Ktl-icon-tai-lieu

vất lí lớp 10 về sự điện li

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Bảo
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1402 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vận dụng phương pháp ảnh điện để giải một số bài tập tĩnh điện

MỤC LỤC
A. MỞ ĐẦU........................................................................................................................ 2
I. Lý do chọn đề tài................................................................................................ 2
II. Mục tiêu đề tài................................................................................................... 3
III. Phạm vi nghiên cứu.......................................................................................... 3
IV. Phương pháp nghiên cứu.................................................................................. 3
V. Bố cục đề tài...................................................................................................... 3
B. NỘI DUNG.................................................................................................................... 4
Chương I: Cơ sở lý thuyết của phương pháp ảnh điện..................................................4
1.1. Ý tưởng phương pháp ảnh điện........................................................................4
1.2. Nội dung của phương pháp ảnh điện................................................................5
Chương II: Áp dụng phương pháp ảnh điện để giải các bài toán tĩnh điện...................6
2.1. Trường gây bởi các điện tích phân bố trên mặt giới hạn là mặt phẳng...............6
2.2. Trường gây bởi các điện tích phân bố trên mặt giới hạn là mặt cầu...................19
2.3 Trường gây bởi các điện tích phân bố trên mặt giới hạn là mặt trụ.....................29
C. KẾT LUẬN.................................................................................................................. .34
TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................................35

1

Vận dụng phương pháp ảnh điện để giải một số bài tập tĩnh điện

A. MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài
Để nâng cao hiệu quả và chất lượng giảng dạy, các nhà giáo dục luôn tìm cách nghiên
cứu, áp dụng, đổi mới phương pháp giảng dạy. Hiện nay, nhiều phương pháp dạy học nói
chung và vật lý nói riêng mang lại hiệu quả cao như: phương pháp thực nghiệm, phương
pháp tương tự hóa, phương pháp mô phỏng, phương pháp đồ thị...
Phương pháp mô hình là một trong những phương pháp nhận thức khoa học được vận
dụng vào trong dạy học ở hầu hết các môn học, đặc biệt là trong giảng dạy và nghiên cứu vật
lý. Nó thể hiện trước hết ở tính sâu sắc, tính hệ thống của các k...
Vận dụng phương pháp ảnh điện để giải một số bài tập tĩnh điện
MỤC LỤC
A. MỞ ĐẦU........................................................................................................................2
I. Lý do chọn đề tài................................................................................................ 2
II. Mục tiêu đề tài...................................................................................................3
III. Phạm vi nghiên cứu..........................................................................................3
IV. Phương pháp nghiên cứu..................................................................................3
V. Bố cục đề tài...................................................................................................... 3
B. NỘI DUNG....................................................................................................................4
Chương I: Cơ sở lý thuyết của phương pháp ảnh điện..................................................4
1.1. Ý tưởng phương pháp ảnh điện........................................................................4
1.2. Nội dung của phương pháp ảnh điện................................................................5
Chương II: Áp dụng phương pháp ảnh điện để giải các bài toán tĩnh điện...................6
2.1. Trường gây bởi các điện tích phân bố trên mặt giới hạn là mặt phẳng...............6
2.2. Trường gây bởi các điện tích phân bố trên mặt giới hạn là mặt cầu...................19
2.3 Trường gây bởi các điện tích phân bố trên mặt giới hạn là mặt trụ.....................29
C. KẾT LUẬN...................................................................................................................34
TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................................35
1
vất lí lớp 10 về sự điện li - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vất lí lớp 10 về sự điện li - Người đăng: Nguyễn Văn Bảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
vất lí lớp 10 về sự điện li 9 10 131