bài toán đơn giản
này. Giờ phân tích bài toán để m ra hưng gii. Ban đu lò xo không giãn nên năng
lượng của hệ bằng 0. Giờ muốn xo giãn 20 cm thì nghĩa phải cung cấp
năng lượng cho hệ bằng cách thực hiện một công kéo. đây khi kéo giãn ra thì năng
lượng của lò xo sẽ ở dạng thế năng.
* Gii
Như vậy công cần cung cấp để lò xo giãn chính bằng năng lượng thay đổi của hệ.

∆
Nhìn vào công thức ta thấy cần xác định nốt độ cứng của lò xo k là xong. Check lại
đề bài thì thấy cho sẵn dữ kiện “mun lò xo giãn 1cm phi cn mt lc 30N”. Như
vậy ta dễ dàng tính được ngay

30
1
3000/
Thay số vào tính là ra thoai:
Vật lí đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật lí đại cương - Người đăng: Tieuchunguyenchuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Vật lí đại cương 9 10 77