Ktl-icon-tai-lieu

Vật lí đại cương

Được đăng lên bởi Tieuchunguyenchuong
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 414 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Trần Thiên Đức – ductt111@gmail.com – ductt111.com

CHƯƠNG V: TRƯỜNG HẤP DẪN

1. Kiến thức cần biết:
- Định luật Newton:
.

′

Trong G = 6,67.10-11 Nm2/ kg2
• Công thức này chỉ áp dụng cho chất điểm
• Đối với vật lớn thì phải dùng phương pháp tích phân
• Hai quả cầu đồng chất thì có thể dùng được trong đó r là khoảng cách giữa
hai tâm cầu.
- Gia tốc trọng trường:
• Gia tốc trọng trường tại mặt đất:
• Gia tốc trọng trường ở độ cao h:

• Một công thức quan trọng cần biết là mối quan hệ giữa gia tốc trọng trường
tại mặt đất và gia tốc trọng trường ở độ cao h:
1
→
1
Khi

≪

ta có thể áp dụng công thức gần đúng:
1
≪1→ 1
1
1
1
1

2

Thay vào ta có:
1

2

2. Bài tập ví dụ

DNK - 2014

1

2

Trần Thiên Đức – ductt111@gmail.com – ductt111.com

Bài 5.3: Một quả cầu khối lượng m1
đặt cách đầu một thanh đồng chất một
đoạn thẳng a trên phương kéo dài của
thanh. Thanh có chiều dài l, khối
lượng m2. Tìm lực hút của thanh lên
quả cầu.
* Nhận xét: Rõ ràng là không thể coi thanh là chất điểm được  chắc phải tích
phân rồi, nhớ lại các bước tích phân đã làm trong chương 3, chúng ta có thể làm
tương tự.

Bước 1 (Cắt thịt): Dạng thanh nên chia thanh thành từng đoạn nhỏ có kích thước
dx và có khối lượng dm, cách đầu O của thanh một khoảng x
Bước 2 (Cân thịt): Giờ xác định dm theo dx, nhớ là đối với thanh dài thì ta chú ý
đến khối lượng trên một đơn vị độ dài λ

Bước 3 (Chế biến): bài yêu cầu xác định lực hút, tức là sẽ phải sử dụng công thức
liên quan tới lực hấp dẫn giữa qủa cầu và đoạn dm.

Bước 4 (Nấu): Giờ lấy tích phân và tìm cận để xác định lực hút của thanh lên quả
cầu. Khi quét từ trái sang phải biến x thay đổi từ 0 đến l. Đó chính là cận trên và
cận dưới khi tính tích phân.

Bài 5.13: Nhờ một tên lửa, vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Trái Đất được mang lên
độ cao 500km.
a) Tìm gia tốc trọng trường ở độ cao đó;
b) Phải phóng vệ tinh tới vận tốc bằng bao nhiêu theo phương vuông góc với bán
DNK - 2014

2

3

Trần Thiên Đức – ductt111@gmail.com – ductt111.com

kính của Trái Đất để quỹ đạo của nó quanh Trái Đất là một đường tròn. Khi đó chu
kì quay của vệ tinh quanh Trái Đất bằng bao nhiêu?
Lấy bán kính của Trái Đất bằng 6500km, gia tốc trọng trường trên bề mặt của Trái
Đất bằng 9,8 m/s2. Bỏ qua sức cản của không khí.
* Nhận xét: Bài toán liên quan tới công thức tính gia tốc trọng trường ở độ cao h 
cái này thì cứ bê nguyên công thức mà up vào là xong. Ở câu b, ta thấy đề bài yêu
cầu tính vận tốc theo phương vuông góc với bán kính của Trái Đất để quĩ đạo của
nó quanh Trá...
Trn Thiên Đức – ductt111@gmail.com – ductt111.com
DNK - 2014 1
1
CHƯƠNG V: TRƯỜNG HẤP DẪN
1. Kiến thc cn biết:
- Định luật Newton:


.′
Trong G = 6,67.10
-11
Nm
2
/ kg
2
Công thức này chỉ áp dụng cho chất điểm
Đối với vật lớn thì phải dùng phương pháp tích phân
Hai quả cầu đồng chất thì có thể dùng được trong đó r là khoảng cách giữa
hai tâm cầu.
- Gia tốc trọng trường:
Gia tốc trọng trường tại mặt đất:

Gia tốc trọng trường ở độ cao h:


Một công thức quan trọng cần biết là mối quan hệ giữa gia tốc trọng trường
tại mặt đất và gia tốc trọng trường ở độ cao h:

→

1
1
Khi ≪ ta có thể áp dụng công thức gần đúng:
≪1
1
1
1
1
1

12
Thay vào ta có:

12
2. Bài tp ví d
Vật lí đại cương - Trang 2
Vật lí đại cương - Người đăng: Tieuchunguyenchuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Vật lí đại cương 9 10 601