Ktl-icon-tai-lieu

Vật lí đại cương 2

Được đăng lên bởi kisstherain186
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 417 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tãm t¾t c«ng thøc Hãa §C

Email: caotua5lg3@gmail.com

Website: 

TÓM TẮT CÁC CÔNG THỨC VÀ PHÂN DẠNG CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ
ĐẠI CƯƠNG 2
CHƯƠNG I:ĐIỆN TÍCH.ĐIỆN TRƯỜNG
CHỦ ĐỀ 1:LỰC TƯƠNG TÁC TĨNH ĐIỆN
DẠNG 1: TƯƠNG TÁC GIỮA HAI ĐIỆN TÍCH ĐIỂM ĐỨNG YÊN
1.Lực tương tác giữa hai điện tích điểm.
Lực tương tác giữa hai điện tích điểm ql và q2 (nằm yên, đặt trong chân không) cách nhau đoạn r có:
 Phương: đường thẳng nối gai điện tích.
 Chiều: chiều lực đẩy nếu qlq2 > 0 (cùng dấu); chiều lực hút nếu qlq2 < 0 (trái dấu).
qq
 Độ lớn: F  k 1 22
r
k = 9.109N.m2/C2.
Trong đó:
q 1 , q 2 : độ lớn hai điện tích (C )
r: khoảng cách hai điện tích (m)
 : hằng số điện môi. Trong môi trường chân không và không khí  = 1.
q1

q2



F21

q1



r

q2





F21 r F12

F12

qlq2 > 0
qlq2 < 0

Hình 2

Hình 1
2. Điện tích q của một vật tích điện: q  n.e
 Vật thiếu electron (tích điện dương): q = + n.e
 Vật thừa electron (tích điện âm): q = - n.e

e  1,6.1019 C : là điện tích nguyên tố.
n : số hạt electron bị thừa hoặc thiếu.
3. Một số hiện tượng.
 Khi cho 2 quả cầu nhỏ nhiễm điện tiếp xúc sau đó tách nhau ra thì tổng điện tích chia đều cho mỗi quả
cầu.
 Hiện tượng xảy ra tương tự khi nối hai quả cầu bằng dây dẫn mảnh rồi cắt bỏ dây nối.
 Khi chạm tay vào quả cầu nhỏ dẫn điện đã tích điện thì quả cầu mất điện tích và trở về trung hòa.
Với:

DẠNG 2: ĐỘ LỚN ĐIỆN TÍCH
Khi giải dạng bài tập này cần chú ý:
 Hai điện tích có độ lớn bằng nhau thì: q1  q 2
 Hai điện tích có độ lớn bằng nhau nhưng trái dấu thì: q1  q 2
 Hai điện tích bằng nhau thì: q1  q 2

Cao Văn Tú

Trang 1

Trường: ĐH CNTT&TT Thái Nguyên

Tãm t¾t c«ng thøc Hãa §C
Email: caotua5lg3@gmail.com
 Hai điện tích cùng dấu: q1.q 2  0  q1.q 2  q1.q 2

Website: 

 Hai điện tích trái dấu: q1.q 2  0  q1.q 2  q1.q 2
 Áp dụng hệ thức của định luật Coulomb để tìm ra q1 .q 2 sau đó tùy điều kiện bài toán chúng ra sẽ
tìm được q1 và q2.
 Nếu đề bài chỉ yêu cầu tìm độ lớn thì chỉ cần tìm q1 ; q 2 .
DẠNG 3: TƯƠNG TÁC CỦA NHIỀU ĐIỆN TÍCH


*Phương pháp: Các bước tìm hợp lực Fo do các điện tích q1; q2; ... tác dụng lên điện tích qo
 Bước 1: Xác định vị trí điểm đặt các điện tích (vẽ hình).
 Bước 2: Tính độ lớn các lực F10 ; F20 ... , Fno lần lượt do q1 và q2 tác dụng lên qo
 
 Bước 3: Vẽ hình các vectơ lực F10 ; F20 .... Fn 0

 Bước 4: Từ hình vẽ xác định phương, chiều, độ lớn của hợp lực Fo .
+ Các trường hợp đặc biệt:
Góc  bất kì:  là góc hợp bởi hai vect...
Tãm t¾t c«ng thøc Hãa §C Email: caotua5lg3@gmail.com Website: www.caotu28.blogspot.com
Trang 1
Cao Văn Tú
Trường: ĐH CNTT&TT Thái Nguyên
TÓM TẮT CÁC CÔNG THỨC VÀ PHÂN DẠNG CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ
ĐẠI CƯƠNG 2
CHƯƠNG I:ĐIỆN TÍCH.ĐIỆN TRƯỜNG
CH ĐỀ 1:LỰC TƯƠNG TÁC TĨNH ĐIỆN
DẠNG 1: TƯƠNG TÁC GIỮA HAI ĐIỆN TÍCH ĐIỂM ĐỨNG YÊN
1.Lực tương tác giữa hai điện tích đim.
Lực tương tác giữa hai điện tích điểm q
l
và q
2
(nằm yên, đặt trong chân không) cách nhau đoạn r có:
Phương: đường thng nối gai điện tích.
Chiu: chiu lực đẩy nếu q
l
q
2
> 0 (cùng dấu); chiu lực hút nếu q
l
q
2
< 0 (trái dấu).
Độ ln:
12
2
qq
Fk
r
k = 9.10
9
N.m
2
/C
2
.
Trong đó: q
1
, q
2
: độ lớn hai điện tích (C )
r: khoảng cách hai điện tích (m)
: hng s điện môi. Trong môi trường chân không và không khí
= 1.
q
1
q
2
21
F
r
12
F
q
l
q
2
> 0
Hình 1
q
1
q
2
21
F
r
12
F
q
l
q
2
< 0
Hình 2
2. Điện tích q của mt vật tích điện:
e.nq
Vt thiếu electron (tích điện dương): q = + n.e
Vt thừa electron (tích điện âm): q = - n.e
Vi:
C10.6,1e
19
: là điện tích nguyên tố.
n : s ht electron b tha hoc thiếu.
3. Mt s hiện tượng.
Khi cho 2 qu cu nh nhiễm điện tiếp xúc sau đó tách nhau ra thì tổng điện tích chia đều cho mi qu
cu.
Hin ng xy ra tương tự khi ni hai qu cu bằng dây dẫn mnh ri ct b dây nối.
Khi chạm tay vào quả cu nh dẫn điện đã tích điện thì quả cu mất điện tích và trở v trung hòa.
DẠNG 2: ĐỘ LỚN ĐIỆN TÍCH
Khi gii dạng bài tập này cần chú ý:
Hai điện tích có độ ln bng nhau thì:
21
qq
Hai điện tích có độ ln bng nhau nhưng trái dấu thì:
21
qq
Hai điện tích bng nhau thì:
21
qq
Vật lí đại cương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật lí đại cương 2 - Người đăng: kisstherain186
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Vật lí đại cương 2 9 10 745